Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ho so xet hoan thanh chuong trinh tieu hoc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Hồng
  Ngày gửi: 23h:11' 10-05-2010
  Dung lượng: 23.3 KB
  Số lượt tải: 1443
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT EA H’LEO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG TIỂU HỌC CƯ K TÂY Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  BIÊN BẢN HỌP XÉT HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BẬC TIỂU HỌC NĂM HỌC 2008 - 2009

  Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 19 tháng 05 năm 2009
  Tại văn phòng trường tiểu học Cư K Tây
  Chúng tôi gồm có

  1 - Ông Nguyễn Đức Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
  2 - Ông Nguyễn Văn Trát Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch hội đồng
  3 - Bà Nguyễn Thị Thu Trang Thư ký hội đồng Thư ký
  4 - Ông Nguyễn Hoàng Phương Giáo viên Thành viên
  5 - Ông Hà Minh Luyện Giáo viên Thành viên

  Chúng tôi tiến hành họp xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học năm học 2008 – 2009 như sau:
  Đồng chí Nguyễn Đức Hồng đọc quyết định thành lập hội đồng xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học năm học 2008 – 2009 và các văn bản, các số liệu, hồ sơ dự xét bao gồm:
  Số học sinh lớp 5 năm học 2008 – 2009 là: 94 học sinh
  Số thi sinh đủ điều kiện tham dự xét: 94 học sinh, Nữ: 42 Dân tộc: 81
  Trong đó:
  Hạnh kiểm: Thực hiện đủ: 93
  Thực hiện chưa đủ 01
  Học lực Học sinh Giỏi: 01
  Học sinh Khá: 15
  Học sinh Trung bình: 56
  Học sinh Yếu 22
  Số hồ sơ đủ điều kiện xét: 94 hồ sơ
  Sinh năm 1995: 02 học sinh
  1996: 06 học sinh
  1997: 26 học sinh
  1998: 58 học sinh
  1999: 02 học sinh

  - Hội đồng xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học năm học 2008 – 2009 tiến các bước xét và có kết quả:

  Học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học năm học 2008 – 2009

  -Tổng số : 93 Nữ: 42
  -Dân tộc : 80 Nữ dân tộc: 37
  Trong đó: Thi lần 1: 83 học sinh
  Thi lần 2: 10 học sinh

  Học sinh chưa hoàn thành chương trình bậc tiểu học năm học 2008 – 2009

  -Tổng số : 01 Nữ: 0
  - Dân tộc : 01 Nữ dân tộc: 0

  Hội đồng đề nghị nhà trường tiến hành vào sổ đăng bộ những học sinh đã hoàn thành chương trình bậc tiểu học và cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình.

  Biên bản kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNG  Nguyễn Thị Thu Trang Nguyễn Đức Hồng  PHOÌNG GIAÏO DUÛC - ÂAÌO TAÛO CÄÜNG HOÌA XAÎ HÄÜI CHUÍ NGHÉA VIÃÛT NAM
  TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC CÆ K TÁY Âäüc láûp - Tæû do - Haûnh phuïc
  Säú 07 / QÂ Ea Khal Ngaìy 18 thaïng 05 nàm 2009

  HIÃÛU TRÆÅÍNG TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC CÆ KTÁY

  - Càn cæï vaìo Âiãöu lãû træåìng Tiãøu hoüc
  - Càn cæï vaìo chæïc nàng vaì quyãön haûn cuía hiãûu træåíng træåìng Tiãøu hoüc .
  - Càn cæï vaìo Nghë quyãút Âaûi häüi xáy dæûng kãú hoaûch nàm hoüc 2008 - 2009 cuía træåìng Tiãøu Cæ K Táy
  - Căn cứ vào công văn 127/ HD.CMTH.PGD&ĐT
  - Càn cæï vaìo kết quả kỳ thi cuối kỳ 2 khối 5 ngày 13,14/05/2009
  - Theo âãö nghë cuía bộ phận chuyên môn
  QUYÃÚT ÂËNH

  ÂIÃÖU I : Nay thành lập hội đồng xét hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2008 – 2009 gồm các ông bà có tên sau

  1 - Ông Nguyễn Đức Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch hội đồng
  2 - Ông Nguyễn Văn Trát Phó Hiệu trưởng Phó chủ tịch hội đồng
  3 - Bà Nguyễn Thị Thu Trang Thư ký hội đồng Thư ký
  4 - Ông Nguyễn Hoàng Phương Giáo viên Thành viên
  5 - Ông Hà Minh Luyện Giáo viên Thành viên

  ÂIÃÖU II : Caïc äng baì coï tãn trong âiãöu 1 bàõt âáöu laøm vieäc tæì 18/ 05 / 2009 âãún hãút ngaìy 19/05 /2009

  ÂIÃÖU III : Caïc bäü pháûn chuyãn män ,caïc giaïo viãn chuí nhiãûm vaì äng baì coï
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓