Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 14. The world cup

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Hương
  Ngày gửi: 18h:26' 31-03-2010
  Dung lượng: 724.5 KB
  Số lượt tải: 2592
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO CLASS 10A
  Teacher: Nguyen Thi Huong – K6fld – Hong Duc university
  Game:
  A
  N
  N
  O
  U
  N
  C
  E
  M
  E
  N
  T
  Key word: It is written in occasions such as: the birth of their children, the death of a close relative, the engagement or wedding of their children, the retirement of a person,....
  Team A
  Team B
  Unit 14: The World Cup
  D. Writing
  Writing an announcement
  Announcement
  Announcer
  Event
  Time
  Place
  Reason
  Prediction
  Vocabulary
  Announce (v) /`ənaus/: th«ng b¸o
   Announcer (n) /ə`nausə/: ng­êi th«ng b¸o Announcement (n) /ə`nausmənt/: c¸o thÞ, th«ng b¸o
  Committee (n) /kə`miti:/: ñy ban
  Postpone (v) /pəs`pəun/: tr× ho·n
  Severe /si`viər/ (adj): nghiªm träng
  Collect /kə`lekt/ (v) : thu thËp
  Disabled /dis`eibld/ (adj) khuyÕt tËt
  Enhance /in`ha:ns/ (v): thóc ®Èy

  Task 1: Read the following announcement and then answer the questions that follow.
  The national football championship organizing committee wishes to announce that the match between Nam Dinh and Binh Duong on Sunday, April 18 has been postponed due to severe weather conditions. The match will be now be played at 3 p.m on Sunday, April 25 at My Dinh National Stadium.

  Who is the announcer?
  What is the announcement about?
  When will the match be played?
  Where will the match be played?


  1. Who is the announcer?
   The national football championship organizing committee.
  2. What is the announcement about?
   The match between Nam Dinh and Binh Duong.
  3. When will the match be played?
   At 3 p.m on Sunday, April 25.
  4. Where will the match be played?
   At My Dinh National Stadium.
  Announcer
  Event
  Time
  Place
  Style of writing an announcement
  S + would like to
  wish to
  is/are sorry to + announce that + ....
  regret to
  is/ are pleased to
  Event
  Reason
  Time
  Place
  Announcer
  Note: Use the simple future tense.
  1. Dao Duy Tu high school’s Ho Chi Minh Communist Youth Union/ wish/ announce/ school’s football team/play/ friendly/ match / New Stars Football Club
  2. Match/ played/ 5 p.m/ Sunday, April 20th / New Stars Football Club/
  3. Ticket price/ be/ 5.000 VND/ each person
  4. All/ money/ collect/ from/ match/used/ help disabled students/ Thanh Hoa city
  Task 2: Use the prompts below to make up complete sentences
  Answer:
  1. Dao Duy Tu high school’s Ho Chi Minh Communist Youth Union wishes to announce that the school’s football team will play a friendly match with New Stars Football Club.
  2. The match will be played at 5 p.m on Sunday, April 20th in the football field of New Stars Football Club.
  3. The ticket price is 5.000 VND each person.
  4. All the money collected from the match will be used to help disabled students in Thanh Hoa city
  Dao Duy Tu high school’s Ho Chi Minh Communist Youth Union wishes to announce that the school’s football team will play a friendly match with New Stars Football Club. The match will be played at 5 p.m on Sunday, April 20th in the football field of New Stars Football Club. The ticket price is 5.000VND each person. All the money collected from the match will be used to help disabled students in Thanh Hoa city.
  Sample writing
  Announcer
  Event
  Time
  Place
  Reason
  Free - practice
  Write an announcement, using the following cues:
  Announcer: the monitor of class 10A7
  Event: the football match between class 10A7 and class 10B7
  Reason: enhance the friendship between 10A7 and 10B7
  Time: 5 p.m on Sunday, April 4th
  Place: Hoang Hoa stadium.
  The monitor of class 10A7 wishes to announce that the class football team will play a friendly match with the football team of class 10B7 to enhance the friendship between class 10A7 and class 10B7. The match will be played at 5 p.m on Sunday, April 4th at Hoang Hoa stadium.
  Free - practice
  Rewrite the announcement in “Free – practice”
  Do the task remaining in textbook
  Prepare the next lesson
  Homework
  Thank you for your attention
  No_avatar

  bai giang hay lam

  No_avatar

  Sao tai ve khong duoc?

  No_avatar

  Sao tai ve khong duoc?

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓