Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin học: GT lập trình Java

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Trần Việt Thao
  Ngày gửi: 15h:15' 15-05-2013
  Dung lượng: 562.5 KB
  Số lượt tải: 59
  Số lượt thích: 0 người  BÀI GIẢNG LẬP TRÌNH JAVA
  GV : HUỲNH CÔNG PHÁP
  KHOA : CNTT-ĐHBK
  Chương 1
  Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java
  Giới thiệu
  Sự phát triển của Java
  Hướng tới người dùng
  Giống với C / C++
  Các đặc trưng của Java
  Đơn giản
  Hướng đối tượng
  Độc lập phần cứng
  Mạnh
  Bảo mật
  Phân tán
  Đa luồng
  Động
  Các chương trình dịch truyền thống
  Chương trình dịch Java
  Các loại chương trình Java
  Applets
  Ứng dụng độc lập (console Application)
  Ứng dụng giao diện (GUI Application)
  Servlet
  Ứng dụng cơ sở dữ liệu
  Máy ảo Java
  Là một phần mềm dựa trên cơ sở máy tính ảo
  Là tập hợp các lệnh logic để xác định hoạt động của máy tính
  Được xem như là một hệ điều hành thu nhỏ
  Nó thiết lập lớp trừu tượng cho:
  Phần cứng bên dưới
  Hệ điều hành
  Mã đã biên dịch
  Quá trình dịch chương trình Java
  Trình biên dịch chuyển mã nguồn thành tập các lệnh không phụ thuộc vào phần cứng cụ thể
  Trình thông dịch trên mỗi máy chuyển tập lệnh này thành chương trình thực thi
  Máy ảo tạo ra một môi trường để thực thi các lệnh bằng cách:
  Nạp các file .class
  Quản lý bộ nhớ
  Dọn “rác”
  Trình dịch Java
  Java Development Kit
  Java 1.0 - Sử dụng lần đầu vào năm 1995
  Java 1.1 – Đưa ra năm 1997
  Java 2 – Phiên bản mới nhất
  Bộ công cụ JDK
  Trình biên dịch, `javac`
  javac [options] sourcecodename.java
  Trình thông dịch, `java`
  java [options] classname
  Trình dịch ngược, `javap`
  javap [options] classname
  Công cụ sinh tài liệu, `javadoc`
  javadoc [options] sourcecodename.java
  Chương trình tìm lỗi - Debug, `jdb‘
  jdb [options] sourcecodename.java
  OR
  jdb -host -password [options] sourcecodename.java

  Chương trình xem Applet , `appletviewer‘
  appletviewer [options] sourcecodename.java / url
  Các gói chuẩn của Java
  java.lang
  java.applet
  java.awt
  java.io
  java.util
  java.net
  java.awt.event
  java.rmi
  java.security
  java.sql
  Các đặc trưng mớI của Java2
  Swing
  Kéo và thả
  Java 2D API
  Âm thanh
  RMI
  Chương 2
  Các phần tử cơ bản ngôn ngữ Java
  Cấu trúc một
  chương trình Java
  Xác lập thông tin môi trường
  Khai báo lớp đối tượng (Class)
  Các thành phần (Tokens):
  Định danh
  Từ khóa / từ dự phòng
  Ký tự phân cách
  Nguyên dạng (Literals)
  Toán tử
  Ví dụ một chương trình Java mẫu
  // This is a simple program called “Ex1.java”
   
  class Ex1
  {
  public static void main(String args[])
  {
  System.out.println(“My first program in Java”);
  }
  }
  Biên dịch chương trình java
  ..jdkin>javac Ex1.java
  ..jdkin>java Ex1

  Kết quả:
  My first program in Java
  Truyền đối số trong dòng lệnh
  class Pass
  {
  public static void main(String parameters[])
  {
  System.out.println("This is what the main method received");
  System.out.println(parameters[0]);
  System.out.println(parameters[1]); System.out.println(parameters[2]);
  }
  }
  Truyền đối số trong dòng lệnh (Tiếp theo…)
  Các phần tử cơ bản củangôn ngữ Java
  Lớp và phương thức (Classes & Methods)
  Kiểu dữ liệu
  Biến số
  Toán tử
  Cấu trúc điều khiển
  Lớp trong Java
  Cú pháp khai báo lớp (Class)
  class Classname
  {
  var_datatype variablename;
  :
   
  met_datatype methodname(parameter_list)
  :
  }
  Lớp mẫu
  Các lớp lồng nhau (Nested Classes)
  Việc định nghĩa một lớp bên trong một lớp khác được gọi là “xếp lồng” (Nesting)
  Các kiểu xếp lồng:
  Tĩnh (Static)
  Động (Non-static)
  Kiểu dữ liệu
  Kiểu dữ liệu cơ sở (Primitive Data Types)
  Kiểu dữ liệu tham chiếu (Reference data types)
  Kiểu dữ liệu cơ sở
  byte
  char
  boolean
  short
  int
  long
  float
  double
  Kiểu dữ liệu tham chiếu
  Mảng (Array)
  Lớp (Class)
  Interface
  Ép kiểu (Type Casting)
  Kiểu dữ liệu này được chuyển đổi sang một kiểu dữ liệu khác
  Ví dụ
  float c = 34.89675f;
  int b = (int)c + 10;
  Biến số
  Khai báo biến số gồm 3 thành phần:
  Kiểu dữ liệu của biến số
  Tên biến
  Giá trị ban đầu của biến (không bắt buộc)

  Cú pháp
  datatype identifier [=value][, identifier[=value]...];
  Những từ khóa của Java
  Khai báo mảng
  Ba cách để khai báo mảng:
  datatype identifier [ ];
  datatype identifier [ ] = new datatype[size];
  datatype identifier [ ]= {value1,value2,….valueN};
  Phương thức
  (Methods in Classes)
  Phương thức được định nghĩa như là một hành động hoặc một tác vụ thật sự của đối tượng
  Cú pháp
  access_specifier modifier datatype method_name(parameter_list)
  {
  //body of method
  }
  Ví dụ về sử dụng phương thức
  class Temp {
  static int x = 10; // variable
  public static void show( ) { // method
  System.out.println(x);
  }
  public static void main(String args[ ]) {
  Temp t = new Temp( ); // object 1
  t.show( ); // method call
  Temp t1 = new Temp( ); // object 2
  t1.x = 20;
  t1.show( );
  }
  }
  Access specifiers
  public
  private
  protected
  Method Modifiers
  static
  abstract
  final
  native
  synchronized
  volatile
  Những phương thức được nạp chồng :
  (Methods Overloading)
  Những phương thức được nạp chồng :
  Cùng ở trong một lớp
  Có cùng tên
  Khác nhau về danh sách tham số

  Những phương thức được nạp chồng là một hình thức đa hình (polymorphism) trong quá trình biên dịch (compile time)
  Ghi đè phương thức
  (Methods Overriding)
  Những phương thức được ghi đè:
  Có mặt trong lớp cha (superclass) cũng như lớp kế thừa (subclass)
  Được định nghĩa lại trong lớp kế thừa (subclass)

  Những phương thức được ghi đè là một hình thức đa hình (polymorphism) trong quá trình thực thi (Runtime)
  Phương thức khởi tạo
  (Class Constructors)
  Là một phương thức đặc biệt dùng để khởi tạo giá trị cho các biến thành viên của lớp đối tượng
  Có cùng tên với tên lớp và không có giá trị trả về
  Được gọi khi đối tượng được tạo ra
  Có 2 loại:
  Tường minh (Explicit constructors)
  Ngầm định (Implicit constructors)
  Phương thức khởi tạo của lớp dẫn xuất (Derived class constructors)
  Có cùng tên với lớp dẫn xuất (subclass)
  Mệnh đề gọi constructor của lớp cha (superclass) phải là mệnh đề đầu tiên trong constructor của lớp dẫn xuất (subclass)
  Các toán tử
  Các loại toán tử:
  Toán tử số học (Arithmetic operators)
  Toán tử dạng Bit (Bitwise operators)
  Toán tử so sánh (Relational operators)
  Toán tử logic (Logical operators)
  Toán tử điều kiện (Conditional operator)
  Toán tử gán (Assignment operator)
  Toán tử số học
  Arithmetic Operators
  + Addition (Phép cộng)
  - Subtraction (Phép trừ)
  * Multiplication (Phép nhân)
  / Division (Phép chia)
  % Modulus (Lấy số dư)
  ++ Increment (Tăng dần)
  -- Decrement (Giảm dần)
  += Phép cộng và gán
  -= Phép trừ và gán
  *= Phép nhân và gán
  /= Phép chia và gán
  %= Phép lấy số dư và gán
  Toán tử Bit
  (Bitwise Operators)
  ~ Phủ định (NOT)
  & Và (AND)
  | Hoặc (OR)
  ^ Exclusive OR
  >> Dịch sang phải (Shift right)
  << Dịch sang trái (Shift left)
  Toán tử so sánh
  (Relational Operators)
  == So sánh bằng
  != So sánh khác
  < Nhỏ hơn
  > Lớn hơn
  <= Nhỏ hơn hoặc bằng
  >= Lớn hơn hoặc bằng
  Toán tử Logic
  (Logical Operators )
  && Logical AND
  || Logical OR
  ! Logical unary NOT
  Toán tử điều kiện
  (Conditional Operator)
  Cú pháp
  Biểu thức 1 ? Biểu thức 2 : Biểu thức 3;
   
  Biểu thức 1
  Điều kiện kiểu Boolean trả về giá trị True hoặc False
  Biểu thức 2
  Trả về giá trị nếu kết quả của mệnh đề 1 là True
  Biểu thức 3
  Trả về giá trị nếu kết quả của mệnh đề 1 là False
  Toán tử gán
  (Assignment Operator)
  = Assignment (Phép gán)
  Giá trị có thể được gán cho nhiều biến số
  Ví dụ
  a = b = c = d = 90;
  Thứ tự ưu tiên của các toán tử
  Thứ tự của các toán tử có thể được thay đổi bằng cách sử dụng các dấu ngoặc đơn trong mệnh đề
  Các kí tự định dạng xuất dữ liệu
  (Escape Sequences)
  Các lệnh điều khiển
  Điều khiển rẻ nhánh:
  Mệnh đề if-else
  Mệnh đề switch-case

  Vòng lặp (Loops):
  Vòng lặp while
  Vòng lặp do-while
  Vòng lặp for
  Lệnh if-else
  Cú pháp
  if (condition)
  {
  action1 statements;
  }
  else
  {
  action2 statements;
  }
  Lệnh switch-case
  Cú pháp
  switch (expression)
  {
  case `value1`: action1 statement(s);
  break;
    case `value2`: action2 statement(s);
  break;
  :
  :
    case `valueN`: actionN statement(s);
  break;
    default: default_action statement(s);
  }
  Lệnh lặp while
  Cú pháp
  while(condition)
  {
  action statements;
  :
  :
  }
  Lệnh lặp do-while
  Cú pháp
  do
  {
  action statements;
  :
  :

  } while(condition);
  Vòng lặp for
  Cú pháp
  for(initialization statements; condition; increment statements)
  {
  action statements;
  :
  :
  }
  Chương 3
  Gói & Interface
  (Packages & Interfaces)
  Giới thiệu
  Những thành phần cơ bản của 1 chương trình Java:
  Gói (Packages)
  Giao diện (Interfaces)
  Những phần của một chương trình Java:
  Lệnh khai báo gói(package )
  Lệnh chỉ định gói được dùng (Lệnh import)
  Khai báo lớp public (một file java chỉ chứa 1 lớp public class)
  Các lớp khác (classes private to the package)

  Tập tin nguồn Java có thể chứa tất cả hoặc một vài trong số các phần trên.
  Interfaces
  Chương trình Java chỉ có thể kế thừa từ 1 lớp duy nhất trong cùng một thời điểm, nhưng có thể dẫn xuất cùng lúc nhiều Interfaces
  Không được phép có những phương thức cụ thể (concrete methods)
  interface cần phải được hiện thực (implements).
  Các bước tạo interface
  Định nghĩa Interface
  Biên dịch Interface
  Hiện thực Interface

  Tính chất của interface:
  Tất cả phương thức trong interface phải là public.
  Các phương thức phải được định nghĩa trong lớp dẫn xuất giao diện đó.
  Sử dụng Interface
  Không thể dẫn xuất từ lớp khác, nhưng có thể dẫn xuất từ những interface khác
  Nếu một lớp dẫn xuất từ một interface mà interface đó dẫn xuất từ các interface khác thì lớp đó phải định nghĩa tất cả các phương thức có trong các interface đó
  Khi định nghĩa một interface mới thì một kiểu dữ liệu tham chiếu cũng được tạo ra.
  Gói (Packages)
  Tương tự nhưthư mục lưu trữ những lớp, interface và các gói con khác. Đó là những thành viên của gói
  Những ưu điểm khi dùng gói (Package):
  Cho phép tổ chức các lớp vào những đơn vị nhỏ hơn
  Giúp tránh được tình trạng trùng lặp khi đặt tên.
  Cho phép bảo vệ các lớp đối tượng
  Tên gói (Package) có thể được dùng để nhận dạng chức năng của các lớp.
  Những lưu ý khi tạo gói:
  Mã nguồn phải bắt đầu bằng lệnh ‘package’
  Mã nguồn phải nằm trong cùng thư mục mang tên của gói
  Tên gói nên bắt đầu bằng ký tự thường (lower case) để phân biệt giữa lớp đối tượng và gói
  Những lệnh khác phải viết phía dưới dòng khai báo gói là mệnh đề import, kế đến là các mệnh đề định nghĩa lớp đối tượng
  Những lớp đối tượng trong gói cần phải được biên dịch
  Để chương trình Java có thể sử dụng những gói này, ta phải import gói vào trong mã nguồn
  Import gói (Importing packages):
  Xác định tập tin cần được import trong gói
  Hoặc có thể import toàn bộ gói
  Các bước tạo ra gói (Package)
  Khai báo gói
  Import những gói chuẩn cần thiết
  Khai báo và định nghĩa các lớp đối tượng có trong gói
  Lưu các định nghĩa trên thành tập tin .java, và biên dịch những lớp đối tượng đã được định nghĩa trong gói.
  Sử dụng những gói do người dùng định nghĩa (user-defined packages)
  Mã nguồn của những chương trình này phải ở cùng thư mục của gói do người dùng định nghĩa.
  Để những chương trình Java khác sử dụng những gói này, import gói vào trong mã nguồn
  Import những lớp đối tượng cần dùng
  Import toàn bộ gói
  Tạo tham chiếu đến những thành viên của gói
  Xác lập CLASSPATH
  Là danh sách các thư mục, giúp cho việc tìm kiếm các tập tin lớp đối tượng tương ứng
  Nên xác lập CLASSPATH trong lúc thực thi (runtime), vì như vậy nó sẽ xác lập đường dẫn cho quá trình thực thi hiện hành
  Gói và điều khiển truy xuất (Packages & Access Control)
  Gói java.lang
  Mặc định thì bất cứ chương trình Java nào cũng import gói java.lang
  Những lớp Wrapper (bao bọc) cho các kiểu dữ liệu nguyên thủy:
  Lớp String
  Phương thức khởi tạo (Constructor):
  String str1 = new String();
  String str2 = new String(“Hello World”);
  char ch[ ] = {“A”,”B”,”C”,”D”,”E”};
  String str3 = new String(ch);
  String str4 = new String(ch,0,2);
  String Pool
  ‘String Pool’ đại diện cho tất cả các ký tự được tạo ra trong chương trình
  Khái niệm ‘String Pool’
  Những phương thức của lớp String
  charAt( )
  startsWith()
  endsWith( )
  copyValueOf( )
  toCharArray( )
  indexOf( )
  toUpperCase( )
  toLowerCase( )
  trim( )
  equals( )
  Lớp StringBuffer
  Cung cấp những phương thức khác nhau để thao tác trên đối tượng string (chuỗi ký tự)
  Những đối tượng của lớp này khá linh hoạt
  Cung cấp những phương thức khởi tạo (constructor) đã được nạp chồng (overloaded)
  Những phương thức của lớp StringBuffer:
  append( )
  insert( )
  charAt( )
  setCharAt( )
  setLength( )
  getChars( )
  reverse( )
  Lớp java.lang.Math
  abs()
  ceil()
  floor()
  max()
  min()
  round()
  random()
  sqrt()
  sin()
  cos()
  tan()
  Lớp Runtime
  Đóng gói (Encapsulates) môi trường thực thi
  Dùng để quản lý bộ nhớ, và thi hành những tiến trình cộng thêm
  Phương thức:
  exit(int)
  freeMemory( )
  getRuntime( )
  gc( )
  totalMemory( )
  exec(String)
  Lớp System
  Cung cấp những hạ tầng chuẩn như nhập (Input), xuất (Output) và các luồng lỗi(Error Streams)
  Cung cấp khả năng truy xuất đến những thuộc tính của hệ thống thực thi Java, và những thuộc tính môi trường như phiên bản, đường dẫn, nhà cung cấp…
  Phương thức:
  exit(int)
  gc()
  getProperties()
  setProperties()
  currentTimeMillis()
  arraCopy(Object, int, Object, int, int)
  Lớp Class
  Thể hiện (Instance) của lớp này che giấu tình trạng thực thi của đối tượng trong một ứng dụng Java
  Đối tượng hoặc thể hiện của lớp này có thể tạo ra bằng 1 trong 3 cách sau:
  Sử dụng phương thức getClass( ) của đối tượng
  Sử dụng phương thức tĩnh forName( ) của lớp để tạo ra một thể hiện của lớp đó trong lúc đặt tên cho lớp
  Sử dụng đối tượng ClassLoader để nạp một lớp mới
  Lớp Object
  Là lớp cha (superclass) của tất cả các lớp
  Phương thức:
  equals(Object)
  finalize()
  notify()
  notifyAll()
  toString()
  wait()
  Gói java.util
  Cung cấp phần lớn những lớp Java hữu dụng và thường xuyên cần đến trong hầu hết các ứng dụng
  Giới thiệu những lớp trừu tượng sau:
  Hashtable
  Random
  Vector
  StringTokenizer
  Lớp Hashtable
  Mở rộng lớp trừu tượng Dictionary
  Dùng để nối kết những khóa vào những giá trị cụ thể
  Phương thức khởi tạo Hashtable:
  Hashtable(int)
  Hashtable(int, float)
  Hashtable( )
  Những phương thức của lớp Hashtable
  clear()
  done()
  contains(Object)
  containsKey(Object)
  elements()
  get(Object key)
  isEmpty()
  keys()
  put(Object, Object)
  rehash()
  remove(Object key)
  size()
  toString()
  Lớp Random
  Tạo ra những số ngẫu nhiên theo thuật toán pseudo
  Những phương thức nhận giá trị ngẫu nhiên:
  nextDouble( )
  nextFloat( )
  nextGaussian( )
  nextInt( )
  nextLong( )
  Phương thức khởi tạo (Constructors):
  random()
  random(long)
  Những phương thức của lớp Random
  nextDouble()
  nextFloat()
  nextGaussian()
  nextInt()
  nextLong()
  setSeed(long)
  Lớp Vector
  Cung cấp khả năng co giản cho mảng khi thêm phần tử vào mảng
  Lưu trữ những thành phần của kiểu Object
  Một Vector riêng rẽ có thể lưu trữ những phần tử khác nhau, đó là những instance của những lớp khác nhau
  Phương thức khởi tạo (Constructors):
  Vector(int)
  Vector(int, int)
  Vector()
  Những phương thức của lớp Vector
  addElement(Object)
  capacity( )
  clone( )
  contains(Object)
  copyInto(Object [ ])
  elementAt(int)
  elements( )
  ensureCapacity(int)
  firstElement( )
  indexOf(Object)
  indexOf(Object, int)
  insertElementAt(Object, int)
  isEmpty( )
  lastElement( )
  lastIndexOf(Object)
  lastIndexOf(Object, int)
  removeAllElements( )
  removeElement(Object)
  removeElementAt(int)
  setElementAt(Object, int)
  setSize(int)
  size( )
  toString( )
  trimToSize( )
  Lớp StringTokenizer
  Có thể được dùng để tách một chuỗi thành những thành phần cấu thành của nó (constituent tokens)
  Ký tự phân cách có thể được chỉ định khi một đối tượng StringTokenizer được khởi tạo
  Phương thức khởi tạo (Constructors):
  StringTokenizer(String)
  StringTokenizer(String, String)
  StringTokenizer(String, String, Boolean)
  Lớp StringTokenizer sử dụng giao diện liệt kê (enumeration interface)
  Những phương thức của lớp StringTokenizer
  countTokens( )
  hasMoreElements( )
  hasMoreTokens( )
  nextElement( )
  nextToken( )
  nextToken(String)
  Chương 4
  Xử lý biệt lệ
  Giới thiệu về biệt lệ
  Là một kiểu lỗi đặc biệt
  Nó xảy ra trong thời gian thực thi đoạn lệnh
  Thông thường các điều kiện thực thi chương trình gây ra biệt lệ
  Nếu các điều kiện này không được quan tâm, thì việc thực thi có thể kết thúc đột ngột
  Mục đích của việc xử lý biệt lệ
  Giảm thiểu việc kết thúc bất thường của hệ thống và của chương trình.
  Ví dụ, thao tác xuất/nhập trong một tập tin, nếu việc chuyển đổi kiểu dữ liệu không thực hiện đúng, một biệt lệ sẽ xảy ra và chương trình bị hủy mà không đóng tập tin. Lúc đó tập tin sẽ bị hư hại và các nguồn tài nguyên được cập phát cho tập tin không được thu hồi lại cho hệ thống.
  Xử lý biệt lệ
  Khi một biệt lệ xảy ra, đối tượng tương ứng với biệt lệ đó sẽ được tạo ra.
  Đối tượng này sau đó được truyền tới phương thức nơi mà biệt lệ xảy ra.
  Đối tượng này chức các thông tin chi tiết về biệt lệ. Thông tin này có thể nhận được và xử lý.
  Lớp ’throwable’ mà Java cung cấp là lớp trên nhất của lớp biệt lệ.
  Mô hình xử lý biệt lệ
  Mô hình được biết đến là mô hình ‘catch and throw’
  Khi một lỗi xảy ra, biệt lệ sẽ đuợc chặn và được vào một khối.
  Từ khóa để xử lý biệt lệ:
  try
  catch
  throw
  throws
  finally
  Cấu trúc của mô hình xử lý biệt lệ
  Cú pháp
  try { …. }
  catch(Exception e1) { …. }
  catch(Exception e2) { …. }
  catch(Exception eN) { …. }
  finally { …. }
  Mô hình ‘Catch and Throw’ nâng cao
  Người lập trình chỉ quan tâm tới các lỗi khi cần thiết.
  Một thông báo lỗi có thể được cung cấp trong exception-handler.
  Khối ‘try’ và ‘catch’
  Được sử dụng để thực hiện trong mô hình ‘catch and throw’ của xử lý biệt lệ.
  Khối lệnh ‘try’ gồm tập hợp các lệnh thực thi
  Một phương thức mà có thể bắt biệt lệ, cũng bao gồm khối lệnh ‘try’.
  Một hoặc nhiều khối lệnh ‘catch’ có thể tiếp theo sau một khối lệnh ‘try’
  Khối lệnh ‘catch’ này bắt biệt lệ trong khối lệnh ‘try’.
  Khối lệnh ‘try’ và ‘catch’ Blocks (tt)
  Để bắt bất kỳ loại biệt lệ nào, ta phải chỉ ra kiểu biệt lệ là ‘Exception’
  catch(Exception e)
  Khi biệt lệ bị bắt không biết thuộc kiểu nào, chúng ta có thể sử dụng lớp ‘Exception’ để bắt biệt lệ đó.
  Lỗi sẽ được truyền thông qua khối lệnh ‘try catch’ cho tới khi chúng bắt gặp một ‘catch’ tham chiếu tới nó, hoặc chương trình sẽ bị kết thúc
  Khối lệnh chứa nhiều Catch
  Các khối chứa nhiều ‘catch()’ xử lý các kiểu biệt lệ khác nhau một cách độc lập.
  Ví dụ
  try
  { doFileProcessing(); displayResults(); }
  catch(LookupException e)
  { handleLookupException(e); }
  catch(Exception e)
  { System.err.println(“Error:”+e.printStackTrace()); }
  Khối lệnh chứa nhiều Catch (tt)
  Khi sử dụng các ‘try’ lồng nhau, khối ‘try’ bên trong được thi hành đầu tiên
  Bất kỳ biệt lệ nào bị chặn trong khối lệnh ‘try’ sẽ bị bắt giữ trong khối lệnh ‘catch’ tiếp ngay sau.
  Nếu khối lệnh ‘catch’ thích hợp không được tìm thấy, thì các khối ‘catch’ của khối ‘try’ bên ngoài sẽ được xem xét
  Ngược lại, Java Runtime Environment sẽ xử lý biệt lệ.
  Khối ‘finally’
  Thực hiện tất cả các việc thu dọn khi biệt lệ xảy ra
  Có thể sử dụng kết hợp với khối ‘try’
  Chứa các câu lệnh thu hồi tài nguyên về cho hệ thống hay lệnh in ra các câu thông báo:
  Đóng tập tin
  Đóng lại bộ kết quả (được sử dụng trong chương trình cơ sở dữ liệu)
  Đóng lại các kết nối được tạo trong cơ sở dữ liệu.
  Khối ‘finally’ (tt)
  Ví dụ
  try
  {
  doSomethingThatMightThrowAnException( );
  }
  finally
  {
  cleanup( );
  }
  Khối ‘finally’ (tt)
  Là tùy chọn không bắt buộc
  Được đặt sau khối ‘catch’
  Khối ‘finally’ bảo đảm lúc nào cũng được thực hiện bất chấp biệt lệ có xảy ra hay không.
  Các biệt lệ được định nghĩa với lệnh ‘throw’ và ‘throws’
  Các biệt lệ thì được chặn với sự trợ giúp của từ khóa ‘throw’
  Từ khóa ‘throw’ chỉ ra một biệt lệ vừa xảy ra.
  Toán hạng của throw là một đối tượng của một lớp, mà lớp này được dẫn xuất từ lớp ‘Throwable’
  Ví dụ của lệnh ‘throw’
  try{
  if (flag < 0)
  {
  throw new MyException( ) ; // user-defined
  }
  }
  Các biệt lệ được định nghĩa với lệnh ‘throw’ và ‘throws’(tt)
  Một phương thức đơn có thể chặn nhiều hơn một biệt lệ 
  Ví dụ từ khóa ‘throw’ xử lý nhiều biệt lệ
  public class Example {
  public void exceptionExample( ) throws ExException, LookupException {
  try
  { // statements }
  catch(ExException exmp)
  { …. }
  catch(LookupException lkpex)
  { …. } } }
  Các biệt lệ được định nghĩa với lệnh ‘throw’ và ‘throws’(tt)
  Lớp ‘Exception’ thực thi giao diện ‘Throwable’ và cung cấp các tính năng hữu dụng để phân phối cho các biệt lệ.
  Một lớp con của lớp Exception là một biệt lệ mới có thể bắt giữ độc lập các loại Throwable khác.
  Danh sách các biệt lệ
  RuntimeException
  ArithmeticException
  IllegalAccessException
  IllegalArgumentException
  ArrayIndexOutOfBoundsException
  NullPointerException
  SecurityException
  ClassNotFoundException
  Danh sách các biệt lệ (tt)
  NumberFormatException
  AWTException
  IOException
  FileNotFoundException
  EOFException
  NoSuchMethodException
  InterruptedException
  Chương V
  LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI AWT
  AWT viết tắt của Abstract Windowing Toolkit
  AWT là tập hợp các lớp Java cho phép chúng ta tạo một GUI
  Cung cấp các mục khác nhau để tạo hoạt động và hiệu ứng GUI như
  Containers
  Components
  Layout managers
  Graphics và drawing capabilities
  Fonts
  Events
  GIỚI THIỆU VỀ AWT
  AWT bao gồm các lớp, interfaces và các gói khác
  Components
  Tất cả các thành phần cấu tạo nên chương trình GUI được gọi là component.
  Ví dụ
  Containers,
  textfields, labels, checkboxes, textareas
  scrollbars, scrollpanes, dialog
  Containers
  Là thành phần mà có thể chứa các thành phần khác. có thể vẽ và tô màu.
  Có các frames, panes,latches, hooks
  Java.awt chứa một lớp có tên là Container. Lớp này dẫn xuất trực tiếp và không trực tiếp theo 2 cách là:
  Frames
  Panels
  Frames
  Là các cửa sổ
  Là lớp con của Windows
  Được hiển thị trong một cửa sổ và có đường viền
  Panels
  Là các vùng chứa trong một cửa sổ.
  Hiển thị trong một cửa sổ mà trình duyệt hoặc appletviewer cung cấp và không có đường viền.
  Được sử dụng để nhóm một số các thành phần
  Một panel không có sẳn vì thế chúng ta cần phải thêm nó vào frame.
  Hàm dựng
  Panel()
  Dialog
  Là một lớp con của lớp Window
  Đối tượng dialog được cấu trúc như sau :
  Frame myframe = new Frame(“My frame”);
  String title = “Title”;
  boolean modal = true;
  Dialog dlg = new Dialog( myframe, title, modal);
  Các Components khác
  Ví dụ
  textfields, labels, checkboxes, textareas
  scrollbars, scrollpanes, dialog
  Label
  Được dùng để hiển thị chuỗi (String)
  Các hàm dựng:
  Label( )
  Label(String labeltext)
  Label(String labeltext, int alignment)
  Các phương thức:
  setFont(Font f)
  setText(String s)
  getText( )
  TextField
  Là điều khiển text cho phép hiển thị text hoặc cho user nhập dữ liệu vào.
  Các hàm dựng:
  TextField( )
  TextField(int columns)
  TextField(String s)
  TextField(String s, int columns)

  Các phương thức:
  setEchoChar(char)
  setTest(String s)
  getText( )
  setEditable(boolean)
  isEditable( )
  TextArea
  Được dùng khi text có nội dung từ hai dòng trở lên
  Là điều khiển text có thể soạn thảo được với nhiều dòng
  Các bước để tạo TextArea:
  Tạo một phần tử (element)
  Chỉ ra số dòng hay số cột (tùy chọn)
  Chỉ ra vị trí của điều khiển trên màn hình
  TextArea (tt…)
  Các hàm dựng:
  TextArea( )
  TextArea(int rows, int cols )
  TextArea(String text)
  TextArea(String text, int rows, int cols)
  Các phương thức của TextArea
  setText(String)
  getText( )
  setEditable(boolean)
  isEditable( )
  insertText(String, int)
  replaceText(String, int, int)
  Button
  Các nút Push hay Command là cách dễ nhất để lấy các sư kiện của user
  Các bước để tạo button:
  Tạo một phần tử button, nên tạo cho nó một caption để chỉ ra mục đích của nó
  Chỉ ra vị trí đặt button trên màn hình
  HIển thị ra trên màn hình
  Các hàm dựng:
  Button( )
  Button(String text)
  Checkboxes and RadioButtons
  Checkboxes được dùng khi cho phép user nhiều cọn chọn lựa
  Radiobuttons được dùng để user chỉ ra một lựa chọn duy nhất
  Các bước để tạo checkbox hoặc radiobutton:
  Tạo một phần tử (element)
  Khởi tạo giá trị ban đầu (có giá trị selected hay unselected)
  Chỉ ra vị trí trên màn hình
  Hiển thị ra màn hình
  Các hàm dựng để tạo checkbox:  
  Checkbox( )
  Checkbox(String text)
  Để tạo radiobutton, ta phải tạo đối tượng CheckBoxGroup trước khi tạo button
  Choice Lists
  Lớ p ‘Choice’ cho phép ta tạo danh sách có nhiều chọn lựa
  Khi list được tạo lần đầu tiên, nó được khởi tạo là empty
  Các bước để tạo danh sách chọn lựa:
  Tạo một phần tử
  Thêm các mục (có kiểu Strings) vào danh sách đó, từng mục một
  Chỉ ra vị trí trên màn hình
  Hiển thị ra màn hình
  Ví dụ
  Choice colors=new Choice( );
  colors.addItem(“Red”);
  colors.addItem(“Green”);
  Trình quản lý bố trí
  Layout Manager
  Các loại layout khác nhau:
  Flow Layout
  Border Layout
  Card Layout
  Grid Layout
  GridBag Layout
  Trình quản lý layout được thiết lập bằng cách gọi phương thức ‘setLayout( )’
  FlowLayout
  Là trình quản lý layout mặc định cho các applet và các panel
  Với FlowLayout các thành phần sẽ được xắp xếp từ góc trái trên đến góc phải dưới của màn hình
  Các constructor: 
  FlowLayout mylayout = new FlowLayout();
  FlowLayout exLayout = new flowLayout(FlowLayout.RIGHT);
  BorderLayout
  Là trình quản lý layout mặc định cho Window, Frame và Dialog
  Trình quản lý này có thể xắp xếp đến 5 thành phần trong container
  Các thành phần có thể được đặt vào 5 hướng NORTH, EAST, SOUTH, WEST và CENTER của container
  Ví dụ: Để thêm một thành phần vào vùng North của container
  Button b1= new Button(“North Button”);
  setLayout(new BorderLayout( ));
  add(b1, BorderLayout.NORTH);
  CardLayout
  Có thể lưu trữ một danh sách các kiểu layout khác nhau
  Mỗi layout được xem như một thẻ (card)
  Thẻ thường là đối tượng Panel
  Một thành phần độc lập như button sẽ điều khiển các thẻ được đặt ở phía trên nhất
  Các bước để tạo CardLayout:
  Bố trí layout của panel chính là CardLayout
  Lần lượt thêm các panel khác vào panel chính
  GridLayout
  Hỗ trợ việc chia container thành một lưới
  Các thành phần được bố trí trong các dòng và cột
  Một ô lưới nên chứa ít nhất một thành phần
  Kiểu layout này được sử dụng khi tất cả các thành phần có cùng kích thước
  Hàm constructor
  GridLayout gl = new GridLayout(no. of rows, no. of columns);
  GridBagLayout
  Bố trí các thành phần một cách chính xác
  Các thành phần không cần có cùng kích thước
  Các thành phần được xắp xếp trong một lưới chứa các dòng và các cột
  Thứ tự đặt các thành phần không tuân theo hướng từ trái-sang-phải và trên-xuống-dưới
  Hàm constructor
  GridBagLayout gb = new GridBagLayout( );

  GridBagLayout
  Để sử dụng layout này, bạn cần phải biết thông tin về kích cỡ và cách bố trí của các thành phần
  Lớp ‘GridBagLayoutConstraints’ lưu trữ tất cả các thông tin mà lớp GridLayout yêu cầu: Vị trí và kích thuớc mỗi thành phần
  Xử lý các sự kiện
  Các sự kiện (Events) được xử lý bằng các công cụ sau:
  Abstract Windowing Toolkit
  Trình duyệt.
  Các trình xử lý sự kiện do các lập trình viên tạo riêng.
  Các ứng dụng cần đăng ký trình xử lý sự kiện với đối đối tượng
  Các trình xử lý này được gọi khi có một sự kiện tương ứng xảy ra
  Xử lý các sự kiện (tt…)
  Event Listener sẽ lắng nghe một sự kiện cụ thể mà một đối tượng tạo ra
  Mỗi event listener cung cấp các phương thức để xử lý các sự kiện này
  Lớp có cài đặt listener cần định nghĩa những phương thức này
  Xử lý các sự kiện(tt…)
  Các bước cần tuân thủ để sử dụng mô hình Event Listener:
  Cài đặt Listener tương ứng
  Nhận diện được tất cả các thành phần tạo ra sự kiện
  Nhận diện được tất cả các sự kiện được xử lý
  Cài đặt các phương thức của listener, và viết các đoạn mã để xử lý sự kiện trong các phương thức đó
  Interface định nghĩa các phương thức khác nhau để xử lý mỗi sự kiện
  Các sự kiện và Listener tương ứng
  ActionEvent
  AdjustmentEvent
  ComponentEvent
  FocusEvent
  ItemEvent
  WindowEvent
  TextEvent
  MouseEvent

  KeyEvent
  ActionListener
  AdjustmentListener
  ComponentListener
  FocusListener
  ItemListener
  WindowListener
  TextListener
  MouseListener
  MouseMotionListener
  KeyListener
  Menus
  Các loại menu :
  Pull-down
  Pop-up menu
  Chỉ có thể đặt các thanh menubar vào trong các Frame mà thôi
  Các thành phần của menu:
  Menubar
  MenuItems
  Chương VI
  Applets
  Applets
  Là một chương trình Java mà chạy với sự hổ trợ của trình duyệt web
  Tất cả các applets là lớp con của lớp ‘Applet’
  Để tạo một applet, bạn cần import hai gói sau:
  java.applet
  java.awt
  Cấu trúc applet
  Định nghĩa một applet từ bốn sự kiện xảy ra trong quá trình thực thi
  Đối với mỗi sự kiện được định nghĩa bởi một phương thức tương ứng.
  Các phương thức:
  init( )
  start( )
  stop( )
  destroy( )
  Các phương thức khác:
  paint( )
  repaint( )
  showStatus( )
  getAppletInfo( )
  Các phương thức init(), start(), stop(), destroy(), and paint() được thừa kế từ applet.
  Mỗi phương thức này mặc định là rỗng. Vì thế các phương thức này phải được nạp chồng.
  Biên dịch và thực thi applet
  Một applet thì được biên dịch theo cú pháp sau
  javac Applet1.java
  Để thực thi một applet, tạo một tập tin HTML có sử dụng thẻ applet
  Thẻ applet có hai thuộc tính:
  Width
  Height
  Để truyền tham số tới applet, sử dụng thẻ ‘param’, và tiếp theo là thẻ ‘value’
  Applet có thể được thực thi bằng applet viewer
  Điểm khác biệt giữa applet và một ứng dụng
  Các ứng dụng khi thực thi phải sử dụng trình biên dịch Java, trong khi các applets thực thi được trên bất kỳ trình duyệt nào mà hổ trợ Java, hoặc sử dụng ‘AppletViewer’ trong JDK.
  Một ứng dụng bắt đầu với phương thức ‘main()’. Còn đối với applet thì không sử dụng phương thức này
  Một ứng dụng sử dụng ‘System.out.println()’ để hiển thị, trong khi môt applet thì sử dụng phương thức ‘drawstring()’ để hiển thị.
  Những hạn chế về bảo mật trong applet
  Không thể đọc hoặc viết các tập tin trên hệ thống tập tin của người sử dụng
  Không thể giao tiếp với một site trên internet. Mà chỉ giao tiếp với một dịch vụ trên trang web có applet.
  Không thể chạy bất kỳ chương trình nào trên hệ thống của người đọc
  Không thể load bất kỳ chương trình nào được lưu trên hệ thống của người sử dụng
  Chu trình sống của applet
  Truyền tham số tới một applet
  Để truyền tham số, sử dụng PARAM trong thẻ HTML
  Ví dụ  Lớp đồ họa
  Được cung cấp bởi gói AWT
  Cung cấp một tập hợp các phương thức để vẽ như sau:
  Oval
  Rectangle
  Square
  Circle
  Lines
  Text in different fonts
  Graphical Background
  Các phương thức để vẽ nền :
  getGraphics( )
  repaint( )
  update(Graphics g)
  paint(Graphics g)
  Hiển thị chuổi, ký tự và bytes
  Phương thức để vẽ hoặc hiển thị một chuổi trên frame
  Cú pháp
  drawString(String str, int xCoor, int yCoor);
  Phương thức để vẽ hoặc hiển thị các ký tự trên frame
  Cú pháp
  drawChars(char array[ ], int offset, int length, int xCoor, int yCoor);
  Phương thức để vẽ hoặc hiển thị bytes trên frame
  Cú pháp
  drawBytes(byte array[ ], int offset, int length, int xCoor, int yCoor);
  Vẽ các hình thể
  Phương thức được sử dụng để vẽ đường thẳng như sau
  Cú pháp
  drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2);
  Các phương thức được sử dụng để vẽ đường tròn như sau
  Cú pháp
  drawOval(int xCoor, int yCoor, int width, int height);
  setColor(Color c);
  fillOval(int xCoor, int yCoor, int width, int height);
  Phương thức sử dụng để vẽ hình vuông:
  Cú pháp
  drawRect(int xCoor, int yCoor, int width, int height);
  fillRect(int xCoor, int yCoor, int width, int height);
  Các phương thức được sử dụng để vẽ hình vuông có góc tròn
  Cú pháp
  drawRoundRect(int xCoor, int yCoor, int width, int height, int arcWidth, int arcHeight);
  fillRoundRect (int xCoor, int yCoor, int width, int height, int arcWidth, int arcHeight);
  3D Rectangles & Arcs
  Các phương thức được sử dụng để vẽ hình 3D Cú pháp
  draw3DRect(int xCoord, int yCoord, int width, int height, boolean raised);
  drawArc(int xCoord, int yCoord, int width, int height, int arcwidth, int archeight);
  fillArc(int xCoord, int yCoord, int width, int height, int arcwidth, int archeight);
  Drawing PolyLines
  Các phương thức được sử dụng để vẽ nhiều được thẳng
  Cú pháp
  drawPolyline(int xArray[ ], int yArray[ ], int totalPoints);
  g.setFont(new Font("Times Roman", Font.BOLD,15));
  Vẽ và tô các hình đa giác
  Các phương thức để vẽ và tô các hình đa giác
  Cú pháp
  drawPolygon(int x[ ], int y[ ], int numPoints);
  fillPolygon(int x[ ], int y[ ], int numPoints);
  Màu
  Java sử dụng màu RGB
  Bảng các giá trị màu
  Cú pháp của hàm dựng để tạo một màu
   color(int red, int green, int blue);
  Bảng trình bày các giá trị màu RGB thông thường
  Font
  Gói java.awt package cung cấp bởi lớp ‘Font’
  Các phương thức của lớp Font:
  getAllFont( )
  getLocalGraphicsEnvironment( )
  getFont( )
  getFontList( )
  Hàm dựng Font nhận 3 tham số
  Tên font trong chuổi định dạng; tên này có trong phương thức getFontList( ).
  Kiểu của font. Ví dụ như: Font.BOLD, Font.PLAIN, Font.ITALIC
  Kích thước của font.
  Ví dụ
  Font f1 = new Font("SansSerif", Font.ITALIC, 16);
  g.setFont(f1);
  Lớp FontMetrics
  Đo lường các ký tự khác nhau hiển thị trong các font khác nhau.
  Việc đo lường bao gồm ‘height’, ‘baseline’, ‘ascent’, ‘descent’ và ‘leading’ của font.
  Nó không cụ thể vì nó là một lớp trừu tượng
  Lớp FontMetrics (tiếp theo…)
  Phương thức:
  getFontMetrics(f1)
  getHeight( )
  getAscent( )
  getDescent( )
  getLeading( )
  getName( )
  Kiểu vẽ
  Các đối tượng để vẽ được sử dụng.
  Method used to make old and new contents visible on the screen
  setXORMode(Color c)
  Method used to revert to the overwrite mode
  setPaintMode( )
  Chương VII
  Lập trình đa tuyến
  Tuyến
  Lập trình đa tuyến là một đặc trưng của Java
  Tuyến là đơn vị nhỏ nhất của đoạn mã có thể thi hành được mà thực hiện một công việc riêng biệt
  Đa tuyến
  Là khả năng làm việc với nhiều tuyến
  Đa tuyến chuyên sử dụng cho việc thực thi nhiều công việc đồngthời
  Đa tuyến giảm thời gian rỗi của hệ thống đến mức thấp nhất.
  Tạo và quản lý tuyến (1)
  Khi chương trình Java thực thi hàm main() tức là tuyến main được thực thi. Tuyến này được tạo ra một cách tự động. tại đây :
  - Các tuyến con sẽ được tạo ra từ đó
  - Nó là tuyến cuối cùng kết thúc việc thực hiện. Trong chốc lát tuyến chính ngừng thực thi, chương trình bị chấm dứt
  Tuyến có thể được tạo ra bằng 2 cách:
  Dẫn xuất từ lớp Thread
  Dẫn xuất từ Runnable.
  Vòng đời của một tuyến
  Trạng thái của tuyến và các phương thức của lớp tuyến
  trạng thái:
  born
  ready to run
  running
  sleeping
  waiting
  ready
  blocked
  dead
  Phương thức:
  start( )
  sleep( )
  wait( )
  notify( )
  run( )
  stop( )
  Các phương thức Khác
  enumerate(Thread t)
  getName( )
  isAlive( )
  getPriority( )
  setName(String name)
  join( )
  isDaemon( )
  setDaemon(Boolean on)
  resume( )
  sleep( )
  start( )
  Phân chia thời gian giữa các tuyến
  CPU chỉ thực thi chỉ một tuyến tại một thời điểm nhất định.
  Các tuyến có độ ưu tiên bằng nhau thì được phân chia thởi gian sử dụng bộ vi xử lý.
  tuyến Daemon(ngầm)
  Hai kiểu tuyến trong một chương trình Java:
  Các tuyến người sử dụng
  tuyến ngầm
  tuyến ngầm dọn rác
  Đa tuyến với Applets
  Các chương trình Java dựa trên Applet thường sử dụng nhiều hơn một tuyến
  Trong đa tuyến với Applets, Lớp ‘java.applet.Applet’ là lớp con được tạo ra một Applet người sử dụng đã định nghĩa
  nó không thể thực hiện được trực tiếp lớp con của lớp tuyến trong các applet
  Con đường để lớp con sử dụng lớp tuyến:
  Sử dụng một đối tượng của tuyến người sử dụng định nghĩa, mà, lần lượt, dẫn xuất lớp tuyến
  Thực thi chạy giao tiếp (interface)
  Sự đồng bộ tuyến
  Thâm nhập các tài nguyên/dữ liệu bởi nhiều tuyến
  Sự đồng bộ (Synchronization)
  Sự quan sát (Monitor)
  Mutex
  Mã đồng bộ
  Để thâm nhập sự quan sát của một đối tượng, lập trình viên sử dụng từ khóa ‘synchronized’ để gọi một phương thức hiệu chỉnh (modified method)
  Khi một tuyến đang được thực thi trong phạm vi một phương thức đồng bộ (synchronized), bất kỳ tuyến khác hoặc phương thức đồng bộ khác mà cố gắng gọi nó trong thời gian đó sẽ phải đợi
  Khuyết điểm của các phương thức đồng bộ
  Các trạng thái chắc chắn không lợi ích cho đa tuyến
  Trình biên dịch Java từ Sun không chứa nhiều phương thức đồng bộ
  Các phương thức đồng bộ chậm hơn từ ba đến bốn lần so với các phương thức tương ứng không đồng bộ.
  Kỹ thuật “wait-notify” (đợi – thông báo) (1)
  tuyến chia các tác vụ thành các đơn vị riêng biệt và logic (hợp lý)
  Để tránh trường hợp kiểm soát vòng, Java bao gồm một thiết kế tốt trong tiến trình kỹ thuật truyền thông sử dụng các phương thức “wait()” (đợi), “notify()” (thông báo) và “notifyAll()” (thông báo hết) :
  wait( )
  notify( )
  notifyAll( )
  Kỹ thuật “wait-notify” (đợi – thông báo) (1)
  Các chức năng của các phương thức “wait()”, “notify()”, và “notifyAll()” là :
  wait( )
  notify( )
  notifyAll( )
  tuyến ưu tiên cao nhất chạy đầu tiên
  Cú pháp của các phương thức:
  final void wait( ) throws IOException
  final void notify( )
  final void notifyAll( )
  Một số điểm cần nhớ trong khi sử dụng phương thức wait():
  tuyến đang gọi đưa vào CPU
  tuyến đang gọi đưa vào khóa
  tuyến đang gọi đi vào vùng đợi của monitor
  Các điểm chính cần nhớ về phương thức notify()
  Một tuyến đưa ra ngoài vùng đợi của monitor, và vào trạng thái sẵn sàng
  tuyến mà đã được thông báo phải thu trở lại khóa của monitor trước khi nó có thể bắt đầu
  Phương thức notify() là không chính xác
  Trong một số trường hợp này, các phương thức của monitor đưa ra 2 sự đề phòng:
  Trạng thái của monitor sẽ được kiểm tra trong một vòng lặp “while” tốt hơn là câu lệnh if
  Sau khi thay đổi trạng thái của monitor, phương thức notifyAll() sẽ được sử dụng, tốt hơn phương thức notify().
  Sự bế tắt (Deadlocks)
  Một “deadlock” (sự bế tắt) xảy ra khi hai tuyến có một phụ thuộc vòng quanh trên một cặp đối tượng đồng bộ
  Nó khó để gỡ lỗi một bế tắt bởi những nguyên nhân sau: 
  Nó hiểm khi xảy ra, khi hai tuyến chia nhỏ thời gian trong cùng một con đường
  Nó có thể bao hàm nhiều hơn hai tuyến và hai đối tượng đồng bộ
  Nếu một chương trình đa tuyến khóa kín thường xuyên, ngay lập tức kiểm tra lại điều kiện bế tắt
  Thu dọn “rác” (Garbage collection)
  Cải tạo hoặc làm trống bộ nhớ đã định vị cho các đối tượng mà các đối tượng này không sử dụng trong thời gian dài
  Sự dọn rác thực thi như là một tuyến riêng biệt có quyền ưu tiên thấp
  Sử dụng câu lệnh sau để tắt đi sự dọn rác trong ứng dụng:
  java –noasyncgc…
  Phương thức finalize() (hoàn thành)
  Java cung cấp một con đường để làm s

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng