Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Thanh Hà
  Ngày gửi: 19h:52' 07-02-2012
  Dung lượng: 2.9 MB
  Số lượt tải: 350
  Số lượt thích: 0 người
  1
  KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
  VÀ CÁC EM HỌC SINH
  GIÁO VIÊN: Phạm Thị Thanh Hà
  ĐƠN VỊ: HUYỆN SÔNG CẦU

  BÀI GIẢNG VẬT LÝ 8

  2
  Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIEÄT LÖÔÏNG MOÄT VAÄT THU VAØO ÑEÅ NOÙNG LEÂN PHUÏ THUOÄC NHÖÕNG YEÁU TOÁ NAØO?
  * Nhiệt lượng một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc 3 yếu tố sau:
  + Khối lượng của vật
  + Độ tăng nhiệt độ của vật
  + Chất làm vật
  3
  Dụng cụ để tiến hành thí nghiệm
  Nhiệt kế và kẹp
  Cốc thủy tinh
  Giá đỡ
  Đèn cồn
  Lưới amiăng
  4
  Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät:
  5
  Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Bảng 24.1
  1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät:
  6
  C1: Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở 2 cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao phải làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở 2 cột cuối bảng 24.1.Biết nhiệt lượng ngọn lửa đèn cồn truyền cho nước tỉ lệ với thời gian đun
  Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät:
  7
  - Ñoä taêng nhieät ñoä vaø chaát laøm vaät ñöôïc giöõ gioáng nhau; khoái löôïng khaùc nhau
  Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  C1
  Trả Lời
  - Để tìm hiểu mối quan hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng
  8
  Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  9
  C2: Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gi` về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật?
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Q ~ m
  C2:
  Trả lời
  1. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø khoái löôïng cuûa vaät:
  10
  2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  C3.Trong thí nghiệm này phải giữ không đổi những yếu tố nào?Muốn vậy phải làm thế nào?
  C4. Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?
  Các em hãy thảo luận trong nhóm về cách làm thí nghiệm để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ.Trong khi thảo luận cần lưu ý những vấn đề sau:
  11
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy hai cốc phải đựng cùng một lượng nước
  Phải cho độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy phải để cho nhiệt độ cuối của 2 cốc khác nhau
  2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä
  C4
  C3
  Trả lời
  12
  Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä
  13
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Bảng 24.2
  2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä
  14
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH LƯỢNG NHIỆT
  15
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  C5. Từ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ?
  C5.
  Q ~ t0
  Trả lời
  2. Quan heä giöõa nhieät löôïng vaät caàn thu vaøo ñeå noùng leân vaø ñoä taêng nhieät ñoä
  16
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật
  17
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật
  BẢNG 24.3
  >
  18
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi?
  C6.
  C6.
  Chất làm vật thay đổi; khối lượng và độ tăng nhiệt độ không đổi
  Trả lời
  3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật
  19
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không?
  C7.
  C7.

  Trả lời
  3.Quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật
  20
  Trong đó:
  + Q là nhiệt lượng vật thu vào, tính ra J
  + m là khối lượng của vật, tính ra kg
  + t = t2 - t1 là độ tăng nhiệt độ, tính ra 0C hoặc K
  + c là đại lượng đặc trưng cho chất làm vật gọi là Nhiệt dung riêng, tính ra J/kg.K
  * Thang nhiệt độ Celsius(0C) : t01 :nhiệt độ ban đầu của vật
  t02 :nhiệt độ cuối của vật
  t0 = t02 - t01
  * Thang nhiệt độ Kenvin (K) : tk1: nhiệt độ ban đầu của vật
  tk2 : nhiệt độ cuối của vật
  Đổi nhiệt độ từ 0C sang K
  tk1 = t01 + 273 ; tk2 = t02 + 273
  tk = tk2 - tk1 =(t02 + 273) - (t01 + 273)= t02 - t01 = t0
  tk = t0 = t = t2 - t1
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  II. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Q = m.c. t
  21
  Tiết 28 CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Bảng 24.4
  II. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  22
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC
  C9:
  III. Vận dụng:
  Bài làm C9:
  Tóm tắt
  Q = ?
  Nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC:
  Q = m.c.(t2 - t1)
  = 5.380.(50 - 20) = 57 000(J)
  ĐS: Q = 57 000 J
  m = 5kg
  c = 380 J/kg.K
  t1 = 20oC
  t2 = 50oC
  23
  Tiết 28:CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?
  C10:
  III. Vận dụng:
  24
  Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  Tóm tắt:
  Bài làm C10:
  III. Vận dụng:
  m1 = 0,5 kg
  c1 = 880J/kg.K
  m2 = 2 kg
  c2= 4200J/kg.K
  t1 = 25oC
  t2 = 100oC
  Q = Q1 + Q2 =?
  Nhiệt lượng của ấm nhôm thu vào để tăng nhiệt độ từ 25oC lên 100oC:
  Q1 = m1.c1.(t2 - t1)
  = 0,5.880.(100 - 25) = 33 000(J)
  Nhiệt lượng thu vào của nước để nhiệt độ tăng từ 25oC lên 100oC:
  = 2.4 200.(100 - 25) = 630 000(J)
  Q2 = m2.c2.(t2 - t1)
  Nhiệt lượng cần truyền để ấm nước sôi:
  Q = Q1 + Q2 = 33 000 + 630 000
  = 663 000(J)
  ĐS: Q = 663 000 J
  25
  *Hướng dẫn tự học
  Tiết 28: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  ?Bài vừa học:
  + Học ghi nhớ, xem C9-C10,đọc "có thể em chưa biết"
  + làm bài tập 24.1? 24.6 trang 31-32 SBT
  ?Bài sắp học: Bài " Phương trình cân bằng nhiệt"
  Nội dung tìm hiểu:
  +nguyên lý truyền nhiệt
  + phương trình cân bằng nhiệt.
  26
  TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC
  Xin Chân Thành Cảm ơn Quí Thầy Cô Và Các Em Học Sinh
   
  Gửi ý kiến