Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thu Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:30' 30-05-2008
  Dung lượng: 313.0 KB
  Số lượt tải: 960
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 3
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
  I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội
  II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  III. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới
  I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội
  1. Con đường hình thành tư duy Hồ Chí Minh về CNXH ở Việt Nam
  Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ nhiều phương diện
  - Hồ Chí Minh tiếp cận CNXHKH từ quan điểm duy vật lịch sử của Mác
  Nghĩa là:
  Từ học thuyết HTKT – XH và từ sứ mệnh lịch sử của GCCN
  Người đã tiếp thu những quan điểm về bản chất và mục tiêu của CNXHKH
  - Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ lập trường yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộc
  “Chỉ có CNXH và CNCS mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và GCCN toàn thế giới”
  Bác viết:
  - Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ phương diện đạo đức
  Bác
  cho
  rằng:
  Không có chế độ nào tôn trọng con người, chú ý xem xét những lợi ích cá nhân đúng đắn và đảm bảo cho nó được thoả mãn bằng chế độ XHCN
  Vì thế, “có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng CNXH và giải phóng loài người”
  Đạo đức cách mạng đối lập với chủ nghĩa cá nhân
  “Chủ nghĩa cá nhân là một trở ngại lớn cho việc xây dựng CNXH. Cho nên thắng lợi của CNXH không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân”
  Như vậy, đối với Hồ Chí Minh, đạo đức cao cả là đạo đức cách mạng, đạo đức giải phóng dân tộc, loài người. CNXH chính là giai đoạn phát triển mới của đạo đức
  - Hồ Chí Minh tiếp cận CNXH từ truyền thống lịch sử, văn hoá và con người Việt Nam
  Việt Nam là nước nông nghiệp, không qua chế độ CHNL, lại phải liên tục chống thiên tai địch họa
  Làm cho người
  Việt Nam sớm
  gắn kết với nhau
  Đó là nhân tố
  thuận lợi để đi
  vào CNXH
  Văn hoá Việt Nam lấy nhân nghĩa làm gốc, là văn hoá trọng trí thức, hiền tài
  Con người Việt Nam có tâm hồn trong sáng, giàu lòng vị tha…
  Truyền thống tốt đẹp của văn hoá và con người Việt Nam đã dẫn dắt Bác đến với CNXH
  Với Bác, CNXH mang trong bản thân nó bản chất nhân văn và văn hoá, nó cao hơn CNTB về mặt văn hoá và giải phóng con người
  Quan niệm của Bác về CNXH là sự thống nhất biện chứng giữa kinh tế, chính trị, xã hội với nhân văn, đạo đức,văn hoá
  2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH
  2.1. Quan niệm của CN Mác - Lênin
  - Xoá bỏ từng bước chế độ tư hữu TBCN, thiết lập chế độ sở hữu công cộng để giải phóng cho sức sản xuất xã hội phát triển
  - Có một nền đại công nghiệp cơ khí với trình độ khoa học và công nghệ hiện đại có khả năng cải tạo nông nghiệp, tạo ra năng suất lao động cao hơn CNTB
  - Thực hiện nguyên tắc phân phối theo LĐ, thể hiện sự bình đẳng về LĐ và hưởng thụ
  - Khắc phục dần sự khác biệt giữa các GC, nông thôn - thành thị, LĐ trí óc - LĐ chân tay, tiến tới một XH tương đối thuần nhất về GC
  - Giải phóng con người khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, nâng cao trình độ cho nhân dân
  - Khi GC không còn, nhà nước tự tiêu vong
  - Thực hiện sx có kế hoạch, tiến tới xoá bỏ sx hàng hoá trao đổi tiền tệ
  2.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của CNXH
  CNXH là gì?
  CNXH là một chế độ do nhân dân lao động làm chủ
  CNXH là một xã hội phát triển cao về văn hoá, đạo đức
  CNXH là một xã hội công bằng và hợp lý
  CNXH là công trình tập thể của nhân dân, do nhân dân tự xây dựng, dưới sự lãnh đạo của Đảng
  3. Quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của CNXH
  3.1. Những mục tiêu cơ bản của CNXH
  Chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là một chế độ do nhân dân làm chủ
  Nền kinh tế mà chúng ta xây dựng là một nền kinh tế XHCN, với công nghiệp & nông nghiệp hiện đại, khoa học & kỹ thuật tiên tiến
  CNXH gắn liền với văn hoá & là giai đoạn phát triển cao hơn CNTB về mặt giải phóng con người
  Về quan hệ xã hội: xã hội mà chúng ta xây dựng là một xã hội công bằng, dân chủ, có quan hệ tốt đẹp giữa người với người; các chính sách XH được quan tâm thực hiện; đạo đức - lối sống XH phát triển lành mạnh
  3.2. Các động lực của CNXH
  những nhân tố góp phần thúc đẩy
  sự phát triển kinh tế - XH thông qua
  hoạt động của con người
  Gồm:
  - Phát huy sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc – động lực chủ yếu để phát triển đất nước
  - Phát huy sức mạnh của con người với tư cách cá nhân người lao động
  Hệ thống nội dung, biện pháp tác động nhằm tạo ra sức mạnh cho CNXH
  Tác động vào nhu cầu lợi ích của con người
  Tác động vào các động lực chính trị-tinh thần
  Phát huy quyền làm chủ & ý thức làm chủ của người LĐ
  Thực hiện công bằng xã hội
  Sử dụng vai trò điều chỉnh của các nhân tố: chính trị, đạo đức, pháp luật
  Khắc phục các trở lực kìm hãm sự phát triển của CNXH
  Phải
  đấu
  tranh
  chống
  chủ
  nghĩa

  nhân
  Phải
  đấu
  tranh
  chống
  tham ô,
  lãng phí,
  quan liêu
  Phải
  chống
  chia rẽ,
  bè phái
  mất đoàn
  kết, vô
  kỷ luật
  Phải
  chống
  chủ quan,
  bảo thủ,
  giáo điều,
  lười biếng
  v.v…
  II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
  1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
  1.1. Quan niệm của CN Mác - Lênin
  Mác
  viết:
  Giữa XH TBCN & XH CSCN là một thời kỳ cải biến CM từ XH nọ sang XH kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và Nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính CM của GCVS
  Quá độ trực tiếp
  lên CNXH từ
  những nước TBCN
  Quá độ gián tiếp
  lên CNXH bỏ qua
  chế độ TBCN
  Chỉ có thể thực hiện được với điều kiện có sự giúp đỡ của một nước công nghiệp tiên tiến đã làm CM XHCN thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng CS
  1.2. Quan niệm của Hồ Chí Minh về thời kỳ quá độ
  - Người đã chỉ ra hai phương thức quá độ chủ yếu:
  “…tuỳ hoàn cảnh, mà các dân tộc phát triển theo con đường khác nhau…Có nước thì đi thẳng đến CNXH…có nước thì phải kinh qua chế độ dân chủ mới, rồi tiến lên CNXH
  - Người đã chỉ ra những đặc điểm & mâu thuẫn của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
  Đặc điểm lớn nhất của thời kỳ này là “từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên CNXH không phải kinh qua giai đoạn phát triển TBCN”
  Mâu thuẫn giữa yêu cầu phải xây dựng chế độ XH mới có nền công, nông nghiệp hiện đại, văn hoá, khoa học tiên tiến với tình trạng lạc hậu, kém phát triển, lại phải chống các thế lực thù địch

  vậy
  Bác
  nói:
  “Xây dựng CNXH là một cuộc đấu tranh CM phức tạp, gian khổ và lâu dài”; “là một cuộc biến đổi khó khăn và sâu sắc nhất”
  - Bác chỉ rõ nhiệm vụ của thời kỳ quá độ là: “…phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH…Trong quá trình CM XHCN, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài”
  - Bác chỉ rõ những nhân tố bảo đảm
  thực hiện thắng lợi CNXH ở Việt Nam
  Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng
  Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước
  Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị -xã hội
  Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CM XHCN
  2. Bước đi và các biện pháp xây dựng CNXH ở nước ta
  - Mỗi nước có đặc điểm lịch sử cụ thể khác nhau, nên bước đi và phương thức, biện pháp, cách làm... CNXH không giống nhau
  “Ta không thể giống Liên Xô,…ta có thể đi con đường khác để tiến lên CNXH”
  Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ, điều tra NC, thông thuộc địa lý, lịch sử, con người Việt Nam…
  Vì thế Bác nói:
  Dân ta phải thuộc sử ta
  Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam
  Bác muốn
  Từ nước nông nghiệp đi lên, nên ta cho nông nghiệp là quan trọng & ưu tiên, rồi đến tiểu thủ công nghiệp & CN nhẹ, sau mới đến CN nặng
  Có ý kiến cho vậy là làm trái với Liên Xô
  Bác bảo:
  “Làm trái với Liên Xô cũng là mácxít”
  - Về bước đi của thời kỳ quá độ, Bác chỉ rõ:
  “Ta xây dựng CNXH từ hai bàn tay trắng đi lên thì khó khăn còn nhiều và lâu dài”
  “Phải làm dần dần”, không thể một sớm một chiều”, ai nói dễ là chủ quan và sẽ thất bại
  Phải bước nhiều bước, “bước ngắn, bước dài, tuỳ theo hoàn cảnh”, nhưng “chớ ham làm mau, làm rầm rộ…Đi bước nào vững chắc bước ấy, cứ tiến dần dần”
  - Về phương pháp, biện pháp, cách thức xây dựng CNXH ở Việt Nam
  Phải nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, chống giáo điều, rập khuôn kinh nghiệm nước ngoài
  Người
  luôn
  nhắc:
  Phải suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo ra cách làm phù hợp với thực tiễn VN
  Có 5 nội dung
  + Bước đi và cách làm CNXH ở MB, phải thể hiện được sự kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược: “xây dựng miền Bắc, chiếu cố miền Nam”
  + Khi Mỹ mở rộng chiến tranh ra MB, thì ta “vừa SX, vừa chiến đấu”, “vừa chống Mỹ cứu nước, vừa XD CNXH”
  Đây là một sự sáng tạo của ta
  + Xây dựng CNXH từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá…phải kết hợp cải tạo với xây dựng, mà xây dựng là chủ chốt & lâu dài
  + Cách làm là “đem tài dân, sức dân, của dân, để làm lợi cho dân”, đó là “CNXH nhân dân”, không phải là “CNXH nhà nước”, được ban phát từ trên xuống
  + Người đặc biệt nhấn mạnh vai trò quyết định của biện pháp tổ chức thực hịên: chỉ tiêu một, biện pháp mười, quyết tâm hai mươi,…có như thế kế hoạch mới hoàn thành tốt được
  Đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH & quá độ lên CNXH ở nước ta
  III. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới
  1. Giữ vững mục tiêu của CNXH
  Độc lập dân tộc và CNXH là mục tiêu bất biến.
  Vì “nếu nước được độc lập mà dân không
  được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập
  cũng chẳng có nghĩa lý gì”
  Đối với chúng ta, đổi mới không bao giờ là thay đổi mục tiêu
  Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
  Đây là sự nghiệp đầy khó khăn, phức tạp
  Vì vậy rất cần sự đóng góp tích cực của mỗi chúng ta
  2. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh, để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
  3. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
  4. Chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ máy nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện cần kiệm xây dựng CNXH

  No_avatarf

  bai nay minh cam thay cung dc

   

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng