Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Hoàng Trường Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:16' 19-03-2010
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 567
  Số lượt thích: 0 người
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  LỊCH SỬ LỚP 5 TUẦN 28
  BÀI : TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Hát lên các bạn ơi!
  Lễ kí Hiệp định Pa - ri
  iểm tra bài cũ
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  câu1 :Hiệp định Pa ri về chấm dứt
  chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam
  được ký kết kết ngày nào?
  -khung cảnh ra sao?
  HiƯp nh Pa ri vỊ chm dt
  chin tranh lp li ho bnh ViƯt Nam
  ỵc k kt kt ngy 27-01-1973
  -khung cnh trang nghim,lng ly.
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  C©u 2 : Haü nªu nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña HiÖp ®Þnh Pa - ri vÒ ViÖt Nam ?

   MÜ ph¶i t«n träng ®éc lËp , chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cu¶ViÖt Nam
   PhaØ rót toµn bé qu©n MÜ,ch­ hÇu, ®ång minh ra khái ViÖt Nam
   Ph¶i chÊm døt dÝnh lÝu qu©n sù cña MÜ víi ViÖt Nam
   MÜ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi¶i quyÕt hËu qu¶ chiÕn tranh ë ViÖt Nam.
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  LịcH Sử
  Tiến vào
  DINH ĐỘC LẬP
  bài 28 :
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Một số hình ảnh
  liên quan đến nội dung bài
  Đại tướng Võ Nguyên Giáp-tổng chỉ huy chiến dịch
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Ban chỉ huy đang bàn họp tác chiến cho chiến dịch
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Mời các em xem một đoạn phim
  tư liệu quân giải phóng tiến vào
  Dinh độc lập
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  HOạt độnG 1
  THảo LUận
  NHóM 4
  ?Cu 1 : Ta m chin dch H Ch Minh
  trong hon cnh na ?
  ?Cu 2 : V sao ta m chin dch nẳ ?
  ?Cu 3 : Chin dch H Ch Minh bt u
  v kt thĩc khi na ?
  ?Cu 4 : Qun ta chia lm my cnh qun
  tin vo Sa Gn ?
  Mịi tin cng pha ng c g Ỉc biƯt?
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Trả lời
  Caâu 1: Ta môû chieán dòch Hoà Chí minh trong hoaøn caûnh naøo?
  Trong hoaøn caûnh quaân ta giaûi phoùng Taây Nguyeân vaø caû daûi ñaát mieàn trung

  Caâu 2 : Vì sao ta môû chieán dòch Hoà Chí Minh
  Vì ta phaûi giaûi phoùng Saøi Goøn keát thuùc thaéng lôïi cuoäc khaùng chieán choáng Mó cöùu nöôùc
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  ?Câu3 : Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, kết thúc khi nào ?
  Bắt đầu từ 17 giờ ngày 26-4-1975 và kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975.
  ?Câu 4 : Quân ta chia làm mấy cánh quân vào
  Sài Gòn? Mũi tiến công phía đông có gì đặc biệt ?
  Chia làm 5 cánh quân . Tại mũi tiến công từ phía đông, dẫn đầu đội quân là lữ đoàn xe tăng 203 . Bộ chỉ huy chiến dịch giao nhiệm vụ cho lữ đoàn phối hợp với các đơn vị bạn cắm lá cờ cách mạng lên nóc Dinh Độc Lập
  Trả lời
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  HọaT độnG 2
  Cá NHN
  Theo em sự kiện quân ta
  tiến vào Dinh Độc Lập
  thể hiện điều gì ?
  Thể hiện tinh thần quyết thắng
  của quân và dân ta
  quyết tâm giải phóng miền Nam
  thống nhất đất nước và độc lập
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Mời các em xem tiếp hình ảnh
  DươNG VăN MINH
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch

  Tại sao Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện ?

  ? Duong Van Minh bu?c ph?i ra l?nh d?u hng khơng di?u ki?n t?i vì " Tồn b? qun d?i v ng?y quy?n Si Gịn d s?p d? hịan tồn "
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Hoạt động 3:
  ý nghĩa ngày 30-4-1975
  ( Thảo luận nhóm 2 )
  Tại sao nói :
  " Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? "
  ? Là 1 trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc ( Bạch Đằng)
  ? Đánh tan chính quyền Mĩ và quân đội Sài Sòn , giải phóng hoàn toàn miền Nam , chấm dứt 21 năm chiến tranh
  ? Từ đây 2 miền đất nước được thống nhất, Nam - Bắc sum họp 1 nhà
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Củng cố – Dặn dò
  Điền vào chỗ trống :
  Câu 1: Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày ......... và kết thúc lúc ......... ngày ........  Câu 2 : Chiếc xe tăng ...... húc đổ cổng chính
  Dinh Độc Lập tiến thẳng vào

  Câu 3 : Đồng chí ............... giương cao cờ cách mạng kiêu hãnh cắm trên nóc Dinh Độc Lập .

  26 - 4 - 1975
  27 - 4 - 1975
  11 gi? 30 phút
  30 - 4 - 1975
  843
  390
  Võ Xuân Toàn
  Bùi Quang Thận

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  Nhấn ESC để đóng