Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 4. Our past

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Bích Lưu
  Ngày gửi: 11h:39' 19-10-2013
  Dung lượng: 8.6 MB
  Số lượt tải: 220
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS !
  CO DONG SECONDARY SCHOOL
  Teacher:
  Nguyen Bich Luu
  Pelmanism
  Warm up
  Pelmanism
  bring
  come
  leave
  light
  say
  Two. ten
  Six
  B
  C
  D
  E
  A
  1
  2
  eight
  three. twenty
  nine
  forty- five
  Seven.
  fifteen
  3
  4
  6
  5
  2
  4
  6
  0
  8
  10
  2
  4
  6
  0
  8
  10
  lit
  left
  1
  2
  brought
  said
  came
  told
  3
  4
  6
  5
  red Team
  Yellow Team
  Which story is it?
  Thursday, October 17th 2013
  Unit 4 : OUR PAST
  Period 25 : WRITE

  Thursday, October 17th 2013
  Unit 4 : OUR PAST
  Period 25 : WRITE
  I. New words:
  - wisdom(n):
  trí khôn
  graze ( v )
  : gặm cỏ
  Thursday, October 17th 2013
  Unit 4 : OUR PAST
  Period 25 : WRITE

  I. New words:
  - wisdom(n)
  : trí khôn
  - graze ( v )
  : gặm cỏ
  master( n) :
  ông chủ

  Thursday, October 17th 2013
  Unit 4 : OUR PAST
  Period 25 : WRITE
  I. New words:
  - wisdom (n)
  : trí khôn
  - graze ( v )
  : gặm cỏ
  - master( n) :
  ông chủ
  master( n) :
  ông chủ
  đầy tớ
  servant (n):
  Thursday, October 17th 2013
  Unit 4 : OUR PAST
  Period 25 : WRITE
  I. New words
  - wisdom (n )
  : trí khôn
  - graze (v)
  : gặm cỏ
  - master (n)
  : ông chủ
  - servant (n)
  : đầy tớ
  Thursday, October 17th 2013
  Unit 4 : OUR PAST
  Period 25 : WRITE
  I. New words:
  - wisdom (n )
  : trí khôn
  - graze ( v )
  : gặm cỏ
  - master( n)
  : ông chủ
  - servant(n)
  : đầy tớ
  - straw (n)
  : rơm
  - tie ( v)
  : trói ,buộc
  graze
  wisdom
  master
  servant
  straw
  tie
  What and Where
  tie
  graze
  wisdom
  master
  servant
  straw
  What and Where
  In the old days.............
  Now..........
  How the tiger got his stripes
  II. Complete the story . Use verbs in the box.
  burned escaped went was appeared
  left lit tied was grazing said
  How the Tiger Got His Stripes
  One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) was grazing nearby, a tiger (1) ......................The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man (2) ............. the master. The farmer (3) ............. he had something called wisdom, but he (4) ............. it at home that day. He (5) ............. to get the wisdom, but before that he (6) ............... the tiger to a tree with a rope because he didn`t want it to eat the buffalo. When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) ......... the straw and the fire (8) .............. the tiger. The tiger (9) .................., but it still has black stripes from the burns today.
  One day, as a farmer was in his field and his buffalo (0) ........ nearby, a tiger (1) .......
  The tiger wanted to know why the strong buffalo was the servant and the small man (2) ... the master.
  The farmer (3) .... he had something called wisdom, but he (4)... it at home that day.
  He (5) ... to get the wisdom, but before that he (6) ... the tiger to a tree with a rope because he didn`t want it to eat the buffalo.
  When he returned, the farmer brought some straw with him. He said it was his wisdom. He (7) .. the straw and the fire (8) .... the tiger.
  The tiger (9)......... but it still has black stripes from the burns today.
  was grazing
  appeared.


  said
  left
  went
  tied
  lit
  burned
  escaped
  was
  burned ;escaped; went; was; appeared; left; lit; tied; was grazing ; said
  ……….
  One day as I was in the field and………..

  III. Imagine you are a man. Use the words to write the story. Start like this :
  + In the story:
  The man - The farmer
  His buffalo
  + In your imagination:
  * Ex:One day/ I/ field.
  One day, as a farmer was in his field.
  One day, as I was in my field.
  * Ex:buffalo/ graze/ tiger/ come
  and his buffalo was grazing nearby, a tiger appeared.
  and my buffalo was grazing nearby, a tiger came.
  I
  My buffalo
  WRITING


  a.One day/I/field
  buffalo/graze/tiger/come.
  b) It/ask/why/strong
  /buffalo/my servant/
  and I/its master.
  c)I/tell/tiger/I/have/
  wisdom tiger/want/see/it.
  d)I/tell/it/I/leave/wisdom/
  home.Then/I/tie/tiger/
  tree/rope.I/didn`t/want/
  eat/buffalo
  e) I/go/ get/straw/ and /
  burn /tiger.
  f)Tiger/escape/ still
  have/black stripes.
  * Suggested answers:
  One day, as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came.
  It asked (me) why the strong buffalo was my servant and I was its master.
  I told the tiger that I had something called wisdom.
  The tiger wanted to see it but I told that I left the wisdom at home that day.
  Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn’t want it to eat my buffalo.
  I went to get some straw and I burned the tiger.
  The tiger escaped, but it still has black
  stripes from the burns today.
  Retell the story pointing the pictures. ( You are the tiger.)
  Now, you see why I am a master
  Unit 4 : OUR PAST
  Period 25 : WRITE
  I . New words:
  II. Complete the story. Use the verbs in the box:


  III. Imagine you are a man .Use the words to write
  the story:
  IV. Homework:
  Homework:
  - Write the story again. Imagine you are a tiger.
  - Prepare : Unit 5
  - Do exercise 6 in workbook.
  Thank you
  For joining us
   
  Gửi ý kiến