Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ly luan chinh tri

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: le the hung
  Người gửi: Lê Thế Hùng
  Ngày gửi: 15h:37' 12-02-2012
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 182
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 2

  CNXH và phương hướng
  đI lên CNXH ở Việt Nam
  Chương trình
  bồi dưỡng đảng viên mới

  I. Đôc lập dân tộc gắn liền với CNXH một sự lựa chọn hợp
  quy luật hợp lòng dân:
  1.Sự lựa chọn khách quan của lịch sử

  Từ 1858 đến 1930 có hàng trăm cuộc khởi nghĩa chống Pháp, các phong trào rất anh dũng nhưng đều bị thất bại. Vấn đề dân tộc không được giải quyết, do lúc đó thiếu đường lối lãnh đạo tiên tiến  Nh?ng ngu?i b? b?t trong
  v? ỏn H thnh d?u d?c

  ..
  Giữa lúc khủng hoảng về đường lối cứu nước thì Nguyễn Tất thành đã đi tìm con đường cứu nước. Trong những năm tháng bôn ba ở nước ngoài, Người đã rút ra những bài học quý giá, bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình
  Ngày 5/5/1911 Nguyễn Tất
  Thành đi tìm đường cứu nước
  Khi được đọc Sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin, Người đã tìm thấy con đường duy nhất đúng đắn, đó là con đường cách mạng vô sản, đó là giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn với CNXH
  Lênin tuyên bố thành lập chính quyền Xôviết tại Đại hội Xôviết toàn Nga lần thứ hai ở Điện XMô-Nưi.

  V.I.Lênin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva trước các đơn vị tham gia khóa huấn luyện quân sự toàn dân, ngày 25-5-1919.
  Từ đó Người dứt khoát đi theo con đường cách mạng của Lênin
  Từ những năm 1930 của thế kỷ XX, khi Đảng, Bác Hồ truyền bá vào đất nước đã được dân tộc hưởng ứng và đi theo. Đó là sự chọn của Lịch sử Việt Nam, của dân tộc Việt nam. Sự lựa chọn đó dựa trên 2 căn cứ:


  Một là, Cách mạng XHCN tháng 10 Nga năm 1917 mở ra một thời đại mới, thời đại quá độ từ TBCN lên CNXH tạo khả năng hiện thức cho các dân tộc lạc hậu tiến lên CNXH

  Hai là, chỉ có CNXH mới giải phóng triệt để giai cấp vô sản và nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bất công, mới đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện CNXH và CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc

  Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH phải đảm bảo
  được những nội dung sau:
  Phải đảm bảo quyền
  tự quyết dân tộc,
  quyền lựa chọn
  chế độ chính trị, quyền
  làm chủ của nhân dân
  trên các mặt
  CNXH thực sự bảo
  đảm quyền làm
  chủ của nhấn dân,
  có cuộc sống ấm
  No hạnh phúc.
  Xoá bỏ bóc lột, nô
  dịch của dân tộc
  Này với dân tộc
  khác
  Sự trao đổi, hợp
  tác kinh tế, văn
  hoá giữa các
  nước dựa trên
  nguyên tắc tôn
  trọng chủ quyền
  và cùng có lợi
  Như vậy con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường
  hợp quy luật khách quan của cách mạng nước ta, đáp ứng
  khát vọng ngàn đời của nhân dân ta.
  2. Thực tiễn cách mạng nước ta khi có Đảng cộng sản lãnh đạo đã khẳng định: Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn.
  Hơn 80 năm qua, Đảng ta luôn kiên định nắm vững ngọn cờ
  độc lập dân tộc gắn liền CNXH, nhờ vậy đã lãnh đạo giành
  được những thành tựu vĩ đại:
  Thắng lợi của cách
  mạng tháng 8/1945
  và thành lập nước
  Việt Nam dân chủ cộng
  hoà đã mở ra kỷ
  nguyên mới, kỷ nguyên
  độc lập dân tộc gắn
  liền với CNXH
  Đánh thắng chủ nghĩa
  thực dân cũ và mới,
  thống nhất Tổ quốc.
  đưa cả nước tiến lên
  CNXH, góp phần vào
  cuộc đấu tranh của
  nhân dân thế giới
  Thắng lợi của sự
  nghiệp đổi mới và
  từng bước quá độ lên
  CNXH, Đảng ta đã
  rút ra nhiều bài học
  quý báu để lãnh đạo,
  trong đó khẳng định
  kiên định độc lập
  dân tộc và CNXH

  Quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc lập
  3.
  3.1
  Đặc
  điểm
  thời kỳ
  quá độ
  lên
  CNXH
  ở nước
  ta
  Nước ta quá độ lên CNXH, bỏ qua chế độ TBCN
  Từ xã hội thuộc địa nửa phong kiến, đi lên CNXH,
  lực lượng sản xuất rất thấp
  Hậu quả xã hội do chiến tranh để lại rất nặng nề
  Các thế lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại
  Đó là những khó khăn
  kháchquan, cho thấy TKQĐ ở Việt
  Nam là thời kỳ lịch sử lâu dài,
  phức tạp
  3.
  3.2
  Đặc
  điểm
  thời kỳ
  quá độ
  lên
  CNXH
  ở nước
  ta
  Đất nước và hoà bình và thống nhất. Có đảng CSVN
  lãnh đạo
  .

  Dân tộc Việt Nam có truyền thống anh hùng,
  yêu nước, cần cù lao động


  Chúng ta có một số cơ sở vật chất ban đầu
  Cuộc cách mạng
  khoa học, công nghệ
  hiện đại, quá trình
  toàn cầu hoá và hội
  nhập quốc tế là cơ
  hội để phát triển.

  Đó là những thuận lợi có trong TKQĐ
  II. Mô hình XH XHCN mà nhân dân ta xây dựng
  1. Những đặc trưng cơ bản của XH XHCN mà nhân dân ta xây dựng
  trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong TKQĐ lên CNXH năm1991
  Do nhân dân lao động làm chủ
  Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và chế độ công
  hữu về TLSX,
  Có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bane sắc dân tộc,
  Con người được giải phóng khỏi áp bức bóc lột, có cuộc sống ấm no,
  tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.
  Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến
  bộ,
  - Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.
  Mô hình XH XHCN mà nhân dân ta xây dựng
  2. Sự bổ sung, phát triển tại Đại hội X
  Một là, Xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng là xã hội dân giàu, nước
  mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.( cương lĩnh 1991 chưa có)
  Hai là, do nhân dân làm chủ ( bỏ từ lao động so với 1991)
  Ba là, có nền kinh tế phát triển cao dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp
  với tính chất và trình độ LLSX ( bỏ chế độ công hữu về các TLSX chủ yếu )
  Bốn là, có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc,
  Năm là, con người được giải phóng khỏi áp bức, bất công có cuộc sống ấm
  no (bỏ từ bóc lột so 1991)
  Sáu là, các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau (thêm tương
  trợ so với 1991)
  Bảy là, có Nhà nước pháp quyền XHCN ( 1991 chưa có)
  Tám là, có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước thế giới.
  3. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong TKQĐ
  lên CNXH ( bổ sung, phát triển năm 2011)
  III. Phương hướng đi lên CNXH ở nước ta
  1. Trong Văn kiện Đại hội VII của Đảng
  Một là, xây dựng nhà nước XHCN, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, lấy liên minh công nông, trí thức làm nền tảng, do Đảng lãnh đạo.
  Hai là, phát triển LLSX, CNH đất nước theo hướng hiện đại gắn với phát triển nông nghiệp toàn diện,
  Ba là, Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN, có sự quản lý của nhà nước.
  Bốn là, tiến hành cách mạng XHCN trên lĩnh vực TTVH
  Năm là, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình, hợp tác hữu nghị với tất cả các nước.
  Sáu là, xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN là 2 nhiệm vụ chiến lược.
  Bảy là, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức,
  III. Phương hướng đi lên CNXH ở nước ta
  2. Sự bổ sung phát triển của Đại hội X
  Một là, Phát triển nền KTTT định hướng XHCN
  Hai là, đẩy mạnh CNH, HĐH
  Ba là, xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tình thần của xã hội
  Bốn là, xây dựng nền dân chủ XHCN
  Năm là, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân
  Sáu là, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
  Bảy là, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh,
  Tám là, chủ động và tích cực hội nhập KTQT
  III. Phương hướng đi lên CNXH ở nước ta
  Phương hướng cơ bản đi lên CNXH
  trong cương lĩnh 2011
  Một là, đẩy mạnh CNH, HĐH, gắn với kinh tế trí thức, bảo vệ tài nguyên
  Hai là, Phát triền nền KTTT định hướng XHCN
  Ba là, xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
  Bốn là, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh quốc gia,
  Năm là, thực hiện đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, hoà bình hữu nghị, hợp tác và phát triển. chủ động và tích cực hội nhập KTQT
  Sáu là, xây dựng nền dân chủ XHCN
  Bảy là, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN
  Tám là, xây dựng Đảng trong sạch vững mnạh
  6. Phê phán một số quan niệm lệch lạc
  Trước sự đổ vỡ,
  khủng hoảng
  của CNXH, có
  người hoang
  mang dao động,
  muốn từ bỏ
  con đường
  XHCN để đi
  theo con đường
  TBCN, dựa
  hẳn vào CNTB
  Một số ý kiến đề
  xuất con đường xã
  hội dân chủ. Thực
  chất chủ nghĩa xã
  hội dân chủ chưa
  bao giờ tồn tại như
  một chế độ xã hội
  độc lập mà chỉ
  sống cộng sinh với
  CNTB, là sự
  điều chỉnh của
  CNTB mà thôi.
  Có ý kiến cho rằng ta đang
  quá độ lên CNTB chứ đâu phải
  quá độ lên CNXH, do nhận
  thức sai Kinh tế thị trường
  là của riêng CNTB.
  Thực tế, thị trường là một thành
  tựu của nền văn minh, cơ chế
  thị trường tạo động lực thúc
  đẩy mọi người tích cực lao
  động, sáng tạo. Chúng ta thực
  hiện KTTT là chỉ để lợi
  dụng mặt tích cực của nó,

  Chúng ta dùng khái niệm giữ vững định hướng XHCN là
  bao hàm 3 ý sau
  1
  Dứt khoát
  đi theo con
  đường tiến
  lên CNXH,
  không lựa chọn
  con đường phát
  triển TBCN hay
  con đường
  thứ 3 nào
  khác
  2
  Chúng ta
  đang và sẽ sử dụng
  một số nhân tố của CNTB
  như nền kinh tế nhiều
  thành phần vận hành theo cơ
  chế thị trường, nên bất cứ lúc nào
  cũng có thể chệch hướng nếu
  Đảng, hệ thống chính trị
  không đủ mạnh, phạm sai
  lầm và không đẩy được
  các mặt tiêu cực
  của KTTT
  3
  Trong giai
  đoạn này ta
  chưa thể cùng
  một lúc thực hiện
  cả các đặc trưng
  của CNXH mà
  chỉ từng bước
  thực hiện các
  đặc trưng
  đó.


  Ông Hoàng Minh Chính sinh năm 1920 tại Nam Trực, tỉnh Nam Định

  Linh môc NguyÔn V¨n Lý sinh 1946 t¹i VÜnh Linh Qu¶ng TrÞ
  Trần Khải Thanh Thủy, sinh 1960, tổ 12, phường Ðức Giang, quận Long Biên (TP Hà Nội).
  Nguyễn Thị Thanh Vân -ViÖt KiÒu ë Ph¸p thµnh viªn §¶ng ViÖt T©n
  Nguy?n Van Đi sinh 1969 quê Hưng Yên - Thư ký Đảng Thăng Tiến  Lê Thị Công Nhân sinh 1979, trú quán tại Hà Nội thành viên Đảng Thăng tiến
  Hòa Thượng Thích Quảng Độ sinh năm 1928 quª Th¸i B×nh
  Thích Quảng Độ là Thích Không
  Tánh kích động tại TPHCM
  ngày 18-7-2007
  Lê Công Định
  Trần Anh Kim
  Quê Thái Bình
  Trần Huỳnh Duy Thức
  Nguyễn Tiến Trung
  sinh năm 1983
  Câu hỏi: Tại sao đối với cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là một sự lựa chọn hợp quy luật, hợp lòng dân?  Xin cảm ơn
  sự theo dõi của các đồng chí

  Tháng 12 năm 2011
   
  Gửi ý kiến