Thư mục

Hỗ trợ kỹ thuật

 • (Hotline:
  - (04) 66 745 632
  - 0982 124 899
  Email: hotro@violet.vn
  )

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  E 8 - TẬP HỢP ĐỀ KIỂM TRA CẢ NĂM 2012

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: reupdated
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 15h:28' 23-09-2012
  Dung lượng: 197.5 KB
  Số lượt tải: 1082
  Số lượt thích: 0 người
  TESTS GRADE 8 (2011-2012)

  School:………………………………………….
  Class : 8A
  Name :………………………… .
  Test of English
  Subject of 8
  Time:15minutes
   Mark

   Teacher’s remark
  
   Listen to the tape and fill in the missing word :
  Miss Blake: Good evening , Mrs. Chen .
  Mrs. Chen : Good evening .
  Miss Blake : I’m pleased to tell you that Sarah has worked (1) …………….this year and her grades are very (2)…………….
  Mrs. Chen : I’m so pleased to hear that
  Miss Blake :She missed(3)……………. days of (4)……………… due to sickness but an attendance of 87 days for the whole term (5)…........ acceptable .Both her participation and cooperation are (6)………….. .So, there’re (7)………… problems there .
  Mrs. Chen : How is she doing in (8)………………….. ?
  Miss Blake :Her speaking and (9)…………………….are excellent and her writing is good .If she works a bit harder on her writing skills , she should get an (10)……... for writing next term .


  ( GOOD LUCK TO YOU (
  Answer :
  Each word gets 1m :
  (1) hard (2) good (3) 5 (4) school (5) are
  (6)satisfactory (7) no (8) English (9) reading (10) A

  *** ĐỀ 2 ***
  School:……………………………………….
  Class : 8A
  Name :………………………… .
  Test of English
  Subject of 8
  Time:15minutes
   Mark

   Teacher’s remark
  
   Listen to the tape and fill in the missing word :
  Miss Blake: Good evening , Mrs. Chen .
  Mrs. Chen : Good evening .
  Miss Blake : I’m pleased to(1)………… you that Sarah has worked hard this (2)…………… and her grades are very good .
  Mrs. Chen : I’m so pleased to hear that .
  Miss Blake :She missed 5 (3)…………… of school due to sickness but an attendance of (4)……………. days for the whole term is acceptable .Both her participation and (5)…………………….are satisfactory .So, there’re no problems there .
  Mrs. Chen : How is (6)…………………doing in English ?
  Miss Blake :Her (7)………………….. and reading are excellent and her writing is(8)………… .If she works a bit harder on her writing skills , she should get an A for (9)………………. next term .
  Mrs. Chen : How about (10)…………………….. comprehension?
  Miss Blake :I’m afraid she’s not very good at that .I gave her a C
  Answer :
  Each word gets 1m :
  (1) tell (2) year (3) days (4) 87 (5) co-operation
  (6) she (7) speaking (8) good (9) writing (10) listening  *** ĐỀ 3 ***
  School:………………………………………………
  Class : 8A
  Name :………………………… .
  Test of English
  Subject of 8
  Time:15minutes
   Mark

   Teacher’s remark
  
   Listen to the tape and fill in the missing word :
  Miss Blake: Good evening , Mrs. Chen .
  Mrs. Chen : Good evening .
  Miss Blake : I’m pleased to tell (1)…………. that Sarah has worked hard this year and (2)……….. grades are very good .
  Mrs. Chen : I’m so pleased to hear that .
  Miss Blake :(3)……….. missed 5 (4) ………… of school due to sickness but an attendance of 87 days for the whole term is acceptable .Both her (5) ………………………..and co-operation (6) …………satisfactory .So, there’re no problems there .
  Mrs. Chen : How is she doing in (7)………………….. ?
  Miss Blake :Her speaking and (8) …………………are excellent and her writing is good .If she works a bit harder on her writing skills , she (9)………………. get an A for writing next term .
  Mrs. Chen : How about listening comprehension?
  Miss Blake :I’m afraid she’s not good at that .I gave her a (10)……………
  ( GOOD LUCK TO YOU (
  Answer :
  Each word gets 1m :
  (1) you (2) her (3) She (4) days (5) participation
  (6) are (7) English (8) reading (9) should (10) C

  *** ĐỀ 4 ***
  School:………………………………………….
  Class : 8A
  Name : ……………………………
  Test of English
  Subject of 8
  Time:15minutes
   Mark

   Teacher’s remark
  
  Read the passage and then do the tasks that follow :
  Graham Bell was born in Scotland in
  No_avatarf

  Cười nhăn răng các bài giảng này thật hữu ích .Cám ơn nhiều.

   

   
  Gửi ý kiến
  print