Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ôn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Thành Khởi (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:20' 29-11-2009
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 55
  Số lượt thích: 0 người
  Chúc hội giảng thành công!!!
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  * ) Kiến thức về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:
  (a+ b )
  ( a .b )
  ( a- b )
  ( a :b )
  ( an )
  Mọi a, b
  a b
  Mọi a, b
  , a =b.k với
  Mọi a và n trừ 00
  +
  -
  . (x)
  :
  Viết số mũ nhỏ và đưa lên cao
  Số hạng Số hạng Tổng
  Số bị trừ Số trừ Hiệu
  Thừa số Thừa số Tích
  Số bị chia Số chia Thương
  Cơ số Số mũ Luỹ thừa
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  *) Kiến thức về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a + b = b + a a. b = b .a
  (a + b )+c =a+(b + c) (a .b) .c =a. (b .c)
  a + 0 =0 +a =a a. 0 = 0. a =0
  a. 1 =1 .a =a
  a . ( b+ c ) = a .b +a .c
  Hãy nêu các tính chất của phép cộng, phép nhân số tự nhiên ?
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân số tự nhiên:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  *) Kiến thức về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân số tự nhiên:
  Luỹ thừa bậc n của a là gì ?
  c, Lũy thừa với số mũ tự nhiên:
  +) a.a.a..............a = an (Với n khác 0)
  n -thừa số a
  +) am. .an =a m + n
  (Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số)
  +) am: an =a m -n (với )
  ( Chia hai luỹ thừa cùng cơ số)
  +) Quy ước: a0 =1 ( với a khác 0)
  Phát biểu quy tắc nhân, chia hai luỹ thừa cùng cơ số?
  Trong quá trình thực hiện phép tính, thứ tự phép tính được thực hiện như thế nào ?
  d, Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong biÓu thøc
  +)§èi víi biÓu thøc kh«ng cã dÊu ngoÆc:
  Luü thõa ->Nh©n vµ chia -> Céng vµ trõ
  +)§èi víi biÓu thøc cã dÊu ngoÆc:
  (...) -> [...] -> ...

  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  *) Kiến thức về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
  số tự nhiên:
  c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:
  d, Thứ tự thực hiện các phép tính trong
  biểu thức
  II. bài tập
  Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp
  1, a - a =....... 2, a : ..... =.1
  3, ....+ 0 = a 4, a -....... =a
  5, 0 . a =........ 6, a . 1 = .......
  7, a: ..... = a
  8, a : 0 =........
  0
  a
  0
  a
  0
  a
  1
  không thực hiện được
  Bài 160(Sgk -63) Thực hiện phép tính
  b, 15 .23 +4 .32-5.7
  c, 56: 53+ 23.22
  d, 164 .53 +47 .164
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  *) Kiến thức về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
  số tự nhiên
  c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên
  d, Thứ tự thực hiện phép tính
  trong biểu thức
  II. bài tập
  Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp:
  Bài 160(Sgk-63) Thực hiện các phép tính
  Bài 161(Sgk -63) Tìm số tự nhiên x
  a, 219 - 7.(x+1) =100
  b, (3x- 6). 3= 34
  a, 219- 7.(x+1) =100
  7.(x +1) =
  x+1 =
  x =
  119
  17
  16
  b, (3x - 6).3 =34
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  *) Kiến thức về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:(Sgk-62)
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
  số tự nhiên:(Sgk-15)
  c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:(Sgk-27,29)
  d, Thứ tự thực hiện phép tính
  trong biểu thức:(Sgk-31)
  II. bài tập
  Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp:
  Bài 160(Sgk-63) Thực hiện các phép
  tính
  Bài 161(Sgk -63): Tìm số tự nhiên x
  Bài 163(Sgk -63) : Điền các số , ,
  vào chỗ trống và giải bài toán?
  Lúc .....giờ, người ta thắp một ngọn nến có chiều cao .....cm. Đến .....giờ cùng ngày, ngọn nến chỉ còn cao.....cm. Trong một giờ, chiều cao của ngọn nến giảm bao nhiêu xentimét ?
  25
  18
  22
  33
  Thứ ba ngày 01/12/2009
  Tiết 37
  ôn tập chương i
  I. lý thuyết
  *) Kiến thức về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa:
  a, Bảng tóm tắt kiến thức:(Sgk-62)
  b, Tính chất của phép cộng, phép nhân
  số tự nhiên:(Sgk-15)
  c, Luỹ thừa với số mũ tự nhiên:(Sgk-27,29)
  d, Thứ tự thực hiện phép tính
  trong biểu thức:(Sgk-31)
  II. bài tập
  Bài 1: Điền kết quả vào chỗ trống cho thích hợp:
  Bài 160(Sgk-63) Thực hiện các phép tính
  Bài 161(Sgk -63) Tìm số tự nhiên x
  Bài 163(Sgk-63): Điền các số 25,18,22, 33 vào ô trống và giải bài toán ?
  Về nhà:
  - Tiếp tục hoàn thiện đề cương ôn tập từ câu 5 đến câu 10
  - Xem lại nội dung các bài toán đã giải
  -Hoàn thành nội dung bài 163 (Sgk-63),
  Bài 159 , 160 -a, 162 (Sgk -63)
  chúc các em học giỏi, thầy cô công tác tốt!

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng