Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Chu nghia xa hoi(C1)

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hoàng Thắng
  Ngày gửi: 22h:48' 16-06-2008
  Dung lượng: 131.0 KB
  Số lượt tải: 105
  Số lượt thích: 0 người

  Chương 1
  vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học
  TS. Dương Văn Duyên
  Bộ môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học
  A. Mục đích, yêu cầu

  Giúp người học nắm được vị trí, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, phương pháp của CNXHKH.
  - Phân biệt được sự khác nhau giữa đối tượng, chức năng, phương pháp nghiên cứu của CNXHKH với triết học, kinh tế học chính trị Mác - Lênin và các môn KHXH chuyên ngành.
  B. Nội dung

  1. Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin
  1.1 Quan niÖm chung vÒ CNXH vµ CNXHKH
  1.1.1 Quan niÖm chung vÒ CNXH.
  CNXH có các ý nghĩa sau:
  * Là những nhu cầu và hoạt động thực tiễn của nhân dân lao động trong quá trình sản xuất ngày càng xã hội hoá và trong quá trình thực thi dân chủ.
  * Là phong trào đấu tranh của nhân dân lao động chống chế độ áp bức, bóc lột, bất công.
  * Lµ ­íc m¬, lý t­ëng cña nh©n d©n lao ®éng vÒ mét x· héi kh«ng cã chÕ ®é t­ h÷u, giai cÊp, ¸p bøc, bãc lét, nghÌo nµn l¹c hËu.

  * Lµ nh÷ng t­ t­ëng,lý luËn, häc thuyÕt vÒ gi¶i phãng con ng­êi, gi¶i phãng x· héi khái chÕ ®é t­ h÷u, ¸p bøc, bãc lét, bÊt c«ng, x©y dùng x· héi c«ng b»ng, b×nh ®¼ng.

  * Lµ mét chÕ ®é x· héi do nh©n d©n lao ®éng x©y dùng vµ lµm chñ d­íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n, th«ng qua chÝnh ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n.
  1.1.2 Quan niệm chung về CNXHKH
  CNXHKH được hiểu theo 2 nghĩa sau:
  * Nghĩa rộng: CNXHKH được hiểu như là chủ nghĩa Mác - lênin
  V.I Lênin: Chủ nghĩa xã hội khoa học tức là chủ nghĩa Mác.
  * Nghĩa hẹp: CNXHKH là một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác - Lênin
  Chủ nghĩa
  Mác - lênin
  Triết học
  Mác - Lênin
  Kinh tế chính trị
  Mác - Lênin
  CNXH
  Khoa học
  1.2 Vị trí của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác -Lênin
  Tính thống nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin
  Chủ nghĩa
  Mác - lênin
  Triết học
  Mác - Lênin
  Kinh tế chính trị
  Mác - Lênin
  CNXH
  Khoa học

  - Thế giới quan
  phương pháp
  luận khoa học:
  CNDVBC và
  CNDVLS.
  Luận giải một cách
  toàn diện, khoa học
  về sự chuyển biến
  từ CNTB sang
  CNXH, CNCS.
  Là hệ tư tưởng
  chính trị của giai
  cấp công nhân.


  tính
  tất
  yếu
  Sự
  chuyển
  biến
  từ
  Hình thái
  Kt-xh TBCn
  sang
  hình tháI
  Kt-xh CSCN
  Triết học
  Mác - Lênin
  Kinh tế chính trị
  Mác - Lênin
  CNXH
  Khoa học
  Tính độc lập của triết học M-LN, KTCT M-LN, CNXHKH
  Luận giải quy luật
  chung nhất
  Luận giải quy luật
  kinh tế
  Luận giải quy luật
  chính trị - xã hội
  * CNXHKH là kết luận hợp lôgíc được rút ra từ triết học M - L
  và kinh tế chính trị M - L
  * CNXHKH là môn khoa học hoàn tất chủ nghĩa Mác - Lênin

  N/C quy luật chung nhất của tự
  Nhiên, xã hội và tư duy.

  + Triết học MLN là thế giới quan,
  nhân sinh quan của GCCN - đại
  biểu cho toàn thể nhân dân lao động
  trong thời đại ngày nay.
  + Là cơ sở lý luận và phương pháp
  luận chung cho CNXH khoa học.


  N/C quy luật về mối quan hệ giữa
  người với người trong quá trình sản
  xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng
  của cải trong quá trình chuyển biến
  từ CNTB lên CNXH và CNCS.
  Triết
  Học
  Mác-
  Lênin
  Kinh
  Tế
  chính
  trị
  Mác-
  Lênin  Chủ
  Nghĩa

  Hội
  Khoa
  học  Mối quan hệ giữa Triết học MLN, Kinh tế chính trị MLN, CNXHKH
  Cơ sở
  lý luận

  Phương
  pháp
  Luận
  2. Đối tượng và phương pháp
  nghiên cứu của CNXHKH
  2.1. Đối tượng nghiên cứu CNXHKH
  Nghiªn cøu nh÷ng quy luËt vµ tÝnh quy luËt chÝnh trÞ - x· héi cña qu¸ tr×nh ph¸t sinh, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi céng s¶n chñ nghÜa.

  Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n, nh÷ng ®iÒu kiÖn, con ®­êng, h×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n thùc hiÖn sù chuyÓn biÕn tõ CNTB lªn CNXH vµ CNCS.
  2.2 Phân biệt đối tượng nghiên cứu của triết học, kinh tế chính trị học Mác - Lênin và CNXHKH.
  Triết học nghiên cứu toàn bộ sự vận động và phát triển của xã hội loài người, còn KTCT và CNXHKH chỉ nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội CSCN.

  Triết học nghiên cứu các quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Còn KTCT nghiên cứu các quy luật kinh tế, CNXHKH nghiên cứu các quy luật chính trị - xã hội của quá trình từ CNTB lên CNXH và CNCS.
  Hệ thống phạm trù, quy luật của
  chủ nghĩa xã hội khoa học


  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
  Đảng cộng sản và vai trò của Đảng Cộng sản
  Cách mạng xã hội chủ nghĩa
  Thời đại ngày nay
  Hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa
  Dân chủ xã hội chủ nghĩa
  Liên minh giai cấp giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kỳ quá độ lên CNXH
  Vấn đề dân tộc, tôn giáo, gia đình, nguồn lực con người trong quá trình xây dựng CNXH

  2.3 Phương pháp nghiên cứu của CNXHKH
  Phương pháp luận chung nhất của CNDVBC và CNDVLS.
  Phương pháp kết hợp lôgíc và lịch sử.
  Phương pháp phân tích các vấn đề chính trị - xã hội dựa trên các điều kiện kinh tế - xã hội cụ thể.
  Các phương pháp liên ngành như: phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, điều tra XHH, sơ đồ hoá, mô hình hoá.
  Phương pháp tổng kết lý luận từ thực tiễn.
  3. Chức năng và ý nghĩa nghiên cứu chủ nghĩa xã hội khoa học
  3.1. Chức năng của CNXHKH
  3.2. ý nghĩa nghiên cứu CNXHKH
  * ý nghĩa lý luận
  * ý nghĩa thực tiễn
  ý nghĩa lý lu?n

  Góp phần hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin.
  Định hướng nghiên cứu các môn khoa học xã hội
  Chỉ ra điều kiện và khả năng thực tế để giải phóng loài người khỏi ách thống trị của CNTB.

  Ch? nghia Mỏc khụng ch? d? nh?n th?c v gi?i thớch th? gi?i m cũn gúp ph?n c?i t?o th? gi?i
  ý nghĩa thực tiễn
  - Lµ c¬ së lý luËn trùc tiÕp gióp cho c¸c §¶ng Céng s¶n x¸c ®Þnh môc tiªu ®­êng lèi, chiÕn l­îc cña c¸ch m¹ng.
  - Gãp phÇn h×nh thµnh niÒm tin, b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng nh»m ®Êu tranh chèng nh÷ng trµo l­u t­ t­ëng ngoµi m¸cxit.
  - Gãp phÇn chØ ®¹o thùc tiÔn qu¸ tr×nh x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa.

  Cảm ơn sự theo dõi của các bạn!
   
  Gửi ý kiến