Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Đỗ Danh Tuyến
  Ngày gửi: 14h:56' 14-09-2009
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 434
  Số lượt thích: 0 người
  Các thầy cô giáo đến dự giờ giảng dạy bộ môn
  Lịch Sử lớp 12
  Trước khi ta mở chiến dịch biên giới tình hình thế giới và Việt Nam có những chuyển biến gì ? Từ những chuyển biến ấy đem lại những thuận lợi và khó khăn gì cho cách mạng nước ta?

  a) Thế giới
  - Ngày 1/10/1949 cách mạng Trung Quốc thành công
  - Tháng 1/1950 các nước XHCN đặt quan hệ ngoại giao với ta
  - Cuộc kháng chiến của Lào và Campuchia có bước phát triển mới
  Phong trào nhân dân Pháp và nhân dân các nước thuộc địa phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam
  b,Trong nước
  - Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh ở Đông Dương
  - Pháp thực hiện kế hoạch Rơve
  Cao bằng
  Thất
  khê
  Đông khê
  Na Sầm
  Lạng sơn
  Hà nội
  Hoà bình
  Hải phòng
  V i ệ t b ắ c
  Đình Lập
  Hà nội
  Hà nội
  2. Chiến dịch biên giới thu đông 1950 kết quả và ý nghĩa lịch sử
  a,Chủ trương của ta:
  Tháng 6/1950 Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch biên giới
  Mục tiêu:
  Tiêu diệt sinh lực địch
  Khai thông biên giới Việt Trung
  Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc

  Chống gậy lên non xem trận địa
  Vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây
  Quân ta khí mạnh nuốt ngưu đẩu
  Thề diệt xâm lăng lũ sói cầy
  Cao bằng
  Thất
  khê
  Đông khê
  Na Sầm
  Lạng sơn
  Hà nội
  Hoà bình
  Hải phòng
  V i ệ t b ắ c
  Đình Lập
  Hà nội
  Hà nội
  Cao bằng
  Thất
  khê
  Đông khê
  Na Sầm
  Lạng sơn
  Hà nội
  Hoà bình
  Hải phòng
  V i ệ t b ắ c
  Đình Lập
  Hà nội
  Hà nội
  b, Diễn biến chiến dịch
  Cao bằng
  Thất
  khê
  Đông khê
  Na Sầm
  Lạng sơn
  Hà nội
  Hoà bình
  Hải phòng
  V i ệ t b ắ c
  Đình Lập
  Hà nội
  Hà nội
  b, Diễn biến chiến dịch
  - Ngày 16/9/1950 đánh Đông Khê mở màn cho chiến dịch
  - Ngày 18/9/1950 ta chiếm được Đông Khê

  Cao bằng
  Thất
  khê
  Đông khê
  Na Sầm
  Lạng sơn
  Hà nội
  Hoà bình
  Hải phòng
  V i ệ t b ắ c
  Đình Lập
  Hà nội
  Hà nội
  b, Diễn biến chiến dịch
  - Ngày 16/9/1950 đánh Đông Khê mở màn cho chiến dịch
  - Ngày 18/9/1950 ta chiếm được Đông Khê
  Ngày 22/10/1950 địch rút khỏi đường số 4
  Chiến dịch Biên giới thắng lợi

  Lạng sơn
  Hoà bình
  Quảng trị
  Thừa thiên
  Sài gòn
  Mỹ tho
  Cần thơ
  + Tiêu diệt và bắt sống 8300 tên địch (cả nước là 12.000)
  + Giải phóng biên giới Việt Trung dài 750 km với 35 vạn dân
  + Chọc thủng hành lang Đông Tây
  + Giữ vững và mở rộng khu căn cứ địa Việt Bắc
  C, Kết quả và ý nghĩa
  - Kết quả
  -ý nghĩa
  b) Lµ thÊt b¹i lín cña ®Þch c¶ vÒ qu©n sù lÉn chÝnh trÞ, ®Þch bÞ ®Èy vµo thÕ bÞ ®éng .
  c) Më ®Çu giai ®o¹n qu©n ta gi÷ quyÒn chñ ®éng trªn chiÕn tr­êng chÝnh B¾c Bé .
  d) ChiÕn th¾ng Biªn giíi ta ®¸nh th¾ng Ph¸p ®ång thêi ®uæi ®­îc Mü ra khái §«ng D­¬ng.
  e) Lùc l­îng kh¸ng chiÕn cña ta tr­ëng thµnh vÒ mäi mÆt.
  X
  X
  X
  X
  a) Kh¼ng ®Þnh tµi thao l­îc vµ nghÖ thuËt chØ ®¹o qu©n sù cña Trung ­¬ng §¶ng ®øng ®Çu lµ chñ tÞch Hå ChÝ Minh.
  Bài tập: Điền vào ô trống câu trả lời đúng về ý nghĩa của chiến dịch biên giới:
  *Quốc tế :
  - Hoàn cảnh quốc tế có lợi cho ta.
  *Trong nước:
  Sự chỉ đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh
  Sự chuẩn bị chu đáo, ý chí quyết tâm của quân và dân ta
  - Tinh thần chiến đấu dũng cảm quên mình của bộ đội ta như Lý Viết Mưu, Trần Cừ, La Văn Cầu ...
  Nguyên nhân thắng lợi
  Câu hỏi củng cố
  Tại sao nói từ chiến dịch Việt Bắc (1947) đến chiến dịch Biên Giới (1950) đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp?
  Hướng dẫn về nhà
  Học thuộc bài (phần diễn biến, kết quả, ý nghĩa chiến dịch Biên Giới 1950).
  Làm bài tập: Lập bảng thành tích của quân và dân ta đã đạt được từ 1946 - 1950 trên các mặt quân sự, chính trị, văn hoá, giáo dục và kinh tế.
  Đọc và chuẩn bị nội dung bài 10
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓