Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Hoi giang tieng Anh

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Châm
Ngày gửi: 21h:43' 15-11-2008
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
Teacher : Pham Thi Cham
Learners: Students in class 9D
of Luong Dien secondary school
Period :23
Unit 4: Learning a foreign language.
(Lesson: Read)
1: Vocabulary

sơ cấp
trung cấp
cao cấp
có trình độ cao
việc dạy kèm
(= institute)
học viện
hội đồng
(adj)
(n)
(adj)
(adj)
(adj)
(n)
beginner
intermediate
advanced
well- qualified
academy
tuition
council
(n)
* Matching
beginner
intermediate
advanced
well- qualified
academy
tuition

council
cao cấp
trung cấp
sơ cấp
việc dạy kèm
học viện
có trình độ cao
hội đồng
Period :23
Unit 4: Learning a foreign language.
(Lesson: Read)
2. Complete the form

morning, afternoon, evening

advanced

first week of November
morning, evening

beginner,
intermediate

3rd November
afternoon,
evening, weekend

beginner

(today)

’s notes
English class
- early evening
- intermediate level
- starting late October/
early November
3. Your advice for Mr Lam
Mr Lam should choose …………………………………… Because the
school has ………………. classes. It offers ………… levels and the courses start
on ……………….. .
Mr. Lam

1: Which school do you like ?
2: Do you like a morning, afternoon or evening class ?
3: Which level do you want ?
4: When do you want the course start ?
What about you ?
Period :23
Unit 4: Learning a foreign language.
(Lesson: Read)
1: New words
beginner (adj) s¬ cÊp
intermediate (adj) trung cÊp
advanced (adj) cao cÊp
well – qualified (adj) cã tr×nh ®é cao
tuition (n) viÖc d¹y kÌm
academy (n) häc viÖn
council (n) héi ®ång
2. Answer keys
3. Advice for Mr Lam
Mr Lam should choose Foreign
Language Council. Because the school
has morning and evening classes . It
offers beginner and intermediate levels
and the courses start on 3rd November.
 
Gửi ý kiến