Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 44. Luyện tập: Hiđrocacbon không no

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thanh Hà
  Ngày gửi: 07h:23' 12-02-2010
  Dung lượng: 1.5 MB
  Số lượt tải: 443
  Số lượt thích: 1 người (Hà Hiền)
  chO mừng hội thi giáo viên d?Y giỏi thành phố 2010
  Luyện tập
  Hiđrocacbon không no
  GV: Lê Thanh Hà
  Sự hình thành liên kết 
  Hình ảnh này nói lên điều gì?
  Phân tử Etilen
  Phân tử Axetilen
  Mô hình phân tử
  Hiđrocacbon không no
  Anken
  Ankađien
  Ankin
  LUYỆN TẬP
  HIĐROCACBON
  KHÔNG NO
  Hiđrocacbon không no
  Anken
  Ankađien
  Ankin
  BÀI TẬP 1
  Viết các phương trình hoá học (nếu có) khi cho lần lượt các chất: etilen, butađien, axetilen tác dụng với các chất sau:

  HCl (tỉ lệ 1:1), dd Br2 dư,
  dd AgNO3/NH3, phản ứng trùng hợp

  ( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
  Đáp án bài tập 1
  CH2 = CH-CH=CH2 + HCl CH3-CHCl-CH=CH2
  CH2=CH2 + Br2 CH2Br-CH2Br
  CH2 = CH2 + HCl CH3CH2Cl
  + Etilen
  + Axetilen
  + Butađien
  CH3-CH=CH-CH2Cl
  1 : 1
  CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 CH2Br–CHBr-CHBr- CH2Br
  HC CH + [Ag(NH3)2]OH  AgC CAg+ 2NH3 + H2O
  Kiến thức cơ bản
  - Từ C2 - C4 ở thể khí, ≥ C5 ở thể lỏng hoặc rắn
  - Không màu
  - Không tan trong nước, nhẹ hơn nước
  + Phản ứng cộng (phản ứng đặc trưng)
  - Cộng H2 (xt: Ni, Pt, Pd)
  - Cộng halogen: đều làm mất màu dung dịch Br2
  - Cộng HA: Cộng axit và nước theo quy tắc cộng Mac-cop-nhi-cop
  + Phản ứng oxi hoá:
  - Đều làm mất màu dung dịch KMnO4. Khi cháy toả nhiều nhiệt
  Anken và ankađien đầu mạch trùng hợp tạo polime
  - Ankin bị đime hoá, trime hoá...
  - 1 phân tử anken cộng tối đa 1 phân tử H2, Br2, HCl
  - 1 phân tử ankađien ho?c ankin cộng tối đa 2 phân tử H2, Br2, HCl
  - Ankin có liờn k?t ba ? d?u m?ch phản ứng thế ion kim loại ( tác dụng với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt)
  Kiến thức cơ bản
  Kiến thức cơ bản
  C4H8 có số đồng phân anken là:
  But-1-en tác dụng với H2O (H+, to)
  thu được sản phẩm chính là:
  Để phân biệt propen và propin
  ta dùng hoá chất thử là:
  Nhóm chất nào sau đây tác dụng
  với dd AgNO3/NH3 tạo kết tủa vàng nhạt?
  Cho chuỗi phản ứng:

  X, Y lần lượt là:
  Etilen được điều chế trong
  phòng thí nghiệm bằng cách:
  Trùng hợp butađien thu được:
  Đốt cháy một hiđrocacbon cần V lít
  O2 ở đktc. Sau phản ứng thu được 0,896 lít CO2
  ở đktc và 0,72 gam nước. Giá trị của V là:
  Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon
  A, mạch hở. Sau phản ứng thu được 0,896 lít CO2
  ở đktc và 0,54 gam nước. CTPT của A là:
  Bài tập
  Bài 3: Hỗn hợp A gồm hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phản ứng hoàn toàn với Br2 trong CCl4 thì thấy khối lượng bình chứa tăng thêm 2,38 gam.
  Xác định công thức phân tử của hai anken
  Xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A.
  c. Cho hỗn hợp 2 anken tác dụng với nước (H2SO4 đặc, 170oC) thu được 3 ancol. Xác định CTCT của 2 anken, gọi tên thay thế.
  Bài 2: Bằng phương pháp hoá học em hãy nhận biết 3 lọ chứa chất lỏng mất nhãn sau:
  hexan, hex-1-en, hex-1-in
  1
  2
  3
  Bình 2: hex-1-in
  Bài tập 2: Bài tập nhận biết
  Bằng phương pháp hoá học em hãy nhận biết 3 lọ chứa chất lỏng mất nhãn sau:
  hexan, hex-1-en, hex-1-in
  1
  2
  3
  Bình 3 hex-1-en
  Bình 2 hex-1-in
  Bình 1 hexan
  Đáp án bài tâp 2
  3CH2=CH[CH2]3CH3 + 2KMnO4+ 4H2O  3CH2(OH)-CH(OH)[CH2]3CH3 + 2MnO2 + 2KOH
  Bài tập 3
  Bài 3: Hỗn hợp A gồm hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí trên phản ứng hoàn toàn với Br2 trong CCl4 thì thấy khối lượng bình chứa tăng thêm 2,38 gam.
  Xác định công thức phân tử của hai anken
  Xác định thành phần phần trăm về thể tích của hỗn hợp A.
  c. Cho hỗn hợp 2 anken tác dụng với nước (H2SO4 đặc, 170oC) thu được 3 ancol. Xác định CTCT của 2 anken, gọi tên thay thế.
  HÃY GIẢI ĐÁP CÁC Ô CHỮ SAU
  TỪ KHÓA
  1
  2
  3
  4
  5
  CÂU HỎI
  1. Hi®rocacbon m¹nh hë cã hai liªn kÕt ®«i thuéc d·y ®ång ®¼ng nµo?
  2. Ancol etylic tách nước trong điều kiện H2SO4 đặc, 170oC sản phẩm thu được có tên gọi là?
  3. Liên kết tạo thành do sự xen phủ bên giữa 2 obitan p là?
  4. Điều chế nhựa PE từ etilen bằng phản ứng hoá học nào?
  5. Chất có khối lượng nhỏ nhất trong dãy đồng đẳng ankin là?
  Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở. Cho 1680ml X lội chậm qua dung dịch Br2 thấy làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 4 gam Br2 và còn lại 1120 ml khí (đktc). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 1680 ml X rồi cho sản phẩm cháy đi vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 12,5 gam kết tủa. Xác định CTPT của hai hiđrocacbon.
  Bài tập 4
  Hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2 . Cho 2,24 lít ở đktc hỗn hợp X qua dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy tạo ra 4,8g kết tủa vàng. Cho 2,24 lít hỗn hợp X qua dung dịch dung dịch brom dư thì sau phản ứng có 0,896 lít khí ở đktc đi ra khỏi bình.
  a. Thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là :
  A. 40%, 40%, 20% B. 20%, 40%, 40%
  C. 30%, 30%, 40% D. 35%, 45%, 20%
  b. Một mol hỗn hợp X làm mất màu tối đa bao nhiêu mol Br2 ?
  A. 1,6 mol B. 0,4 mol C. 0,8 mol D. 0,6 mol
  Bài tập 5
  A. 40%, 40%, 20%
  C. 0,8 mol
  + Bài học:
  - Biết công thức chung, cÊu t¹o vµ hiểu tính chất hoá học, cách điều chế anken,
  ankađien, ankin tõ ®ã vận dụng làm c¸c bµi tËp nhËn biÕt , ®iÒu chÕ, t¸ch chÊt vµ gi¶i c¸c bµi tËp to¸n liªn quan.
  + Bài tập về nhà:
  + 3, 6, 8 /SGK. tr 181, 182
  + 6.39 6.43/SBT. tr 53,54
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  C¶m ¬n quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh ®· quan t©m theo dâi
   
  Gửi ý kiến

  Hãy thử nhiều lựa chọn khác