Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Google

Thư mục

Quảng cáo

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài 13-14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Hiền
  Ngày gửi: 11h:26' 17-11-2010
  Dung lượng: 8.3 MB
  Số lượt tải: 137
  Số lượt thích: 0 người
  nhiệt liệt chào mừng
  các thầy cô giáo và các em học sinh !
  Địa lý
  - Kể tên những lễ hội nổi tiếng ở đồng bằng Bắc Bộ mà em biết ?
  Kiểm tra bài cũ :
  Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
  Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
  Địa lý
  Hoạt động sản xuất của người dân ở
  đồng bằng bắc bộ
  Đọc sách đoạn từ "Nhờ có đất phù sa .của cả nước"
  - SGK để trả lời câu hỏi:
  Tìm 3 điều kiện chính giúp đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước .
  Đất phù sa
  màu mỡ
  Nguồn nước
  dồi dào
  Người dân có nhiều
  kinh nghiệm
  trồng lúa nước
  Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
  Địa lý
  Hoạt động sản xuất của người dân ở
  đồng bằng bắc bộ
  1- Đồng bằng Bắc Bộ - vựa lúa lớn thứ hai của cả nước
  - Quan sát các hình dưới đây , em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.
  Làm đất
  Tuốt lúa
  Nhổ mạ
  Chăm sóc lúa
  Phơi thóc
  Gặt lúa
  Gieo mạ
  Cấy lúa
  Làm đất
  Gieo m¹
  Nhổ mạ
  CÊy lóa
  Gặt lúa
  Tuèt lóa
  Ph¬i thãc
  Chăm sóc lúa
  Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
  Địa lý
  Hoạt động sản xuất của người dân ở
  đồng bằng bắc bộ
  - KÓ tªn c¸c c©y trång vµ vËt nu«i kh¸c ë ®ång b»ng B¾c Bé?
  + C©y trång: Ng«, khoai, l¹c, ®ç, c©y ¨n qu¶ …
  + Vật nuôi: Trâu, bò, lợn, vịt, gà, nuôi và đánh bắt cá .
  - ở đây có điều kiện thuận lợi gì để phát triển chăn nuôi lợn, gà, vịt ..?
  + Do là vựa lúa thứ hai nên có sẵn nguồn thức ăn lúa, gạo cho lợn, gà, vịt,. đồng thời cũng có các sản phẩm như ngô, khoai làm thức ăn.
  Trại chăn nuôi gà ở Hà Tây thuộc đồng bằng Bắc Bộ
  Trại nuôi lợn ở tỉnh Thái Bình thuộc đồng bằng Bắc Bộ
  Trang trại cây ăn quả ở đồng bằng Bắc Bộ
  Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
  Địa lý
  Hoạt động sản xuất của người dân ở
  đồng bằng bắc bộ
  1- Đồng bằng Bắc Bộ- vựa lúa lớn thứ hai của cả nước
  Bảng số liệu về nhiệt độ trung bình tháng ở Hà Nội
  2. Đồng bằng Bắc Bộ - vùng trồng nhiều
  rau xứ lạnh.

  1. Mùa đông ở đồng bằng
  Bắc Bộ dài bao nhiêu tháng ?
  2. Vào mùa đông nhiệt độ thường giảm nhanh khi nào?
  3. Nhiệt độ thấp vào mùa đông có thuận lợi khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp?
  + Đồng bằng Bắc Bộ có mùa đông lạnh kéo dài từ 3 đến 4 tháng.
  + Nhiệt độ thường giảm nhanh mỗi khi có các đợt gió mùa đông bắc thổi về.
  + ThuËn lîi: thÝch hîp trång c¸c lo¹i c©y, rau, hoa qu¶ xø l¹nh.

  + Khó khăn: ảnh hưởng xấu tới cây trồng, vật nuôi.
  - KÓ tªn c¸c lo¹i rau xø l¹nh ®­îc trång ë ®ång b»ng B¾c Bé ?
  - Mét sè lo¹i rau tiªu biÓu: c¶i b¾p, sóp l¬, xµ l¸ch, cµ rèt…
  - H·y kÓ mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ c©y trång vËt nu«i ?
  - Mét sè biÖn ph¸p b¶o vÖ nh­ :
  + Phủ kín ruộng mạ.
  + Sưởi ấm cho gia cầm .
  + Làm chuồng nuôi vững chắc , kín gió .
  Chăn nuôi
  Lợn, gia cầm,.
  Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
  Địa lý
  Hoạt động sản xuất của người dân ở
  đồng bằng bắc bộ
  Nhê cã ®Êt phï sa mµu mì , nguån n­íc dåi dµo, ng­êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt nªn ®ång b»ng B¾c Bé ®· trë thµnh vùa lóa lín thø hai cña c¶ n­íc. §©y còng lµ vïng trång nhiÒu rau xø l¹nh, nu«i nhiÒu lîn vµ gia cÇm.
  Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng bắc bộ
  Thứ tu ngày 9 tháng 12 năm 2010
  Địa lý
  Hoạt động sản xuất của người dân ở
  đồng bằng bắc bộ
  hướng dẫn học ở nhà.
  Học thuộc phần ghi nhớ (trang 105).
  2. ChuÈn bị bµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ®ång b»ng B¾c Bé (tiÕp theo).
  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
  vµ c¸c em häc sinh!

   
  Gửi ý kiến

  Nhấn ESC để đóng