Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 11. Keep fit, stay healthy

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ng Thi ­­­­­ Huong
Ngày gửi: 15h:06' 24-01-2010
Dung lượng: 829.5 KB
Số lượt tải: 434
Số lượt thích: 1 người (Hạnh Nguyễn)
chào mừng các thầy cô giáo
chào các em học sinh lớp 7
chúc các em học tốt
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Matching:
Match the words about sickness with their meaning
A B
1. cold a. c¶m cóm
2. flu b. c¶m l¹nh
3. headache c. ®au ®Çu
4. toothache d. ®au bông
5. stomachache e. ®au r¨ng
New vocabulary
- common cold (n) bÖnh c¶m th­êng
- disease (n) bÖnh tËt
- symptom (n) triÖu chøng
- runny nose (n) ch¶y n­íc mòi
- slight fever (n) sèt nhÑ
- cough (v) ho
- sneeze (v) h¾t x× h¬i
- cure (n) c¸ch ch÷a trÞ
(v) ch÷a trÞ
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Pre questions:
a. Why do people call the cold “common”?
b. What are the symptoms of the common cold?
Answer key:
a. People call the cold common because every year, millions of people catch it.
b. They are: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Matching:
guess the meaning of the words by matching each word on column A with a translation in column B
A B
1. unpleasant a. biÕn mÊt
2. relieve b. khã chÞu
3. disappear c. ng¨n c¶n
4. prevent d. thuèc
5. medicine e. gi¶m nhÑ
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Comprehension questions:
a. Why do people call the cold “common”?
- People call the cold common because every year, millions of people catch it.
b. What are the symptoms of the common cold?
- They are: a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.
c. Is there a cure for the common cold?
- No, there is no cure for the common cold.
d. Do cold cures work? What do they do?
- No, these medicines don’t cure a cold, but they relieve the symptoms.
e. How can you help prevent a cold?
- We can prevent a cold by eating well, doing exercise, keeping fit and staying healthy.

Fill in the gap with the given words in the box:

1. The symptoms of the common cold are a runny nose, a slight fever, coughing and sneezing.
2. The students filled in their medical record.
3. What was wrong with you?
- I had a bad cold.
4. The doctor said you should eat well.
5. Did your mother write sick note for you?
- No, she didn’t.


didn’t, symptoms, wrong, doctor, fever, record
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Play with words
Hold your nose and read this poem.

I have a cold, a horrible cold.
I cough, I sneeze, and then I blow.
Here comes another sneeze – oh no!
Ah choo!

I have a cold, a terrible cold.
My face is white, my nose is red.
And I have a pain in my head.
Ah choo!
Unit 11: Keep fit, stay healthy
Lesson 5: B4,5
Homework
Write the short passage about common cold (summarize text)
Goodbye! See you soon!
No_avatar

Không biết ngượng hay day cu soan nhieu vao nka cung oi

Xấu hổNháy mắt hihi

 

 
Gửi ý kiến