Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  tìm kiếm và sắp xếp

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quốc Quân
  Ngày gửi: 12h:28' 30-05-2010
  Dung lượng: 354.8 KB
  Số lượt tải: 110
  Số lượt thích: 0 người
  CHƯƠNG 2
  Nội Dung
  Các giải thuật tìm kiếm nội
  1. Tìm kiếm tuyến tính
  2. Tìm kiếm nhị phân
  Các giải thuật sắp xếp nội
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  Nội Dung (Tt)
  4. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  5. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  6. Shaker Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Bài Toán Tìm Kiếm
  Cho danh sách có n phần tử a0, a1, a2…, an-1.
  Để đơn giản trong việc trình bày giải thuật ta dùng mảng 1 chiều a để lưu danh sách các phần tử nói trên trong bộ nhớ chính.
  Tìm phần tử có khoá bằng X trong mảng
  Giải thuật tìm kiếm tuyến tính (tìm tuần tự)
  Giải thuật tìm kiếm nhị phân
  Lưu ý: Trong quá trình trình bày thuật giải ta dùng ngôn ngữ lập trình C.
  Tìm Kiếm Tuyến Tính
  Ý tưởng : So sánh X lần lượt với phần tử thứ 1, thứ 2,…của mảng a cho đến khi gặp được khóa cần tìm, hoặc tìm hết mảng mà không thấy.
  Các bước tiến hành
  Bước 1: Khởi gán i=0;
  Bước 2: So sánh a[i] với giá trị x cần tìm, có 2 khả năng
  + a[i] == x tìm thấy x. Dừng;
  + a[i] != x sang bước 3;
  Bước 3: i=i+1 // Xét tiếp phần tử kế tiếp trong mảng
  Nếu i==N: Hết mảng. Dừng;
  Ngược lại: Lặp lại bước 2;
  Thuật Toán Tìm Kiếm Tuyến Tính
  Hàm trả về 1 nếu tìm thấy, ngược lại trả về 0:
  int LinearSearch(int a[],int n, int x)
  {
  int i=0;
  while((i i++;
  if(i==n)
  return 0; //Tìm không thấy x
  else
  return 1; //Tìm thấy
  }
  Minh Họa Thuật Toán Tìm Kiếm Tuyến Tính
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  6
  6
  Tìm thấy 6 tại vị trí 4
  Minh Họa Thuật Toán Tìm Kiếm Tuyến Tính (tt)
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  6
  i=7, không tìm thấy
  Ðánh Giá Thuật Toán Tìm Tuyến Tính
  Cải Tiến Thuật Toán Tìm Tuyến Tính
  Nhận xét: Số phép so sánh của thuật toán trong trường hợp xấu nhất là 2*n.
  Để giảm thiểu số phép so sánh trong vòng lặp cho thuật toán, ta thêm phần tử “lính canh” vào cuối dãy.
  int LinearSearch(int a[],int n, int x)
  { int i=0; a[n]=x; // a[n] là phần tử “lính canh”
  while(a[i]!=x)
  i++;
  if(i==n)
  return 0; // Tìm không thấy x
  else
  return 1; // Tìm thấy
  }
  Thuật Toán Tìm Kiếm Nhị Phân
  Được áp dụng trên mảng đã có thứ tự.
  Ý tưởng: .
  Giả xử ta xét mảng có thứ tự tăng, khi ấy ta có
  ai-1Nếu X>ai thì X chỉ có thể xuất hiện trong đoạn [ai+1, an-1]
  Nếu XÝ tưởng của giải thuật là tại mỗi bước ta so sánh X với phần tử đứng giữa trong dãy tìm kiếm hiện hành, dựa vào kết quả so sánh này mà ta quyết định giới hạn dãy tìm kiếm ở nữa dưới hay nữa trên của dãy tìm kiếm hiện hành.
  Các Bước Thuật Toán Tìm Kiếm Nhị Phân
  Giả sử dãy tìm kiếm hiện hành bao gồm các phần tử nằm trong aleft, aright, các bước của giải thuật như sau:
  Bước 1: left=0; right=N-1;
  Bước 2:
  mid=(left+right)/2; //chỉ số phần tử giữa dãy hiện hành
  So sánh a[mid] với x. Có 3 khả năng
  a[mid]= x: tìm thấy. Dừng
  a[mid]>x : Right= mid-1;
  a[mid]Bước 3: Nếu Left <=Right ; // còn phần tử trong dãy hiện hành
  + Lặp lại bước 2
  Ngược lại : Dừng
  Cài Đặt Thuật Toán Tìm Nhị Phân
  Hàm trả về giá trị 1 nếu tìm thấy, ngược lại hàm trả về giá trị 0
  int BinarySearch(int a[],int n,int x)
  { int left, right, mid; left=0; right=n-1;
  do{
  mid=(left+right)/2;
  if(a[mid]==x) return 1;
  else if(a[mid] else right=mid-1;
  }while(left<=right);
  return 0;
  }
  Ðánh Giá Thuật Toán Tìm Tuyến Tính
  Minh Họa Thuật Toán Tìm Nhị Phân
  1
  2
  4
  6
  9
  10
  X=2
  L
  2
  Tìm thấy 2 tại vị trí 1
  7
  R
  M
  1
  2
  4
  6
  9
  10
  X=-1
  L
  L=0
  R=-1 => không tìm thấy X=-1
  7
  R
  M
  Minh Họa Thuật Toán Tìm Nhị Phân (tt)
  Bài Toán Sắp Xếp
  Cho danh sách có n phần tử a0, a1, a2…, an-1.
  Sắp xếp là quá trình xử lý các phần tử trong danh sách để đặt chúng theo một thứ tự thỏa mãn một số tiêu chuẩn nào đó dựa trên thông tin lưu tại mỗi phần tử, như:
  Sắp xếp danh sách lớp học tăng theo điểm trung bình.
  Sắp xếp danh sách sinh viên tăng theo tên.

  Để đơn giản trong việc trình bày giải thuật ta dùng mảng 1 chiều a để lưu danh sách trên trong bộ nhớ chính.
  Bài Toán Sắp Xếp (tt)
  a: là dãy các phần tử dữ liệu
  Để sắp xếp dãy a theo thứ tự (giả sử theo thứ tự tăng), ta tiến hành triệt tiêu tất cả các nghịch thế trong a.
  Nghịch thế:
  Cho dãy có n phần tử a0, a1,…,an-1
  Nếu iaj


  Đánh giá độ phức tạp của giải thuật, ta tính
  Css: Số lượng phép so sánh cần thực hiện
  CHV: Số lượng phép hoán vị cần thực hiện
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  4. Shaker Sort
  5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  4. Shaker Sort
  5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Đổi Chỗ Trực Tiếp – Interchange Sort
  Ý tưởng: Xuất phát từ đầu dãy, tìm tất các các nghịch thế chứa phần tử này, triệt tiêu chúng bằng cách đổi chỗ 2 phần tử trong cặp nghịch thế. Lặp lại xử lý trên với phần tử kế trong dãy.
  Các Bước Tiến Hành
  Bước 1: i = 0; // bắt đầu từ đầu dãy
  Bước 2: j = i+1; //tìm các nghịch thế với a[i]
  Bước 3:
  Trong khi j < N thực hiện
  Nếu a[j] Swap(a[i],a[j]);
  j = j+1;
  Bước 4: i = i+1;
  Nếu i < N-1: Lặp lại Bước 2.
  Ngược lại: Dừng.
  Đổi Chỗ Trực Tiếp – Interchange Sort
  Cho dãy số a:  
  12 2 8 5 1 6 4 15
  Đổi Chỗ Trực Tiếp – Interchange Sort
  Đổi Chỗ Trực Tiếp – Interchange Sort
  Đổi Chỗ Trực Tiếp – Interchange Sort
  Đổi Chỗ Trực Tiếp – Interchange Sort
  Đổi Chỗ Trực Tiếp – Interchange Sort
  Cài Đặt Đổi Chỗ Trực Tiếp
  void InterchangeSort(int a[], int N )
  {
  int i, j;
  for (i = 0 ; i for (j =i+1; j < N ; j++)
  if(a[j ]< a[i]) // Thỏa 1 cặp nghịch thế Swap(a[i], a[j]);
  }
  Minh Họa Thuật Toán
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  12
  1

  i
  j
  Minh Họa Thuật Toán
  12
  8
  5
  2
  6
  4
  15
  1
  2
  0
  i
  j
  Minh Họa Thuật Toán
  2
  12
  8
  5
  6
  4
  15
  1
  4
  0
  i
  j
  Minh Họa Thuật Toán
  2
  4
  12
  8
  6
  5
  15
  1
  5
  0
  i
  j
  Minh Họa Thuật Toán
  2
  4
  5
  6
  8
  12
  15
  1
  Độ Phức Tạp Của Thuật Toán
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  4. Shaker Sort
  5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Chọn Trực Tiếp – Selection Sort
  Ý tưởng:
  Chọn phần tử nhỏ nhất trong N phần tử trong dãy hiện hành ban đầu.
  Đưa phần tử này về vị trí đầu dãy hiện hành
  Xem dãy hiện hành chỉ còn N-1 phần tử của dãy hiện hành ban đầu
  Bắt đầu từ vị trí thứ 2;
  Lặp lại quá trình trên cho dãy hiện hành... đến khi dãy hiện hành chỉ còn 1 phần tử
  Các Bước Của Thuật Toán Chọn Trực Tiếp
  Bước 1:   i = 0;
  Bước 2:  Tìm phần tử a[min] nhỏ nhất trong dãy hiện hành từ a[i] đến a[N]
  Bước 3 :  Đổi chỗ a[min] và a[i]
  Bước 4 :  Nếu i < N-1 thì
  i = i+1; Lặp lại Bước 2;
                  Ngược lại: Dừng.
  Chọn Trực Tiếp – Selection Sort
  Cho dãy số a:   
  12 2 8 5 1 6 4 15
  Chọn Trực Tiếp – Selection Sort
  Chọn Trực Tiếp – Selection Sort
  Chọn Trực Tiếp – Selection Sort
  Cài Đặt Thuật Toán Chọn Trực Tiếp
  void SelectionSort(int a[],int n )
  {
  int min,i,j; // chỉ số phần tử nhỏ nhất trong dãy hiện hành
  for (i=0; i {
  min = i;
  for(j = i+1; j if (a[j ] < a[min])
  min = j; // lưu vtrí phần tử hiện nhỏ nhất
  Swap(a[min],a[i]);
  }
  }
  Minh Họa Thuật Toán Chọn Trực Tiếp
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  12
  i
  min
  V? trí nh? nh?t(0,7)
  Swap(a[0], a[4])
  Minh Họa Thuật Toán Chọn Trực Tiếp
  2
  8
  5
  12
  6
  4
  15
  1
  i
  min
  V? trí nh? nh?t(1,7)
  Swap(a[1], a[1])
  Minh Họa Thuật Toán Chọn Trực Tiếp
  2
  8
  5
  12
  6
  4
  15
  1
  i
  min
  V? trí nh? nh?t(2,7)
  Swap(a[2], a[6])
  Minh Họa Thuật Toán Chọn Trực Tiếp
  2
  4
  5
  12
  6
  8
  15
  1
  i
  min
  V? trí nh? nh?t(3, 7)
  Swap(a[3], a[3])
  Minh Họa Thuật Toán Chọn Trực Tiếp
  2
  4
  5
  12
  6
  8
  15
  1
  i
  min
  V? trí nh? nh?t(4, 7)
  Swap(a[4], a[5])
  Minh Họa Thuật Toán Chọn Trực Tiếp
  2
  4
  5
  6
  12
  8
  15
  1
  i
  min
  V? trí nh? nh?t(5,7)
  Swap(a[5], a[6])
  Minh Họa Thuật Toán Chọn Trực Tiếp
  2
  4
  5
  6
  8
  12
  15
  1
  i
  min
  V? trí nh? nh?t(6, 7)
  12
  15
  Độ Phức Tạo Của Thuật Toán
  Ðánh giá giải thuật
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  4. Shaker Sort
  5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Nổi Bọt – Bubble Sort
  Ý tưởng:
  Xuất phát từ cuối dãy, đổi chỗ các cặp phần tử kế cận để đưa phần tử nhỏ hơn trong cặp phần tử đó về vị trí đúng đầu dãy hiện hành, sau đó sẽ không xét đến nó ở bước tiếp theo, do vậy ở lần xử lý thứ i sẽ có vị trí đầu dãy là i.
  Lặp lại xử lý trên cho đến khi không còn cặp phần tử nào để xét.
  Nổi Bọt – Bubble Sort
  Bước 1 : i = 0; // lần xử lý đầu tiên
  Bước 2 : j = N-1;//Duyệt từ cuối dãy ngược về vị trí i
  Trong khi (j > i) thực hiện:
  Nếu a[j] Doicho(a[j],a[j-1]);
  j = j-1;
  Bước 3 : i = i+1; // lần xử lý kế tiếp
  Nếu i =N: Hết dãy. Dừng
  Ngược lại : Lặp lại Bước 2.
  Nổi Bọt – Bubble Sort
  Cho dãy số a:
  2 12 8 5 1 6 4 15
  Nổi Bọt – Bubble Sort
  Nổi Bọt – Bubble Sort
  Nổi Bọt – Bubble Sort
  Nổi Bọt – Bubble Sort
  Cài Đặt Thuật Toán Nổi Bọt
  void BubbleSort(int a[],int n)
  {
  int i, j;
  for (i = 0 ; i for (j =n-1; j >i ; j --)
  if(a[j]< a[j-1])// nếu sai vị trí thì đổi chỗ
  Swap(a[j], a[j-1]);
  }
  Minh Họa Thuật Toán
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  12
  i
  j
  1
  Minh Họa Thuật Toán
  12
  2
  8
  5
  4
  6
  15
  1
  i
  j
  2
  Minh Họa Thuật Toán
  2
  12
  4
  8
  5
  6
  15
  1
  i
  j
  4
  Minh Họa Thuật Toán
  2
  4
  12
  8
  5
  6
  15
  1
  i
  j
  5
  Minh Họa Thuật Toán
  2
  4
  5
  12
  8
  6
  15
  1
  i
  j
  6
  Minh Họa Thuật Toán
  2
  4
  5
  6
  12
  8
  15
  1
  i
  j
  8
  Minh Họa Thuật Toán
  2
  4
  5
  6
  8
  12
  15
  1
  i
  j
  15
  12
  Độ Phức Tạp Của Thuật Toán Nổi Bọt
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  4. Shaker Sort
  5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Shaker Sort
  Trong mỗi lần sắp xếp, duyệt mảng theo 2 lượt từ 2 phía khác nhau:
  Lượt đi: đẩy phần tử nhỏ về đầu mảng.
  Lượt về: đẩy phần tử lớn về cuối mảng.
  Ghi nhận lại những đoạn đã sắp xếp nhằm tiết kiệm các phép so sánh thừa.
  Các Bước Của Thuật Toán
  Bước 1: l=0; r=n-1; //Đoạn l->r là đoạn cần được sắp xếp
  k=n; //ghi nhận vị trí k xảy ra hoán vị sau cùng
  // để làm cơ sơ thu hẹp đoạn l->r
  Bước 2:
  Bước 2a:
  j=r; //đẩy phần tử nhỏ về đầu mảng
  Trong khi j>l
  nếu a[j] j--;
  l=k; //loại phần tử đã có thứ tự ở đầu dãy
  Bước 2b: j=l
  Trong khi j nếu a[j]>a[j+1] thì {Doicho(a[j],a[j+1]); k=j;}
  j++;
  r=k; //loại phần tử đã có thứ tự ở cuối dãy
  Bước 3: Nếu l Ngược lại: dừng
  Cài Đặt Thuật Toán Shaker Sort
  void ShakeSort(int a[],int n)
  {
  int i, j;
  int left, right, k;
       left = 0; right = n-1; k = n-1;
  while (left < right)
  {
          for (j = right; j > left; j --)
                  if (a[j]< a[j-1])
  {Swap(a[j], a[j-1]);k =j;}                  
          left = k;
          for (j = left; j < right; j ++)
          if (a[j]> a[j+1])
  {Swap(a[j], a[j-1]);k = j; }                    
          right = k;
   }
  }
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  4. Shaker Sort
  5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Chèn Trực Tiếp – Insertion Sort
  Giả sử có một dãy a0 , a1 ,... ,an-1 trong đó i phần tử đầu tiên a0 , a1 ,... ,ai-1 đã có thứ tự.
  Tìm cách chèn phần tử ai vào vị trí thích hợp của đoạn đã được sắp để có dãy mới a0 , a1,... ,ai trở nên có thứ tự. Vị trí này chính là vị trí giữa hai phần tử ak-1 và ak thỏa ak-1 < ai < ak (1≤k≤i).
  Chèn Trực Tiếp – Insertion Sort
  Bước 1: i = 1; //giả sử có đoạn a[1] đã được sắp
  Bước 2: x = a[i]; Tìm vị trí pos thích hợp trong đoạn a[1] đến a[i-1] để chèn a[i] vào
  Bước 3: Dời chỗ các phần tử từ a[pos] đến a[i-1] sang phải 1 vị trí để dành chổ cho a[i]
  Bước 4: a[pos] = x; //có đoạn a[1]..a[i] đã được sắp
  Bước 5: i = i+1;
  Nếu i < n : Lặp lại Bước 2
  Ngược lại : Dừng
  Chèn Trực Tiếp – Insertion Sort
  Cho dãy số :
      12 2 8 5 1 6 4 15
  Chèn Trực Tiếp – Insertion Sort
  Chèn Trực Tiếp – Insertion Sort
  Cài Đặt Thuật Toán Chèn Trực Tiếp
  void InsertionSort(int d, int n )
  { int pos, i;
  int x;//lưu giá trị a[i] tránh bị ghi đè khi dời chỗ các phần tử.
  for(i=1 ; i {
  x = a[i]; pos = i-1;
  // tìm vị trí chèn x
  while((pos >= 0)&&(a[pos] > x))
  {//kết hợp dời chỗ các phần tử sẽ đứng sau x trong dãy mới
  a[pos+1] = a[pos];
  pos--;
  }
  a[pos+1] = x; // chèn x vào dãy
  }
  }
  Minh Họa Thuật Toán Insertion Sort
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  12
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  12
  i
  x
  pos
  2
  Minh Họa Thuật Toán Insertion Sort
  Insert a[1] into (0,0)
  12
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  2
  i
  x
  pos
  Minh Họa Thuật Toán Insertion Sort
  Insert a[2] into (0, 1)
  8
  8
  12
  5
  1
  6
  4
  15
  2
  i
  x
  pos
  Minh Họa Thuật Toán Insertion Sort
  Insert a[3] into (0, 2)
  5
  5
  8
  12
  1
  6
  4
  15
  2
  i
  x
  pos
  Minh Họa Thuật Toán Insertion Sort
  Insert a[4] into (0, 3)
  1
  2
  5
  8
  12
  6
  4
  15
  1
  i
  x
  pos
  Minh Họa Thuật Toán Insertion Sort
  Insert a[5] into (0, 4)
  6
  2
  5
  6
  8
  12
  4
  15
  1
  i
  x
  pos
  Minh Họa Thuật Toán Insertion Sort
  Insert a[6] into (0, 5)
  4
  2
  4
  5
  6
  8
  12
  15
  1
  i
  x
  pos
  Minh Họa Thuật Toán Insertion Sort
  Insert a[8] into (0, 6)
  15
  2
  4
  5
  6
  8
  12
  15
  1
  pos
  Minh Họa Thuật Toán Insertion Sort
  Độ Phức Tạp Của Insertion Sort
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  4. Shaker Sort
  5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Chèn Nhị Phân – Binary Insertion Sort
  void BInsertionSort(int a[],int n )
  {
  int l,r,m,i;
  int x;//lưu giá trị a[i] tránh bị ghi đè khi dời chỗ các phần tử.
  for(int i=1 ; i { x = a[i]; l = 0; r = i-1;
  while(l<=r) // tìm vị trí chèn x
  { m = (l+r)/2; // tìm vị trí thích hợp m
  if(x < a[m]) r = m-1;
  else l = m+1;
  }
  for(int j = i-1 ; j >=l ; j--)
  a[j+1] = a[j];// dời các phần tử sẽ đứng sau x
  a[l] = x; // chèn x vào dãy
  }
  }
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  4. Shaker Sort
  5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Shell Sort
  Cải tiến của phương pháp chèn trực tiếp
  Ý tưởng:
  Phân hoạch dãy thành các dãy con
  Sắp xếp các dãy con theo phương pháp chèn trực tiếp
  Dùng phương pháp chèn trực tiếp sắp xếp lại cả dãy.
  Shell Sort
  Phân chia dãy ban đầu thành những dãy con gồm các phần tử ở cách nhau h vị trí
  Dãy ban đầu : a1, a2, ..., an được xem như sự xen kẽ của các dãy con sau :
  Dãy con thứ nhất : a1 ah+1 a2h+1 ...
  Dãy con thứ hai : a2 ah+2 a2h+2 ...
  ....
  Dãy con thứ h : ah a2h a3h ...
  Shell Sort
  Tiến hành sắp xếp các phần tử trong cùng dãy con sẽ làm cho các phần tử được đưa về vị trí đúng tương đối
  Giảm khoảng cách h để tạo thành các dãy con mới
  Dừng khi h=1
  Shell Sort
  Giả sử quyết định sắp xếp k bước, các khoảng cách chọn phải thỏa điều kiện :
  hi > hi+1 và hk = 1
  hi = (hi-1 - 1)/3 và hk = 1, k = log3n-1
  Ví dụ :127, 40, 13, 4, 1
  hi = (hi-1 - 1)/2 và hk = 1, k = log2n-1
  Ví dụ : 15, 7, 3, 1
  Shell Sort
  h có dạng 3i+1: 364, 121, 40, 13, 4, 1
  Dãy fibonaci: 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1
  h là dãy các số nguyên tố giảm dần đến 1: 13, 11, 7, 5, 3, 1.
  Shell Sort
  Bước 1: Chọn k khoảng cách h[1], h[2], ..., h[k];
  i = 1;
  Bước 2: Phân chia dãy ban đầu thành các dãy con cách nhau h[i] khoảng cách.
  Sắp xếp từng dãy con bằng phương pháp chèn trực tiếp;
  Bước 3 : i = i+1;
           Nếu i > k : Dừng
           Ngược lại : Lặp lại Bước 2.      
  Shell Sort
  Cho dãy số a:
  12 2 8 5 1 6 4 15

  Giả sử chọn các khoảng cách là 5, 3, 1
  Shell Sort
  h = 5 : xem dãy ban đầu như các dãy con

  Shell Sort
  h = 3 : (sau khi đã sắp xếp các dãy con ở bước trước)

  Shell Sort
  h = 1 : (sau khi đã sắp xếp các dãy con ở bước trước
  Shell Sort
  Shell Sort
  void ShellSort(int a[],int n, int h[], int k)
  { int step,i,j, x,len;
  for (step = 0 ; step { len = h[step];
  for (i = len; i {
  x = a[i];
  j = i-len; // a[j] đứng kề trước a[i] trong cùng dãy con
  while ((x=0)// sắp xếp dãy con chứa x
  { // bằng phương pháp chèn trực tiếp
  a[j+len] = a[j];
  j = j - len;
  }
  a[j+len] = x;
  }
  }
  }
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  12
  Shell Sort – Ví Dụ
  h = (5, 3, 1); k = 3
  len = 5
  curr
  joint
  2
  8
  5
  1
  12
  4
  15
  6
  Shell Sort – Ví Dụ
  h = (5, 3, 1); k = 3
  len = 5;
  2
  15
  5
  1
  12
  4
  8
  6
  Shell Sort – Ví Dụ
  h = (5, 3, 1); k = 3
  len = 3
  curr
  joint
  1
  12
  6
  2
  15
  4
  8
  5
  Shell Sort – Ví Dụ
  h = (5, 3, 1); k = 3
  len = 3
  curr
  joint
  joint
  1
  12
  5
  2
  15
  6
  8
  4
  Shell Sort – Ví Dụ
  h = (5, 3, 1); k = 3
  len = 3
  joint
  curr
  1
  12
  5
  2
  15
  6
  8
  4
  Shell Sort – Ví Dụ
  h = (5, 3, 1); k = 3
  len = 1
  joint
  joint
  joint
  curr
  joint
  4
  5
  12
  2
  15
  6
  8
  1
  Shell Sort – Ví Dụ
  h = (5, 3, 1); k = 3
  len = 1
  joint
  joint
  joint
  joint
  joint
  joint
  Shell Sort – Ví Dụ
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  4. Shaker Sort
  5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Thuật Toán Sắp Xếp Heap Sort
  Heap Sort tận dụng được các phép so sánh ở bước i-1 mà thuật toán sắp xếp chọn trực tiếp không tận dụng được
  Để làm được điều này Heap sort thao tác dựa trên cây.
  Thuật Toán Sắp Xếp Heap Sort
  Cho dãy số : 12 2 8 5 1 6 4 15
  0 1 2 3 4 5 6 7
  a[6]
  Thuật toán sắp xếp Heap Sort
  Ở cây trên, phần tử ở mức i chính là phần tử lớn trong cặp phần tử ở mức i +1, do đó phần tử ở nút gốc là phần tử lớn nhất.
  Nếu loại bỏ gốc ra khỏi cây, thì việc cập nhật cây chỉ xảy ra trên những nhánh liên quan đến phần tử mới loại bỏ, còn các nhánh khác thì bảo toàn.
  Bước kế tiếp có thể sử dụng lại kết quả so sánh của bước hiện tại.
  Vì thế độ phức tạp của thuật toán O(nlog2n)
  Các Bước Thuật Toán
  Giai đoạn 1 : Hiệu chỉnh dãy số ban đầu thành heap
  Giai đoạn 2: Sắp xếp dãy số dựa trên heap:
  Bước 1:Đưa phần tử lớn nhất về vị trí đúng ở cuối dãy:
  r = n-1; Swap (a1 , ar );
  Bước 2: Loại bỏ phần tử lớn nhất ra khỏi heap: r = r-1;
  Hiệu chỉnh phần còn lại của dãy từ a1 , a2 ... ar thành một heap.
  Bước 3:
  Nếu r>1 (heap còn phần tử ): Lặp lại Bước 2
  Ngược lại : Dừng
  Minh Họa Thuật Toán
  Heap: Là một dãy các phần tử al, al+1 ,... , ar
  thoả các quan hệ với mọi i  [l, r]:
  ai  a2i+1
  ai  a2i+2 // (ai , a2i+1), (ai , a2i+2 ) là các cặp phần tử liên đới
  Cho dãy số : 12 2 8 5 1 6 4 15
  Giai đoạn 1: Hiệu chỉnh dãy ban đầu thành Heap
  Minh Họa Thuật Toán
  Minh Họa Thuật Toán
  Minh Họa Thuật Toán
  Minh Họa Thuật Toán
  Minh Họa Thuật Toán
  Minh Họa Thuật Toán
  Minh Họa Thuật Toán
  Cài Đặt Thuật Toán
  Hiệu chỉnh al, al+1,..,ar thành Heap
  void shift(int a[],int l,int r)
  {
  int x,i,j;
  i=l;
  j=2*i+1;
  x=a[i];
  while(j<=r)
  { if(j if(a[j]
  Cài Đặt Thuật Toán
  j++; //luu chi so cua phan tu nho nhat trong hai phan tu
  if(a[j]<=x) return;
  else
  { a[i]=a[j];
  a[j]=x;
  i=j;
  j=2*i+1;
  x=a[i];
  }
  }
  }
  Cài Đặt Thuật Toán
  Hiệu chỉnh a0,..an-1Thành Heap

  void CreateHeap(int a[],int n)
  { int l;
  l=n/2-1;
  while(l>=0)
  {
  shift(a,l,n-1);
  l=l-1;
  }
  }
  Cài Đặt Thuật Toán
  Hàm HeapSort
  void HeapSort(int a[],int n)
  { int r;
  CreateHeap(a,n);
  r=n-1;
  while(r>0)
  {
  Swap(a[0],a[r]);//a[0] la nút gốc
  r--;
  if(r>0)
  shift(a,0,r);
  }
  }
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  4. Shaker Sort
  5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Quick Sort
  Ý tưởng:
  Giải thuật QuickSort sắp xếp dãy a1, a2 ..., aN dựa trên việc phân hoạch dãy ban đầu thành 3 phần :
  Phần 1: Gồm các phần tử có giá trị bé hơn x
  Phần 2: Gồm các phần tử có giá trị bằng x
  Phần 3: Gồm các phần tử có giá trị lớn hơn x
  với x là giá trị của một phần tử tùy ý trong dãy ban đầu.
  Quick Sort - Ý Tưởng
  Sau khi thực hiện phân hoạch, dãy ban đầu được phân thành 3 đoạn:
  1. ak ≤ x , với k = 1 .. j
  2. ak = x , với k = j+1 .. i-1
  3. ak  x , với k = i..N
  Đoạn thứ 2 đã có thứ tự.
  Nếu các đoạn 1 và 3 chỉ có 1 phần tử : đã có thứ tự
   khi đó dãy con ban đầu đã được sắp.
  Quick Sort – Ý Tưởng
  Đoạn thứ 2 đã có thứ tự.
  Nếu các đoạn 1 và 3 có nhiều hơn 1 phần tử thì dãy ban đầu chỉ có thứ tự khi các đoạn 1, 3 được sắp.
  Để sắp xếp các đoạn 1 và 3, ta lần lượt tiến hành việc phân hoạch từng dãy con theo cùng phương pháp phân hoạch dãy ban đầu vừa trình bày …
  Quick Sort – Ý Tưởng
  Giải Thuật Quick Sort
  Bước 1: Nếu left ≥ right //dãy có ít hơn 2 phần tử
  Kết thúc; //dãy đã được sắp xếp
  Bước 2: Phân hoạch dãy aleft … aright thành các đoạn: aleft.. aj, aj+1.. ai-1, ai.. aright
  Đoạn 1  x
  Đoạn 2: aj+1.. ai-1 = x
  Đoạn 3: ai.. aright  x
  Bước 3: Sắp xếp đoạn 1: aleft.. aj
  Bước 4: Sắp xếp đoạn 3: ai.. aright
  Giải Thuật Quick Sort
  Bước 1 : Chọn tùy ý một phần tử a[k] trong dãy là giá trị mốc ( l ≤ k ≤ r):
  x = a[k]; i = l; j = r;
  Bước 2 : Phát hiện và hiệu chỉnh cặp phần tử
  a[i], a[j] nằm sai chỗ :
  Bước 2a : Trong khi (a[i]Bước 2b : Trong khi (a[j]>x) j--;
  Bước 2c : Nếu i< j Swap(a[i],a[j]);
  Bước 3 : Nếu i < j: Lặp lại Bước 2. Ngược lại: Dừng
  Quick Sort – Ví Dụ
  Cho dãy số a:
  12 2 8 5 1 6 4 15
  Phân hoạch đoạn l =0, r = 7:
  x = a[3] = 5
  12
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  l=0
  r=7
  Quick Sort – Ví Dụ
  4
  2
  8
  5
  1
  6
  12
  15
  l=0
  r=7
  4
  2
  8
  5
  1
  6
  12
  15
  l=0
  r=7
  j = 6
  i = 0
  i = 1
  j = 5
  i = 2
  j = 4
  j = 3
  i = 0
  j = 2
  Quick Sort – Ví Dụ
  4
  2
  1
  5
  8
  6
  12
  15
  l = 0
  r =3
  Phân hoạch đoạn l = 0, r = 2:
  Quick Sort – Ví Dụ
  Phân hoạch đoạn l =4, r = 7:
  1
  2
  4
  5
  8
  6
  12
  r =7
  l = 4
  15
  i = 4
  1
  2
  4
  5
  6
  8
  12
  r =7
  l = 4
  15
  i = 4
  j = 7
  j = 6
  j = 6
  Quick Sort – Ví Dụ
  Phân hoạch đoạn l =6, r = 7:
  1
  2
  4
  5
  6
  8
  12
  15
  Quick Sort

  void QuickSort(int a[], int left, int right)
  { int i, j, x;
  x = a[(left+right)/2];
  i = left; j = right;
  do
  {
  while(a[i] < x) i++;
  while(a[j] > x) j--;
  if(i <= j)
  {
  Swap(a[i],a[j]);
  i++ ; j--;
  }
  } while(i <= j);

  if(left QuickSort(a, left, j);
  if(i QuickSort(a, i, right);
  }
  Quick Sort – Ví Dụ
  2
  8
  1
  6
  4
  15
  12
  left
  right
  5
  Phân hoạch đọan [0,7]
  Quick Sort – Ví Dụ
  2
  8
  5
  1
  6
  12
  15
  4
  left
  right
  Phân hoạch đọan [0,7]
  Quick Sort – Ví Dụ
  2
  1
  5
  8
  6
  12
  15
  4
  left
  right
  Phân hoạch đọan [0,2]
  2
  1
  5
  8
  6
  12
  15
  4
  left
  right
  X
  2
  Phân hoạch đọan [0,2]
  Quick Sort – Ví Dụ
  2
  4
  5
  8
  6
  12
  15
  1
  left
  right
  Phân hoạch đọan [4,7]
  X
  6
  Quick Sort – Ví Dụ
  2
  4
  5
  6
  8
  12
  15
  1
  left
  right
  Phân hoạch đọan [5,7]
  Quick Sort – Ví Dụ
  Phân hoạch đọan [5,7]
  2
  4
  5
  6
  8
  12
  15
  1
  left
  right
  12
  Quick Sort – Ví Dụ
  2
  4
  5
  6
  8
  12
  15
  1
  Độ Phức Tạp Của Quick Sort
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  3. Nổi bọt – Bubble Sort
  4. Shaker Sort
  5. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  6. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  7. Shell Sort
  8. Heap Sort
  9. Quick Sort
  10. Merge Sort
  11. Radix Sort
  Merge Sort – Ý Tưởng
  Giải thuật Merge sort sắp xếp dãy a1, a2, ..., an dựa trên nhận xét sau:
  Mỗi dãy a1, a2, ..., an bất kỳ là một tập hợp các dãy con liên tiếp mà mỗi dãy con đều đã có thứ tự.
  Ví dụ: dãy 12, 2, 8, 5, 1, 6, 4, 15 có thể coi như gồm 5 dãy con không giảm (12); (2, 8); (5); (1, 6); (4, 15).
  Dãy đã có thứ tự coi như có 1 dãy con.
  Hướng tiếp cận: tìm cách làm giảm số dãy con không giảm của dãy ban đầu.
  Merge Sort – thuật toán
  Bước 1 : // Chuẩn bị
  k = 1; // k là chiều dài của dãy con trong bước hiện hành
  Bước 2 :
  Tách dãy a0, a1, ., an-1 thành 2 dãy b, c theo nguyên tắc luân phiên từng nhóm k phần tử:
  b = a0, ., ak, a2k, ., a3k, .
  c = ak+1, ., a2k+1, a3k+1, .
  Bước 3 :
  Trộn từng cặp dãy con gồm k phần tử của 2 dãy b, c vào a.
  Bước 4 :
  k = k*2;
  Nếu k < n thì trở lại bước 2.
  Ngược lại: Dừng
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  12
  Merge Sort – Ví Dụ
  Phân phối luân phiên
  k=1
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  12
  Merge Sort – Ví Dụ
  k = 1
  Phân phối luân phiên
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  12
  Merge Sort – Ví Dụ
  Trộn từng cặp đường chạy
  2
  8
  5
  1
  6
  4
  15
  12
  Merge Sort – Ví Dụ
  k = 1
  Trộn từng cặp đường chạy
  12
  5
  8
  1
  6
  4
  15
  2
  Merge Sort – Ví Dụ
  k = 2
  Phân phối luân phiên
  5
  12
  8
  1
  4
  6
  15
  2
  Merge Sort – Ví Dụ
  k = 2
  Trộn từng cặp đường chạy
  5
  12
  8
  1
  4
  6
  15
  2
  Merge Sort – Ví Dụ
  k = 2
  Trộn từng cặp đường chạy
  5
  8
  12
  1
  4
  6
  15
  2
  Merge Sort – Ví Dụ
  k = 4
  Phân phối luân phiên
  1
  5
  4
  8
  6
  12
  15
  2
  Merge Sort – Ví Dụ
  k = 4
  Trộn từng cặp đường chạy
  1
  5
  4
  8
  6
  12
  15
  2
  Merge Sort – Ví Dụ
  k = 4
  Trộn từng cặp đường chạy
  Merge Sort – Ví Dụ
  k = 8
  Merge Sort – Ví Dụ
  Merge Sort – Cài Đặt
  Dữ liệu hỗ trợ: 2 mảng b, c:
  int b[MAX], c[MAX], nb, nc;
  Các hàm cần cài đặt:
  void MergeSort(int a[], int N); : Sắp xếp mảng (a, N) tăng dần
  void Distribute(int a[], int N, int &nb, int &nc, int k); Phân phối đều luân phiên các dãy con độ dài k từ mảng a vào hai mảng con b và c
  void Merge(int a[], int nb, int nc, int k); : Trộn mảng b và mảng c vào mảng a
  void MergeSubarr(int a[], int nb, int nc, int &pa, int &pb, int &pc, int k); : Trộn một cặp dãy con từ b và c vào a
  Merge Sort – Cài Đặt
  int b[MAX], c[MAX], nb, nc;

  void MergeSort(int a[], int N)
  {
  int k;
  for (k = 1; k < N; k *= 2)
  {
  Distribute(a, N, nb, nc, k);
  Merge(a, nb, nc, k);
  }
  }
  Merge Sort – Cài Đặt
  void Distribute(int a[], int N, int &nb, int &nc, int k)
  {
  int i, pa, pb, pc;
  pa = pb = pc = 0;
  while (pa < N)
  {
  for (i=0; (pa b[pb] = a[pa];
  for (i=0; (pa c[pc] = a[pa];
  }
  nb = pb; nc = pc;
  }
  Merge Sort – Cài Đặt
  void Merge(int a[],int nb, int nc,int k)
  { int p, pb, pc, ib, ic, kb, kc;
  p=pb=pc=0; ib=ic=0;
  while((nb>0)&&(nc>0))
  { kb=min(k,nb); kc=min(k,nc);
  if(b[pb+ib]<=c[pc+ic])
  { a[p++]=b[pb+ib]; ib++;
  if(ib==kb)
  { for(;ic pb+=kb; pc+=kc; ib = ic=0;
  nb-=kb; nc-=kc;
  }
  }
  Merge Sort – Cài Đặt
  else
  { a[p++]=c[pc+ic]; ic++;
  if(ic==kc)
  {
  for(;ib pb+=kb; pc+=kc; ib = ic=0;
  nb-=kb; nc-=kc;
  }
  }
  }
  }
  Merge Sort – Cài Đặt
  int min(int a,int b)
  {
  if(a>b) return b;
  else return a;
  }
  Độ phức tạp của Merge Sort
  Số lần lặp của Bước 2, 3 là log2n do sau mỗi lần lặp giá trị k tăng gấp đôi. Chi phí thực hiện ở bước 2 và 3 tỉ lệ thuật với n. Do dó chi phí của dãy thuật MergeSort là O(nlog2n)
  Các Thuật Toán Sắp Xếp
  1. Đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort
  2. Nổi bọt – Bubble Sort
  3. Shaker Sort
  4. Chèn trực tiếp – Insertion Sort
  5. Chèn nhị phân – Binary Insertion Sort
  6. Shell Sort
  7. Chọn trực tiếp – Selection Sort
  8. Quick Sort
  9. Merge Sort
  10. Heap Sort
  11. Radix Sort
  Sắp Xếp Theo Phương Pháp Cơ Số Radix Sort
  Radix Sort là một thuật toán tiếp cận theo một hướng hoàn toàn khác.
  Nếu như trong các thuật toán khác, cơ sở để sắp xếp luôn là việc so sánh giá trị của 2 phần tử thì Radix Sort lại dựa trên nguyên tắc phân loại thư của bưu điện. Vì lý do đó Radix Sort còn có tên là Postman’s Sort.
  Radix Sort không hề quan tâm đến việc so sánh giá trị của phần tử mà bản thân việc phân loại và trình tự phân loại sẽ tạo ra thứ tự cho các phần tử.
  Sắp Xếp Theo Phương Pháp Cơ Số Radix Sort
  Mô phỏng lại qui trình trên, để sắp xếp dãy a1, a2, ..., an, giải thuật Radix Sort thực hiện như sau:
  Trước tiên, ta có thể giả sử mỗi phần tử ai trong dãy a1, a2, ..., an là một số nguyên có tối đa m chữ số.
  Ta phân loại các phần tử lần lượt theo các chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, … tương tự việc phân loại thư theo tỉnh thành, quận huyện, phường xã, ….
  Sắp Xếp Theo Phương Pháp Cơ Số Radix Sort
  Bước 1 :// k cho biết chữ số dùng để phân loại hiện hành
  k = 0; // k = 0: hàng đơn vị; k = 1: hàng chục; …
  Bước 2 : //Tạo các lô chứa các loại phần tử khác nhau
  Khởi tạo 10 lô B0, B1, …, B9 rỗng;
  Sắp Xếp Theo Phương Pháp Cơ Số Radix Sort
  Bước 3 :
  For i = 1 .. n do
  Đặt ai vào lô Bt với t: chữ số thứ k của ai;
  Bước 4 :
  Nối B0, B1, …, B9 lại (theo đúng trình tự) thành a.
  Bước 5 :
  k = k+1;Nếu k < m thì trở lại bước 2. Ngược lại: Dừng
  Sắp Xếp Theo Phương Pháp Cơ Số Radix Sort
  Sắp Xếp Theo Phương Pháp Cơ Số Radix Sort
  Sắp Xếp Theo Phương Pháp Cơ Số Radix Sort
  Sắp Xếp Theo Phương Pháp Cơ Số Radix Sort
  Sắp Xếp Theo Phương Pháp Cơ Số Radix Sort
  Bài Tập
  Nhập một dãy số nguyên n phần tử.
  Sắp xếp lại dãy sao cho:
  số nguyên dương đầu ở đầu dãy và theo thứ tự giảm.
  số nguyên âm tăng ở cuối dãy và theo thứ tự tăng.
  số 0 ở giữa.
  Lưu ý: Không dùng đổi chỗ trực tiếp.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓