Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 6. Competitions

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Quý Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:03' 29-01-2008
  Dung lượng: 7.5 MB
  Số lượt tải: 462
  Số lượt thích: 0 người
  Teacher: Dao Thi Thanh Thuy
  Quoc Tuan high school

  Thursday, November 17th 2007
  Unit 6: Competitions
  Lesson 1: Reading (p.66 – 68)
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  Do you like taking part in the competitions
  like these?
  2. Do you hope to win a competition?
  3. Which competition do you like to win?
  4. Is winning the most important thing in a
  competition?
  Before you read (p.66)
  Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students? Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition? s rules to the students

  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 1
  Line 2
  Line 3
  Line 4
  Line 5
  Line 6
  Line 7
  Line 8
  Line 9
  3
  2
  1
  ??.To participate in the contest, you have to work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe and score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Learner?s Dictionary. Now, let?s start our competition.?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 10
  Line 11
  Line 12
  Line 13
  Line 14
  Line 15
  Line 16
  Line 17
  Line 18
  Line 19
  Line 20
  Line 21
  Line 22
  6
  4
  5
  Hung, Thu and Nga were the members of Group A. They quickly read the questions and tried to find out the answered. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activities 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, and the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung? s group got 65; and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologized for not being able to complete the poem. But Nga made it better by saying ?For me the most important was our participation in the competition and the enjoyment we had from it.?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 23
  Line 23
  Line 24
  Line 25
  Line 23
  Line 26
  Line 27
  Line 28
  Line 29
  Line 30
  Line 31
  Line 32
  Line 33
  Line 34
  Line 35
  Line 36
  1
  2
  3
  4
  Task 1: Match the words or phrases on the left with their definitions on the right
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67-68)
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67-68)
  Who took part in the annual final English Competition last Saturday?
  2. What was the aim of the competition?
  3. Who sponsored the competition?
  4. What did each group of students have to do during
  the contest?
  5. What did the judges have to do to choose the winner of
  the competition?
  6. What would be awarded to the winner?
  Task 2: Answer the questions
  1
  3
  2
  4
  5
  6
  7
  8
  Q 6: What would be awarded to the winner?
  Answer:
  The winner would be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Advanced Learner?s Dictionary.
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67-68)
  Task 2: Answer the questions
  Q 3: Who sponsored the competition?
  Answer:
  The Student?s Parents Society
  sponsored the competition.
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67-68)
  Task 2: Answer the questions
  Q 2: What was the aim of the competition?
  Answer:
  Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students.
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67-68)
  Task 2: Answer the questions
  Q 1: Who took part in the annual English Competition last Saturday?
  Answer:
  The representatives of three classes (of the writer?s school) took part in the annual final English Competition last Saturday.

  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67-68)
  Task 2: Answer the questions
  Q5: What did the judges have to do to choose the winner of the competition?
  Answer:
  They had to observe and score the students? performance. The maximum score for each activity was 15. At the end of the competition they would announce the total score of each group. The group that got the highest score would be the winner.
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67-68)
  Task 2: Answer the questions
  Answer:
  They had to complete five activities in all. On completion of each activity, they had to answer the questions in the worksheets within two minutes.
  Q 4: What did each group of students have to do during the contest?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67-68)
  Task 2: Answer the questions
  Task 3: Choose the best option to complete each sentence below.
  In Activity 5, Hung was unable _______.
  A. to recite the poem
  B. to write the poem
  C. to answer the judges? question
  D. to read the poem
  2. Having achieved the highest score, Group B___.
  A. was very happy
  B. sympathized with Group A and Group C
  C. became the winner of the competition
  D. was very proud
  C
  A
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67-68)
  1
  2
  3. Group C lost the game because they just got _______.
  A. 55 points
  B. 60 points
  C. 65 points
  D. 70 points
  4. Nga encouraged her group by _______.
  A. Singing a song
  B. Telling a story
  C. Saying that for her the most important thing was their participation in the competition and the enjoyment they had from it
  D. Saying “For me the most important thing was the points we got and the enjoyment we had from the competition”
  B
  C
  Task 3: Choose the best option to complete each sentence below.
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67-68)
  3
  4
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  After you read
  Complete the infofmation about the annual final English Competition
  The annual final English Competition
  Time:
  Participants:
  Aim:
  Organizer:

  Sponsor:
  Rules:
  Judges?work:
  Award:
  Winner:
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  After you read
  The annual final English Competition
  * Time: last Saturday
  * Participants: representatives of three classes
  * Aim: stimulate the spirit of learning English among the
  students
  * Organizer: English teachers
  * Sponsor: the Students? Parents Society
  * Rules: - work in groups of three
  - complete 5 activities
  - answer the questions on the worksheets
  * Judges?work: - observe and score the students? performance
  - announce total score of each group
  * Award: a set of CDs for studying English and an Oxford
  Advanced Learner?s Dictionary
  * Winner: group B (70 points)

  Preparing Speaking lesson (p.69-70)
  Tell types of competition/contest
  What types of competition do you like or dislike?

  Homework
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students? Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition? s rules to the students

  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 1
  Line 2
  Line 3
  Line 4
  Line 5
  Line 6
  Line 7
  Line 8
  Line 9
  ??.To participate in the contest, you have to work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe and score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Learner?s Dictionary. Now, let?s start our competition.?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 10
  Line 11
  Line 12
  Line 13
  Line 14
  Line 15
  Line 16
  Line 17
  Line 18
  Line 19
  Line 20
  Line 21
  Line 22
  Hung, Thu and Nga were the members of Group A. They quickly read the questions and tried to find out the answered. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activities 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, and the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung? s group got 65; and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologized for not being able to complete the poem. But Nga made it better by saying ?For me the most important was our participation in the competition and the enjoyment we had from it.?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 23
  Line 23
  Line 24
  Line 25
  Line 23
  Line 26
  Line 27
  Line 28
  Line 29
  Line 30
  Line 31
  Line 32
  Line 33
  Line 34
  Line 35
  Line 36
  Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students? Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition? s rules to the students

  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 1
  Line 2
  Line 3
  Line 4
  Line 5
  Line 6
  Line 7
  Line 8
  Line 9
  Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students? Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition? s rules to the students

  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 1
  Line 2
  Line 3
  Line 4
  Line 5
  Line 6
  Line 7
  Line 8
  Line 9
  ??.To participate in the contest, you have to work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe and score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Learner?s Dictionary. Now, let?s start our competition.?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 10
  Line 11
  Line 12
  Line 13
  Line 14
  Line 15
  Line 16
  Line 17
  Line 18
  Line 19
  Line 20
  Line 21
  Line 22
  ??.To participate in the contest, you have to work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe and score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Learner?s Dictionary. Now, let?s start our competition.?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 10
  Line 11
  Line 12
  Line 13
  Line 14
  Line 15
  Line 16
  Line 17
  Line 18
  Line 19
  Line 20
  Line 21
  Line 22
  Hung, Thu and Nga were the members of Group A. They quickly read the questions and tried to find out the answered. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activities 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, and the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung? s group got 65; and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologized for not being able to complete the poem. But Nga made it better by saying ?For me the most important was our participation in the competition and the enjoyment we had from it.?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 23
  Line 23
  Line 24
  Line 25
  Line 23
  Line 26
  Line 27
  Line 28
  Line 29
  Line 30
  Line 31
  Line 32
  Line 33
  Line 34
  Line 35
  Line 36
  Hung, Thu and Nga were the members of Group A. They quickly read the questions and tried to find out the answered. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activities 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, and the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung? s group got 65; and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologized for not being able to complete the poem. But Nga made it better by saying ?For me the most important was our participation in the competition and the enjoyment we had from it.?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 23
  Line 23
  Line 24
  Line 25
  Line 23
  Line 26
  Line 27
  Line 28
  Line 29
  Line 30
  Line 31
  Line 32
  Line 33
  Line 34
  Line 35
  Line 36
  Hung, Thu and Nga were the members of Group A. They quickly read the questions and tried to find out the answered. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activities 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, and the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung? s group got 65; and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologized for not being able to complete the poem. But Nga made it better by saying ?For me the most important was our participation in the competition and the enjoyment we had from it.?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 23
  Line 23
  Line 24
  Line 25
  Line 23
  Line 26
  Line 27
  Line 28
  Line 29
  Line 30
  Line 31
  Line 32
  Line 33
  Line 34
  Line 35
  Line 36
  Last Saturday the representatives of three classes of my school took part in the annual final English Competition organized by our English teachers. Its aim was to stimulate the spirit of learning English among students. The competition was sponsored by the Students? Parents Society. Mrs. Lien, our English teacher, explained the competition? s rules to the students

  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 1
  Line 2
  Line 3
  Line 4
  Line 5
  Line 6
  Line 7
  Line 8
  Line 9
  ??.To participate in the contest, you have to work in groups of three. Each group must complete five activities in all. On completion of each activity, you will have to answer the questions on the worksheets within two minutes. The judges will observe and score your performance. The maximum score for each activity is 15 points. At the end of the competition, the judges will announce the total score of each group. The group that gets the highest score will be the winner. The winner will be awarded a set of CDs for studying English and an Oxford Learner?s Dictionary. Now, let?s start our competition.?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 10
  Line 11
  Line 12
  Line 13
  Line 14
  Line 15
  Line 16
  Line 17
  Line 18
  Line 19
  Line 20
  Line 21
  Line 22
  Hung, Thu and Nga were the members of Group A. They quickly read the questions and tried to find out the answered. At first, things went smoothly. They almost completed the five activities. But in Activities 5, Hung had difficulty reciting the poem. He could not remember the last sentence. Time was up, and the judges announced the results. The winner was Group B, which got 70 points; Hung? s group got 65; and Group C got 60. Thu felt a bit disappointed. Hung apologized for not being able to complete the poem. But Nga made it better by saying ?For me the most important was our participation in the competition and the enjoyment we had from it.?
  Unit 6: Competitions ? Lesson 1: Reading (p.66-68)
  While you read (p.67)
  Line 23
  Line 23
  Line 24
  Line 25
  Line 23
  Line 26
  Line 27
  Line 28
  Line 29
  Line 30
  Line 31
  Line 32
  Line 33
  Line 34
  Line 35
  Line 36
  Robocon
   
  Gửi ý kiến
  Nhấn ESC để đóng