Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 4. Bài toán và thuật toán

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Dũng
  Ngày gửi: 19h:06' 27-09-2009
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 215
  Số lượt thích: 0 người
  TRẦN HỮU TRANG
  TRU?NG TRUNG H?C PH? THƠNG

  TIN HỌC 10
  Đặng Hữu Hoàng
  BÀI 4
  BÀI TOÁN VÀ THUẬT TOÁN
  Thời gian 5 tiết
  KIỂM TRA TÍNH NGUYÊN TỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN DƯƠNG
  @ Xác định bài toán
  * INPUT : Số nguyên dương N;
  * OUTPUT : “ N là số nguyên tố “ hoặc “ N không là số nguyên tố “
  @ Ý tưởng
  * Nếu N = 1 thì N không là số nguyên tố;
  * Nếu 1 < N < 4 thì N là số nguyên tố;
  * Nếu N ≥ 4 và không có ước số trong phạm vi từ 2 đến phần nguyên căn bậc hai của N thì N là số nguyên tố;
  THUẬT TOÁN
  B1: Nhập số nguyên dương N;
  B2: Nếu N = 1 thì thông báo N không nguyên tố rồi kết thúc ;
  B3: Nếu N < 4 thì thông báo N là nguyên tố rồi kết thúc;
  B4: i  2;
  Cách 1 : Liệt kê các bước
  KIỂM TRA TÍNH NGUYÊN TỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN DƯƠNG
  B5: Nếu i > thì thông báo N là nguyên tố rồi kết thúc;
  B6: Nếu N chia hết cho i thì thông báo N không nguyên tố rồi kết
  thúc;
  B7: i  i + 1 rồi quay lại bước 5;
  Nhập N
  N =1 ?
  N < 4 ?
  i  2
  i>[N ] ?
  N có chia hết cho i ?
  i  i +1
  Thông báo N là số nguyên tố rồi kết thúc.
  Thông báo N không là số nguyên tố rồi kết thúc.
  Đ
  S
  S
  Đ
  S
  S
  Đ
  Đ
  SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN
  KIỂM TRA TÍNH NGUYÊN TỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN DƯƠNG
  45 không là số nguyên tố.
  29 là số nguyên tố
  MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN
  KIỂM TRA TÍNH NGUYÊN TỐ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN DƯƠNG
  THUẬT TOÁN SẮP XẾP
  Hãy tìm cách sắp xếp học sinh đứng chào cờ (hình a) theo thứ tự thấp trước cao sau (hình b)
  Hình a
  Hình b
  SẮP XẾP BẰNG TRÁO ĐỔI
  @ Xác định bài toán
  * INPUT : Dãy A gồm N số nguyên a1, a2,…,aN.
  * OUTPUT : Dãy A được sắp xếp thành một dãy không giảm
  @ Ý tưởng
  Với mỗi cặp số hạng đứng liền kề trong dãy, nếu số trước lớn hơn số sau ta đổi chỗ chúng cho nhau. Việc đó được lặp lại, cho đến khi không có sự đổi chỗ nào xảy ra nữa .
  THUẬT TOÁN
  B1: Nhập N, các số hạng a1, a2, … , aN;
  B2: M  N;
  B3: Nếu M < 2 thì đưa ra dãy A đã được sắp xếp rồi kết thúc;
  B4: M  M – 1, i  0;
  Cách 1 : Liệt kê các bước
  SẮP XẾP TRÁO ĐỔI
  B5: i  i + 1;
  B6: Nếu i > M thì quay lại bước 3;
  B7: Nếu ai > ai+1 thì tráo đổi ai và ai+1 cho nhau;
  B8: Quay lại bước 5.
  Nhập N và
  a1, a2,..., aN
  M  N
  M < 2 ?
  M  M - 1; i 0
  i  i + 1
  i > M ?
  ai > ai+1 ?
  Tráo đổi
  ai và ai+1
  Đưa ra A đã sắp xếp
  Rồi kết thúc
  Đ
  Đ
  Đ
  S
  S
  S
  SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN
  SẮP XẾP TRÁO ĐỔI
  Với N = 6 và dãy A gồm 6 số hạng sau :
  Lượt thứ nhất
  Lượt thứ hai
  Lượt thứ ba
  Lượt thứ tư
  MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN
  SẮP XẾP TRÁO ĐỔI
  Hai bạn chó (Bi và Bo) chơi trốn tìm, Bo đã trốn vào trong những chiếc mũ của ông già Noel trên. Hãy chỉ ra cách tìm chiếc mũ mà Bo đang trốn ? Cho biết có những cách nào ?
  Bo trốn đâu nhỉ ?
  C1: Tìm kiếm tuần tự (mở từng mũ )
  C2: Do các mũ đã sắp xếp lớn dần, hai mũ đầu nhỏ hơn người của Bo nên chỉ tìm hai mũ sau thôi !
  THUẬT TOÁN TÌM KIẾM
  TÌM KIẾM TUẦN TỰ
  @ Xác định bài toán
  * INPUT : Dãy A gồm N số nguyên khác nhau a1, a2,…,aN và số nguyên k;
  * OUTPUT : Chỉ số i mà ai = k hoặc thông báo không có số hạng nào của dãy A có giá trị bằng k.
  @ Ý tưởng
  Lần lượt từ số hạng thứ nhất, ta so sánh giá trị số hạng đang xét với khoá k cho đến khi có sự trùng nhau, nếu đã xét tới cuối cùng mà không có sự trùng nhau thì có nghĩa là dãy A không có số hạng nào có giá trị k .
  B1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…, aN và giá trị khoá k;
  B2: i  1;
  B3: Nếu ai = k thì thông báo chỉ số i, rồi kết thúc;
  B4: i  i+1;
  B5: Nếu i > N thì thông báo dãy A không có số hạng nào có giá trị
  bằng k, rồi kết thúc;
  B6: Quay lại bước B3.
  THUẬT TOÁN
  Cách 1 : Liệt kê các bước
  TÌM KIẾM TUẦN TỰ
  Nhập N, a1, a2,..., aN
  và k
  i  1
  ai = k ?
  Đưa ra i
  rồi kết thúc
  Đ
  S
  Đ
  i i + 1
  i > N ?
  Thông báo dãy A không có số hạng có giá trị bằng dãy k, rồi kết thúc
  S
  SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN
  TÌM KIẾM TUẦN TỰ
  5
  4
  3
  2
  1
  I
  51
  25
  11
  8
  9
  2
  4
  1
  7
  5
  A
  * Với k = 2 và dãy A gồm 10 số hạng như sau:
  tại vị trí i = 5 có a5 = 2 = k
  * Với k = 6 và dãy A gồm 10 số hạng như sau:
  Với mọi i từ 1 10 không có ai có giá trị bằng 6
  5
  MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN
  TÌM KIẾM TUẦN TỰ
  TÌM KIẾM NHỊ PHÂN
  @ Xác định bài toán
  INPUT : Dãy A là dãy tăng gồm N số nguyên khác nhau
  a1, a2,…,aN và số nguyên k;
  * OUTPUT : Chỉ số i mà ai = k hoặc thông báo không có số hạng nào của dãy A có giá trị bằng k.
  TÌM KIẾM NHỊ PHÂN
  @ Ý tưởng
  Sử dụng tính chất dãy A đã sắp xếp tăng, ta tìm cách thu hẹp nhanh phạm vi tìm kiếm bằng cách so sánh k với số hạng ở giữa dãy ( agiua), khi đó chỉ xảy ra một trong ba trường hợp :
  Nếu agiua = k tìm được chỉ số, kết thúc;
  Nếu agiua > k do dãy A đã được sắp xếp tăng nên việc tìm kiếm thu hẹp chỉ xét từ a1 agiua-1;
  Nếu agiua < k do dãy A đã được sắp xếp tăng nên việc tìm kiếm thu hẹp chỉ xét từ agiua+1  an;
  Quá trình trên được lặp đi lặp lại cho đến khi tìm được Output .
  B1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…, aN và giá trị khoá k;
  B2: Dau  1, Cuoi  N;
  B3: Giua ;
  B4: Nếu agiua = k thì thông báo chỉ số Giua, rồi kết thúc;
  B5: Nếu agiua > k thì đặt Cuoi = Giua – 1, rồi chuyển đến B7;
  B6: Dau  Giua +1;
  THUẬT TOÁN
  Cách 1 : Liệt kê các bước
  TÌM KIẾM NHỊ PHÂN
  B7: Nếu Dau > Cuoi thì thông báo dãy A không có số hạng
  có giá trị bằng k, rồi kết thúc;
  B8: Quay lại B3;
  SƠ ĐỒ THUẬT TOÁN
  TÌM KIẾM NHỊ PHÂN
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  i
  33
  31
  30
  22
  21
  9
  6
  5
  4
  2
  A
  Với k = 21 và dãy A gồm 10 số hạng như sau:
  Lượt thứ nhất: agiua là a5 = 9; 9 < 21
   vùng tìm kiếm thu hẹp trong phạm vi từ a6 a10;
  33
  31
  30
  22
  21
  Lượt thứ hai: agiua là a8 = 30; 30 > 21
   vùng tìm kiếm thu hẹp trong phạm vi từ a6 a7;
  Lượt thứ ba: agiua là a6 = 21; 21= 21
   Vậy số cần tìm là i = 6.
  22
  21
  6
  6
  21
  MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN
  TÌM KIẾM NHỊ PHÂN
  DẶN DÒ
  1. Trả lời các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 _ trang 44 _ sách giáo khoa .
  2. Thực hiện phần B “ Câu hỏi và bài tập “ _ trang 6 và
  trang 18, 19, 20, 21 _ Sách bài tập
  3. Tuần sau : bài tập và kiểm tra 1 tiết.
  Thực hiện tháng 8 năm 2006
  Bài học đã
  KẾT THÚC
  Thân Ái Chào Các Em
  No_avatar
  thay` DANG HUU HOANG oi . khong biet thi` lam` chi cho met , lam con` thua xa cac truong dom~ , co lam thi` phai cho nhieu bai tap len chu lam` nhu thay chi to tui no' mat thoi gian len mang thoi ...... Dep me di cho roi`. do` khon nanThè&nbsp;lưỡi
   
  Gửi ý kiến