Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tuần 21. Tiếng rao đêm

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Thái Ngọc Tính
  Người gửi: Thái Ngọc Tính
  Ngày gửi: 04h:14' 08-01-2013
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 300
  Số lượt thích: 0 người
  Hát lên bạn ơi!
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Trí dũng song toàn

  1) Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh.
  2) Em hãy nêu nội dung của bài học.

  Thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2010


  Tập đọc
  Tiếng rao đêm
  Nguyễn Lê Tín Nhân
  Luyện đọc
  Hướng dẫn chia đoạn
  Bài chia làm 4 đoạn:
  - Đoạn 1: Từ đầu..nghe buồn não ruột.
  - Đoạn 2: Rồi một đêm...khói bụi mịt mù.
  - Đoạn 3: Rồi từ trong nhà.. thì ra là một
  cái chân gỗ
  - Đoạn 4: Còn lại.
  Luyện đọc
  Từ khó
  Từ ngữ
  - Khaøn khaøn
  - Tónh mòch
  - Naõo ruoät
  - Khaäp khieãng
  - Baøng hoaøng
  + Teù quî
  + Raàm( raàm nhaø)
  Luyện đọc
  Từ khó
  Từ ngữ
  - Khaøn khaøn
  - Tónh mòch
  - Naõo ruoät
  - Khaäp khieãng
  - Baøng hoaøng
  + Teù quî
  + Thaûng thoát
  + Tung tích
  + Raàm( raàm nhaø)
  + Thaát thaàn
  Tìm hiểu bài
  1. Đám cháy xảy ra vào lúc nào?
  Trả lời:
  Đám cháy xảy ra vào lúc nửa đêm.
  TÌM HIỂU BÀI

  Ñaùm chaùy ñöôïc mieâu taû nhö theá naøo?
  Trả lời:
  Ngôi nhà bốc lửa phừng phừng, tiếng kêu cứu thảm thiết, khung cửa ập xuống, khói bụi mù mịt...
  3. Chi tiết nào trong câu chuyện gây bất ngờ cho người đọc?
  Trả lời:
  Ngöôøi ta caáp cöùu cho ngöôøi ñaøn oâng baát ngôø, phaùt hieän ra anh coù moät chieác chaân goã. Kieåm tra giaáy tôø thì bieát anh laø moät thöông binh. Ñeå yù ñeán chieác xe ñaïp naèm laên loùc ôû goùc töôøng vaø nhöõng chieác baùnh gioø tung toùe, môùi bieát anh laø ngöôøi baùn baùnh gioø.
  Thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2010


  Tập đọc
  Tiếng rao đêm
  Nguyễn Lê Tín Nhân
  Ý nghĩa:
  Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh thương binh.
  Đọc diễn cảm
  Roài töø trong nhaø, vaãn caùi boùng cao, gaày, khaäp khieãng aáy lom khom nhö ñang che chôû vaät gì, phoùng thaúng ra ñöôøng. Qua khoûi theàm nhaø, ngöôøi ñoù vöøa teù quî thì moät caây raàm saäp xuoáng. Moïi ngöôøi xoâ ñeán. Ai naáy baøng hoaøng vì trong caùi boïc chaên coøn vöông khoùi maø ngöôøi ñoù ñang oâm khö khö laø moät ñöùa beù maët maøy ñen nheûm, thaát thaàn khoùc khoâng thaønh tieáng. Moïi ngöôøi khieâng ngöôøi ñaøn oâng ra xa. Ngöôøi anh meàm nhuõn. Ngöôøi ta caáp cöùu cho anh. Ai ñoù thaûng thoát keâu:“ OÂ...// naøy.. !”, Roài caàm caùi chaân cöùng ngaéc cuûa naïn nhaân giô leân: thì ra laø moät caùi chaân goã!
  CỐ LÊN BẠN ƠI !
  Roài töø trong nhaø, vaãn caùi boùng cao, gaày, khaäp khieãng aáy lom khom nhö ñang che chôû vaät gì, phoùng thaúng ra ñöôøng. Qua khoûi theàm nhaø, ngöôøi ñoù vöøa teù quî thì moät caây raàm saäp xuoáng. Moïi ngöôøi xoâ ñeán. Ai naáy baøng hoaøng vì trong caùi boïc chaên coøn vöông khoùi maø ngöôøi ñoù ñang oâm khö khö laø moät ñöùa beù maët maøy ñen nheûm, thaát thaàn khoùc khoâng thaønh tieáng. Moïi ngöôøi khieâng ngöôøi ñaøn oâng ra xa. Ngöôøi anh meàm nhuõn. Ngöôøi ta caáp cöùu cho anh. Ai ñoù thaûng thoát keâu:“ OÂ...naøy.. !”, Roài caàm caùi chaân cöùng ngaéc cuûa naïn nhaân giô leân: thì ra laø moät caùi chaân goã.
  Thứ tư ngày 3 tháng 3 năm 2010


  Tập đọc
  Tiếng rao đêm
  Nguyễn Lê Tín Nhân
  Ý nghĩa:
  Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh thương binh.
  Câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm của moi người?
  Mỗi công dân
  cần có ý thức
  giúp đỡ mọi người,
  cứu người
  khi gặp nạn.
  Gặp sự cố trên đường,
  mỗi người dân
  cần có trách nhiệm
  giải quyết
  giúp đỡ.
  Giúp đỡ người khác
  khi hoạn nạn thì
  cuộc sống
  sẽ tốt đẹp hơn.
  Câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì về trách nhiệm của moi người?
  CỦNG CỐ, DẶN DÒ
  Lập làng giữ biển
  BÀI HỌC KẾT THÚC
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng