Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Lưu Thanh Mai
  Ngày gửi: 15h:29' 31-01-2008
  Dung lượng: 5.5 MB
  Số lượt tải: 2376
  Số lượt thích: 1 người (nguyễn Văn Đinh)
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
  MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
  CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11
  SVTH: Huỳnh Thị Ngọc Hương
  GVHD: TS. Phí Văn Thức
  BÀI 13: CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA
  1) Chính sách giáo dục và đào tạo:
  a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo:
  Nâng cao dân trí
  Đào tạo nhân lực
  Bồi dưỡng nhân tài
  b. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo:
  Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
  Mở rộng quy mô giáo dục.
  Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.
  Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
  Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục.
  Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục.
  Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục
  Mở rộng quy mô giáo dục
  Mầm non
  Đại học
  Tăng nhanh dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp
  Ưu tiên đầu tư cho giáo dục
  Nhà nước huy động mọi nguồn lực cho giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa nhà trường.
  Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
  Đảm bảo cho tất cả mọi người đều được đi học
  Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
  Xây dựng xã hội học tập đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người
  Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục
  Đào tạo được một đội ngũ chuyên gia giỏi phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế nước nhà
  Thực hiện những phương hướng cơ bản trên sẽ góp phần vào việc đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  Những thành tựu đạt được trong giáo dục-đào tạo
  ??!!

  ? ủa, sao chiếc máy bay ấy bay được vậy kìa?
  ? Sao con cá lại cứ ở trong chậu nước nhỉ?
  Khoa học là hệ thống tri thức về các hiện tượng sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy.
  VD: khoa hoc tự nhiên, khoa học vũ trụ, khoa học xã hội...
  2. Chính sách khoa học và công nghệ
  a) Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ
  Theo em hiểu khoa học là gì? Cho ví dụ?

  Phương tiện giao thông
  R?i bom trong chi?n tranh

  Phá núi, mở đường
  Bom ng.tử hủy diệtNagasaki
  Công nghệ là gì?
  Công nghệ là tập hợp các phương tiện, giải pháp và cách thức tổ chức hoạt động của con người nhằm sử dụng các tri thức khoa học vào thực tiễn, đạt mục đích sản xuất một cách có hiệu quả.
  Ví dụ?
  Sản xuất bánh
  Em hiểu thế nào là công nghệ cao? Kể tên một số ngành công nghệ cao mà em biết?
  Công nghệ cao là cơng nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới nhất với hàm lượng tri thức và hàm lượng sáng tạo cao nhất.
  VD: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vũ trụ, cơng nghệ laser, công nghệ Nano, công nghệ máy tính ?

  Làm cho đất nước phát triển nhanh, giàu có
  Nền kinh tế có sức cạnh tranh mạnh mẽ
  Ơ nước ta khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu
  Là động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước
  Vai trò c?a khoa h?c
  cơng ngh?

  Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.
  Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước.
  Đổi mới nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  Nâng cao trình độ quản lí hiệu quả của hoạt động khoa học công nghệ.
  Nhiệm vụ của khoa học
  công nghệ

  Ñoåi môùi cô cheá quaûn lí khoa hoïc coâng ngheä
  Taïo thò tröôøng cho khoa hoïc coâng ngheä
  Xaây döïng tieàm löïc khoa hoïc coâng ngheä
  Taäp trung vaøo caùc nhieäm vuï trong taâm
  Làm sao ñeå phaùt trieån khoa hoïc – coâng ngheä đây?
  Máy sản xuất phở tươi của Việt Nam
  Một số thành tựu khoa học
  ứng dụng công nghệ Nano chữa bệnh ung thư
  Tàu vũ trụ
  Khám phá mặt trăng
  Con người chinh phục vũ trụ
  Tiến bộ KH-KT
  Phẩu thuật bằng phương pháp
  nọi soi
  Công nghệ xử lý chất thải
  Máy tính ứng dụng công nghệ mới
  Tách tế bào bằng tia laser
  3/ Chính sách văn hoá
  (?) Văn hoá là gì?
  Văn hoá là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử.
  a/ Nhiệm vụ của văn hoá:
  Định nghĩa của Hồ Chí Minh về văn hoá: ?Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, phát luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá.?
  (?) Nếu thiếu văn hoá, con người có tồn tại được không?
  (?) Nhiệm vụ đầu tiên của văn hoá là gì?
  - Văn hoá là ????????????????. của xã hội.


  Múa dân gian
  Hành lễ tại đền Hai Bà Trưng
  nền tảng tinh thần
  Xem đoạn phim và sau đó nhận xét.
  (?) Nhu cầu về sự sáng tạo và phát minh của con người có giới hạn không?
  (?) Nhiệm vụ tiếp theo của văn hoá là gì?
  - Văn hoá vừa là???????, vừa là ??????. thúc đẩy ??????????????????????..
  Ví dụ: Xem danh hiệu học sinh giỏi cuối năm là văn hoá.
  (?) Em sẽ làm gì để đạt được danh hiệu đó?
  Cố gắng học tập, phát huy sức sáng tạo và phương pháp học tập tốt để đạt kết quả cao trong học tập.
  (?) Nhiệm vụ tiếp theo của văn hoá là gì?
  - Văn hoá khơi dậy??????????, phát huy ??????. ???..của con người, tạo ra ?????????????????giữa đời sống vật chất và tinh thần.
  (?) Hãy kể tên một số lễ hội văn hoá của nước ta?

  mục tiêu
  động lực
  sự phát triển kinh tế ? xã hội.
  tiềm năng
  sức sáng
  tạo
  sự phát triển hài hoà
  (?) Việc tổ chức các lễ hội văn hoá mỗi năm có ý nghiã gì?
  + Nhắc nhở con cháu nhớ đến nguồn gốc, truyền thống của dân tộc.
  + Giới thiệu nền văn hoá Việt Nam cho các nước trên thế giới.
  (?) Trong quá trình hội nhập văn hoá thế thế giới, Chúng ta phải tiếp thu những gì của văn hoá nước khác và gìn giữ những gì của nền văn hoá nước nhà?
  Tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nước ngoài và gìn giữ những giá trị, truyền thống tốt đẹp của nền văn hoá dân tộc Việt Nam.

  Xem đoạn phim, sau đó nhận xét.
  (?) Nhiệm vụ tiếp theo của văn hoá là gì?
  - Xây dựng nền văn hoá????????, ???????????...................
  (?) Thế nào là nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
  + Nền văn hoá tiên tiến là nền văn hoá phải thể hiện được tinh thần yêu nước và tiến bộ phù hợp với sự phát triển của thế giới.
  + Nền văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hoá phải thể hiện sức sống và bản lĩnh của dân tộc.
  Chúng ta xây dựng nền văn hoá dựa trên tinh thần hoà nhập chứ không hoà tan.
  tiên tiến
  đậm đà bản sắc dân tộc
  b/ Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc:
  Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác ? Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta đã đưa dân tộc ta giành được độc lập, tự do.
  (?) Muốn xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thì chúng ta có xa rời chủ nghĩa Mác ? Lênin không?
  (?) Phương hướng cơ bản đầu tiên để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là gì?
  - Làm cho ??????????????????, ?..??????????????????giữ vai trò ????????trong đời sống tinh thần của nhân dân.


  chủ nghĩa Mác ? Lênin
  tư tưởng Hồ Chí Minh
  chủ đạo
  (?) Chúng ta cần phải làm gì đối với các truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
  - Kế thừa, phát huy ??????????? và?????????. ?????????. của dân tộc.

  những di sản
  truyền thống
  văn hoá
  Di sản
  văn hoá
  thế giới.
  Cố đô Huế
  Unesco
  1993

  Di sản
  thiên thiên
  thế giới.
  Thắng cảnh Hạ Long
  Unesco
  1994

  Di sản
  văn hoá
  thế giới.
  Thánh địa Mỹ Sơn
  Unesco
  1999

  Di sản
  văn hoá
  thế giới.
  Phố cổ Hội An
  Unesco
  1999

  Di sản
  thiên nhiên
  thế giới.

  Động Phong Nha
  Unesco
  2003

  (?) Khi giao lưu, hội nhập chúng ta sẽ tiếp thu cái gì? Loại bỏ cái gì? Hay là tiếp thu hết?
  (?) Phương hướng tiếp theo là gì?
  - Tiếp thu ?????????????????????..
  (?) Ai sáng tạo ra văn hoá?
  (?) Văn hoá phục vụ ai?
  (?) Một dân tộc dốt có bảo vệ và phát huy bản sắc văn hoá được không?
  (?) Vậy phương hướng tiếp theo là gì?
  - Nâng cao?????????????????????????????., phát huy ???????????????????????????..của nhân dân.
  tinh hoa văn hoá nhân loại.
  hiểu biết và mức hưởng thụ văn hoá
  tiềm năng sáng tạo văn hoá
  Củng cố và dặn dò
  * Củng cố:
  - Hãy cho biết những nhiệm vụ của văn hoá?
  - Hãy cho biết những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?
  * Dặn dò:
  - Học bài.
  - Chuẩn bị bài tiếp theo.

  No_avatar

  seo bai` nay` em down ve` ma` doc. hok duoc.

  No_avatar

  doc ko duoc dai ka oi! ko tin down thu coi

  No_avatar
  Tôi vẫn đọc được mà, có vấn đề gì đâu
  No_avatar

  minh vua lam dc do

  bình thường mà

   

  No_avatar

  Các bạn (e) tải về k đọc được là đúng rùi, a cũng z thôi, nhưng chuyễn đổi thì có thễ dùng đươc.

  dowm về xong _> cần chuyển qua phần Open With _> chon powerboil là OK. A LÀM ĐƯỢC RÙI. CHÚC HOÀN THÀNH TỐT BÀY THUYẾT TRÌNH NHA !

   

  No_avatar

  ai lam ho bai 8-sgk-t109 sach gdcd voiMỉm cười

   

  No_avatarf

  xxin nhờ các bạn giúp đỡ cho mình câu hỏi:

  thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc cần phải có những giải pháp gì trong giai đoạn tới

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng