Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Bùi Nhân Hiệp
  Ngày gửi: 17h:08' 01-06-2009
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 782
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ
  BÀI GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
  GIÁO VIÊN THỰC HIỆN :
  NGUYỄN THỊ KIM LAN
  SUOÁI ÑAÙ ngaøy : 03/ 03 / 2009
  MÔN ĐỊA LÍ 8
  Câu hỏi:Vì sao nói nước ta là một nước giàu tài nguyên khoáng sản?
  Kiểm tra bài cũ
  Traû lôøi: Nöôùc ta coù nguoàn khoaùng saûn phong phuù, ña daïng phaàn lôùn caùc khoaùng saûn coù tröõ löôïng vöøa vaø nhoû. Moät soá coù tröõ löôïng lôùn nhö than ñaù, daàu moû, khí ñoát
  Câu hỏi: Cần khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên, khoáng sản như thế nào cho có hiệu quả?
  Traû lôøi: Khai thaùc vaø söû duïng caùc loaïi khoaùng saûn caàn thöïc hieân toát luaät khoaùng saûn ñeå khai thaùc hôïp lí, söû duïng tieát kieäm vaø coù hieäu quaû nguoàn taøi nguyeân khoaùng saûn
  Câu hỏi: Ý nào thể hiện đúng nhất nguyên nhân làm cho tài nguyên khoáng sản nước ta cạn kiệt nhanh?
  Kiểm tra bài cũ
  a.Quản lí lỏng lẻo, khai thác bừa bãi tự do.
  b.Kĩ thuật khai thác lạc hậu làm thất thoát khoáng sản
  c. Chaát thaûi gaây oâ nhieåm moâi tröôøng sinh thaùi quanh khu vöïc khai thaùc
  d. Coâng taùc thaêm doø coøn keùm hieäu quaû
  e. YÙ a vaø b
  Nhằm củng cố lại những kiến thức về vị trí, giới hạn nươc ta, nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta,đặc điểm cũng như sự phân bố các nguồn lực đó và rèn kĩ năng bản đồ,. Hôm nay chúng ta sẽ vào học bài thực hành => Bài 27

  THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
  ( Phần hành chính và khoáng sản)
  Tiết 32
  Bài 27
  Bài tập 1: Đọc bản đồ hành chánh Việt Nam -Học sinh quan sát bản đồ Hành chánh Việt Nam Trên màn hình và sgk để trả lời câu hỏi:
  a. Xác định vị trí tỉnh, thành phố mà em đang sống?( Học sinh lên bản đồ xác định)
  Tỉnh Tây Ninh
  Tọa độ: 10057`B -> 11046`B; 105048`Đ-> 106022`Đ
  Tænh Taây Ninh:Toïa ñoä: 10057’B -> 11046’B; 105048’Ñ-> 106022’Ñ(soá 47treân baûn ñoà)

  b. Xaùc ñònh toaï ñoä ñòa lí caùc ñieåm cöïc Baéc, Nam, Ñoâng Taây phaàn ñaát lieàn nöôùc ta treân baûn ñoà?
  Cực Bắc: 23023`B
  Cực Nam:8034`B
  Cực Đông :109024`Đ
  Cực Tây: 102010`Đ
  Tọa độ Địa lí phần đất liền nước ta:
  Cực Bắc: 23023`B
  Cực Nam:8034`B
  Cực Đông :109024`Đ
  Cực Tây: 102010`Đ
  Tiết 33
  Bài 27
  THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
  ( Phần hành chính và khoáng sản)
  Bài tập 1: Đọc bản đồ hành chánh Việt Nam. Lập bảng thống kê theo mâu sau (Bảng trong bài tập 1) Cho biết nước ta có bao nhiêu tỉnh thành ven biển?( Học sinh cho biết các tỉnh ở Đông Nam Bộ)
  Tiết 33
  Bài 27
  THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
  ( Phần hành chính và khoáng sản)
  O X O O O
  X O O O O
  O X O O O
  X O O O X
  X O O O O
  X O O O X
  X O O O O
  O X O O O
  O X O O O
  Nước ta có 29/ 63 tỉnh thành giáp với biển
  THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
  ( Phần hành chính và khoáng sản)
  Tiết 33
  Bài 27
  Bài tập 2: Đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam trên màn hình và sách giáo khoa hoặt át lát Việt Nam. Vẽ lại các kí hiệu vào vở học hoặc tập bản đồ nơi phân bố của 10 loại khoáng sản theo mẩu dười đây:
  Tiết 33
  Bài 27
  THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
  ( Phần hành chính và khoáng sản)
   Ñoâng Baéc Baéc boä
   Theàm luïc ñòa Bieån Ñoâng(ÑNB)
   Taây Baéc Baéc boä
  ? Bắc bộ, Bắc Trung bộ
   Baéc Boä, Baéc Trung Boä
  Ti Ñoàng baèng Baéc boä, doïc duyeân haûi
   Baéc Boä, Baéc Trung Boä
  Cr Bắc Trung Bộ
  Al Taây Nguyeân
   Theàm luïc ñòa Bieån Ñoâng(ÑNB)
  CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TÂP
  HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, HÀ GIANG, HÀ TĨNH.
  LAI CHAÂU, LONG AN, LAÂM ÑOÀNG, LAÏNG SÔN, LAØO CAI…
  BẮC NINH, BẮC GIANG, BÌNH ĐỊNH, BẠC LIÊU..
  QUẢNG NINH, QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ...
  NAM ĐỊNH, NINH THUẬN.
  YÊN BÁI.
  THÁI NGUYÊN, THANH HÓA, TUYÊN QUANG, TÂY NINH.
  SÓC TRĂNG,SƠN LA.
  KOM TUM, KHÁNH HÒA.
  Học sinh nhanh chóng kể tên các tỉnh thành có chữ cái đầu theo các chữ dưới đây:
  HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ
  - Học sinh hoàn thành bài tập thực hành trong tập bản đồ.
  - Ôn lại toàn bộ nội dung bài 15 => bài 27
  cho tiết sau ôn tập, chuẩn bị kiểm tra một tiết (Tiết 34)
  - Chuù yù phaàn kinh teá Ñoâng Nam AÙ vaø ñaëc ñieåm cuûa töï nhieân Vieät Nam….

  No_avatar

  các thầy cô ơi cho em hỏi :tên các tỉnh thành mới xác nhập nước VN là gì ?trả lời nha cô ,em rất mong câu trả lời a s   s o o n   p o s s i b l e!Khóc

  No_avatar
  sao vậy?????????????????????????????
  No_avatar
  sao có nhiều từ chồng lên nhau vị?!?!Khóc
  No_avatar
  con diêm ngu
  No_avatar

  Ừ ! cũng đk vảm ơn nhìu

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng