Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 7. Your house

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Thành Nhật
  Ngày gửi: 15h:45' 15-03-2010
  Dung lượng: 14.0 MB
  Số lượt tải: 1410
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO
  CLASS 6/2
  LET`S SING A SONG.
  THE FARMER IN THE DELL
  The farmer in the dell
  The farmer in the dell
  Hi-ho,The derry-o
  The farmer in the dell
  The farmer takes a wife
  The farmer takes a wife
  Hi-ho,The derry-o
  The farmer takes a wife
  The wife takes a child
  The wife takes a child
  Hi-ho,The derry-o
  The wife takes a child
  The child takes a dog
  The child takes a dog
  Hi-ho,The derry-o
  The child takes a dog
  The dog takes a cat
  The dog takes a cat
  Hi-ho,The derry-o
  The dog takes a cat
  The cat takes a rat
  The cat takes a rat
  Hi-ho,The derry-o
  The cat takes a rat
  The farmer in the dell
  The farmer in the dell
  Hi-ho,The derry-o
  The farmer in the dell
  The farmer takes a wife
  The farmer takes a wife
  Hi-ho,The derry-o
  The farmer takes a wife
  THE FARMER IN THE DELL
  Playing game
  Lucky supermarket
  The end of the slide
  12
  6
  3
  9
  GIMIKO
  1
  2
  4
  5
  11
  10
  8
  7
  NEXT
  Group 3
  Group 4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Group 1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Group 2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  NEXT
  Group 1
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Group 2
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Group 3
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Group 4
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  Key word
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  Key word
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  T
  Key word
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  O
  Key word
  T
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  W
  Key word
  O
  T
  5
  2
  3
  4
  1
  6
  NEXT
  Key word
  W
  O
  T
  N
  EX: - Thu Dau Mot town
  - Ben Luc town
  TOWN
  COUNTRY

  UNIT 7 :
  YOUR HOUSE

  SECTION B: Town or country ?
  (B1 & B2 )
  Tuesday, November 10th 2009
  UNIT 7 :YOUR HOUSE

  Section B : Town or country ?
  (B1 & B2)
  New words:
  - town (n)
  - apartment (n)
  - clinic (n)
  - market (n)
  - zoo (n)
  - noisy (adj)

  quiet (adj)
  /zu:/
  /’klInIk/
  /taUn/
  /ә`pa:rtmәnt/
  /`ma:rkIt/
  /`nƆIzI/
  /`kwa Iәt/
  1/ Are there paddy fields in town or in the country ?
  2/ Is it noisy or quiet in town ?
  Tuesday, November 10th 2009
  UNIT 7 :YOUR HOUSE

  Section B : Town or country ?
  (B1 & B2)
  My name’s Ba. I live in an apartment in town. Near the apartment there is a supermarket, a post office, a bank, a clinic, a market and a zoo. It’s very noisy here.
  My name’s Chi. I live in a house in the country. There aren’t any stores here. There are trees and flowers, a river, a lake and paddy fields. It is very quiet. Here is a picture.
  1/ Are there paddy fields in town or in the country ?
  2/ Is it noisy or quiet in town ?
  1/ Are there paddy fields in town or in the country ?
  2/ Is it noisy or quiet in town ?
  Tuesday, November 10th 2009
  UNIT 7 :YOUR HOUSE

  Section B : Town or country ?
  (B1 & B2)
  - There are paddy fields in the country.
  - It is noisy .
  My name’s Ba. I live in an apartment in town. Near the apartment there is a supermarket, a post office, a bank, a clinic, a market and a zoo. It’s very noisy here.
  My name’s Chi. I live in a house in the country. There aren’t any stores here. There are trees and flowers, a river, a lake and paddy fields. It is very quiet. Here is a picture.
  Practice with a partner
  b) Does he live in a house ?
  c) Is it noisy ?
  d) Does Chi live in town?
  a) Does Ba live in town ?
  f) Is it quiet ?
  e) Are there any stores ?


  Yes, he does./No,he doesn’t.
  Yes, he does.
  No,he doesn’t.
  Yes, he does./No,he doesn’t.
  Yes, it is./ No, it isn’t.
  Yes, it is.
  Yes, she does./No,she doesn’t.
  No,she doesn’t.
  Yes, there are./No, there aren’t.
  No, there aren’t.
  Yes, it is./ No, it isn’t.
  Yes, it is.
  My name’s Ba. I live in an apartment in town. Near the apartment there is a supermarket, a post office, a bank, a clinic, a market and a zoo. It’s very noisy here.
  My name’s Chi. I live in a house in the country. There aren’t any stores here. There are trees and flowers, a river, a lake and paddy fields. It is very quiet. Here is a picture.
  Match the details which are the main ideas :
  Town
  Country
  - apartment
  - supermarket
  - post office
  - bank
  - market
  - clinic
  - zoo
  - trees
  - river
  - flowers
  - lake
  - paddy fields
  - noisy
  - stores
  - house
  - quiet
  1
  2
  3
  4
  7
  5
  6
  9
  8
  Make a list of places :
  In Town
  In the country
  1
  9
  8
  5
  4
  7
  6
  3
  2
  Answer the questions :
  1. Where does Ba live ?
  2. What is there near his apartment ?
  3. Is it noisy or quiet near his apartment ?
  Read about Ba:
  Ba lives in an apartment in town.
  Near his apartment, there is a market.
  It is very noisy.
  Write sentences about Chi’s house :
  Homework :
  Learn the new words
  Learn the new words by heart
  1
  Prepare part C : C1, C2 – Unit 7
  3
  Write sentences about your house
  2
  GOODBYE
  see you later
  No_avatar

  no

  No_avatar

  ios

  No_avatar

  ioe.vn

  No_avatar

  vnn

  Avatar

  Oh so very full and very vivid pictures, funny text is also very clear.

   
  Gửi ý kiến