Tìm kiếm

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Hoàng Trường Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:16' 19-03-2010
  Dung lượng: 3.1 MB
  Số lượt tải: 567
  Số lượt thích: 0 người
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  LỊCH SỬ LỚP 5 TUẦN 28
  BÀI : TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Hát lên các bạn ơi!
  Lễ kí Hiệp định Pa - ri
  iểm tra bài cũ
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  câu1 :Hiệp định Pa ri về chấm dứt
  chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam
  được ký kết kết ngày nào?
  -khung cảnh ra sao?
  HiƯp nh Pa ri vỊ chm dt
  chin tranh lp li ho bnh ViƯt Nam
  ỵc k kt kt ngy 27-01-1973
  -khung cnh trang nghim,lng ly.
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  C©u 2 : Haü nªu nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n cña HiÖp ®Þnh Pa - ri vÒ ViÖt Nam ?

   MÜ ph¶i t«n träng ®éc lËp , chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cu¶ViÖt Nam
   PhaØ rót toµn bé qu©n MÜ,ch­ hÇu, ®ång minh ra khái ViÖt Nam
   Ph¶i chÊm døt dÝnh lÝu qu©n sù cña MÜ víi ViÖt Nam
   MÜ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm trong viÖc gi¶i quyÕt hËu qu¶ chiÕn tranh ë ViÖt Nam.
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  LịcH Sử
  Tiến vào
  DINH ĐỘC LẬP
  bài 28 :
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Một số hình ảnh
  liên quan đến nội dung bài
  Đại tướng Võ Nguyên Giáp-tổng chỉ huy chiến dịch
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Ban chỉ huy đang bàn họp tác chiến cho chiến dịch
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Mời các em xem một đoạn phim
  tư liệu quân giải phóng tiến vào
  Dinh độc lập
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  HOạt độnG 1
  THảo LUận
  NHóM 4
  ?Cu 1 : Ta m chin dch H Ch Minh
  trong hon cnh na ?
  ?Cu 2 : V sao ta m chin dch nẳ ?
  ?Cu 3 : Chin dch H Ch Minh bt u
  v kt thĩc khi na ?
  ?Cu 4 : Qun ta chia lm my cnh qun
  tin vo Sa Gn ?
  Mịi tin cng pha ng c g Ỉc biƯt?
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Trả lời
  Caâu 1: Ta môû chieán dòch Hoà Chí minh trong hoaøn caûnh naøo?
  Trong hoaøn caûnh quaân ta giaûi phoùng Taây Nguyeân vaø caû daûi ñaát mieàn trung

  Caâu 2 : Vì sao ta môû chieán dòch Hoà Chí Minh
  Vì ta phaûi giaûi phoùng Saøi Goøn keát thuùc thaéng lôïi cuoäc khaùng chieán choáng Mó cöùu nöôùc
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  ?Câu3 : Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, kết thúc khi nào ?
  Bắt đầu từ 17 giờ ngày 26-4-1975 và kết thúc hồi 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975.
  ?Câu 4 : Quân ta chia làm mấy cánh quân vào
  Sài Gòn? Mũi tiến công phía đông có gì đặc biệt ?
  Chia làm 5 cánh quân . Tại mũi tiến công từ phía đông, dẫn đầu đội quân là lữ đoàn xe tăng 203 . Bộ chỉ huy chiến dịch giao nhiệm vụ cho lữ đoàn phối hợp với các đơn vị bạn cắm lá cờ cách mạng lên nóc Dinh Độc Lập
  Trả lời
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  HọaT độnG 2
  Cá NHN
  Theo em sự kiện quân ta
  tiến vào Dinh Độc Lập
  thể hiện điều gì ?
  Thể hiện tinh thần quyết thắng
  của quân và dân ta
  quyết tâm giải phóng miền Nam
  thống nhất đất nước và độc lập
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Mời các em xem tiếp hình ảnh
  DươNG VăN MINH
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch

  Tại sao Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện ?

  ? Duong Van Minh bu?c ph?i ra l?nh d?u hng khơng di?u ki?n t?i vì " Tồn b? qun d?i v ng?y quy?n Si Gịn d s?p d? hịan tồn "
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Hoạt động 3:
  ý nghĩa ngày 30-4-1975
  ( Thảo luận nhóm 2 )
  Tại sao nói :
  " Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? "
  ? Là 1 trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc ( Bạch Đằng)
  ? Đánh tan chính quyền Mĩ và quân đội Sài Sòn , giải phóng hoàn toàn miền Nam , chấm dứt 21 năm chiến tranh
  ? Từ đây 2 miền đất nước được thống nhất, Nam - Bắc sum họp 1 nhà
  3/19/2010
  Đoàn Đức Thái -TH Nam Trạch
  Củng cố – Dặn dò
  Điền vào chỗ trống :
  Câu 1: Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày ......... và kết thúc lúc ......... ngày ........  Câu 2 : Chiếc xe tăng ...... húc đổ cổng chính
  Dinh Độc Lập tiến thẳng vào

  Câu 3 : Đồng chí ............... giương cao cờ cách mạng kiêu hãnh cắm trên nóc Dinh Độc Lập .

  26 - 4 - 1975
  27 - 4 - 1975
  11 gi? 30 phút
  30 - 4 - 1975
  843
  390
  Võ Xuân Toàn
  Bùi Quang Thận
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓

  Nhấn ESC để đóng