Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Anh Thư
  Ngày gửi: 16h:09' 23-03-2011
  Dung lượng: 1.0 MB
  Số lượt tải: 484
  Số lượt thích: 0 người
  THAO GIẢNG
  Môn: Tin học 11
  Tiết 37:
  §14. KIỂU DỮ LIỆU TỆP
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1: Dữ liệu kiểu bản ghi được dùng để làm gì?
  Câu 2: Hãy khai báo 1 kiểu bản ghi có tên là Lylich để quản lí nhân viên trong 1 công ty bao gồm các thuộc tính sau:
  Đáp án:
  Type Lylich= Record
  Hoten:string[25];
  Ngaysinh:string[10];
  Que, diachi:string[50];
  End;
  1. Vai trò của kiểu tệp:
  a. Khái niệm tệp (file):
  Tệp(còn gọi là tập tin), là một tập hợp các thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài, tạo thành một đơn vị lưu trữ do hệ điều hành quản lí. Mỗi tệp có 1 tên để truy cập.
  b. Đặc điểm của dữ liệu kiểu tệp:
  - Dữ liệu kiểu tệp được lưu trữ lâu dài ở bộ nhớ ngoài và không bị mất khi tắt nguồn điện.
  - Lượng dữ liệu lưu trữ trên tệp có thể rất lớn và chỉ phụ thuộc vào dung lượng đĩa.
  §14. KIỂU DỮ LIỆU TỆP
  1. Vai trò của kiểu tệp:
  2. Phân loại tệp và thao tác với tệp
  a.Phân loại tệp:
  Xét theo cách tổ chức dữ liệu
  Tệp văn bản
  Tệp có cấu trúc
  §14. KIỂU DỮ LIỆU TỆP
  1. Vai trò của tệp:
  2. Phân loại tệp và thao tác với tệp
  a.Phân loại tệp:
  Xét theo cách tổ chức dữ liệu
  Tệp văn bản
  Tệp có cấu trúc
  Xét theo cách thức truy cập
  Tệp truy cập tuần tự
  Tệp truy cập trực tiếp
  §14. KIỂU DỮ LIỆU TỆP
  1. Vai trò của kiểu tệp:
  2. Phân loại tệp và thao tác với tệp
  a. Phân loại tệp:
  b. Thao tác với tệp:
  Có hai thao tác cơ bản đối với tệp:
  + Ghi dữ liệu vào tệp
  + Đọc dữ liệu từ tệp.
  §14. KIỂU DỮ LIỆU TỆP
  Các thao tác với tệp
  1. Khai báo:
  Var < tên biến tệp>: Text;
  Ví dụ:
  Var f, tep1, tep2: Text;
  (Tệp văn bản)
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  2. Thao tác với tệp:
  a. Gắn tên tệp
  ASSIGN( , );
  Tác dụng:
  Gắn với đại diện của nó là
  Trong đó, là biến xâu hoặc hằng xâu.
  Cú pháp:
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  2. Thao tác với tệp
  a. Gắn tên tệp cho biến tệp:
  ASSIGN( , );
  Ví dụ 1:
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  2. Thao tác với tệp
  a. Gắn tên tệp cho biến tệp:
  ASSIGN( , );
  Ví dụ 2:
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  2. Thao tác với tệp
  b. Mở tệp:
  Cú pháp:
  Rewrite();
  b1.Mở tệp để ghi:
  Ví dụ:
  Assign(tep2,‘D:dulieu.inp’);
  Rewrite (tep2);
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  Program vd1;
  Var
  tep2: TEXT;
  BEGIN
  Assign(tep2,‘D:dulieu.inp’);
  Rewrite(tep2);
  2. Thao tác với tệp
  b. Mở tệp:
  Cú pháp:
  Reset();
  b1.Mở tệp để ghi
  Ví dụ:
  Assign(tep2,‘D:dulieu.inp’);
  Reset (tep2);
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  Program vd1;
  Var
  tep2: TEXT;
  BEGIN
  Assign(tep2,‘D:dulieu.inp’);
  Reset(tep2);
  b2.Mở tệp để đọc
  2. Thao tác với tệp
  Cú pháp:
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  c. Đọc/ghi tệp văn bản:
  c1.Đọc dữ liệu từ tệp
  Read(, );
  hoặc
  Readln(, );
  2. Thao tác với tệp
  Cú pháp:
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  c. Đọc/ghi tệp văn bản:
  c2. Ghi dữ liệu ra tệp
  Write(, );
  hoặc
  Writeln(, );
  Write (tep2,2,’ ’,4,’ ’,6);
  2. Thao tác với tệp
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  c. Đọc/ghi tệp văn bản:
  c3. Một số hàm chuẩn thường gặp khi đọc/ghi tệp văn bản
  Hàm eof ();
  Cho biết con trỏ tệp đã ở vị trí cuối tệp hay chưa. Nếu trỏ tệp ở cuối tệp thì hàm EOF trả lại giá trị TRUE.
  Hàm eoln ();
  Cho biết con trỏ tệp đã ở vị trí cuối dòng hay chưa. Nếu trỏ tệp ở cuối dòng thì hàm EOLN trả lại giá trị TRUE.
  2. Thao tác với tệp
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  d. Đóng tệp
  Close(< Biến tệp>);
  Cú pháp:
  Tác dụng của lệnh:
  - Đóng tệp để tránh mất mát thông tin.
  - Đây là việc làm cần thiết để đảm bảo an toàn dữ liệu.
  Ví dụ: Cho tệp ‘file1.txt’ chứa 2 số nguyên, viết
  chương trình đọc dữ liệu từ tệp trên và ghi vào tệp ‘file2.txt’ trung bình cộng của chúng.
  Program vidu;
  Var f1,f2:Text; x,y: Integer;
  Begin
  Assign(f1,’file1.txt’);
  Reset(f1);
  Assign(f2,’file2.txt’);
  Rewrite(f2);
  Read(f1,x,y);
  Write(f2,(x+y)/2:8:0);
  Close(f1);Close(f2);
  Readln;
  End.
  CỦNG CỐ:
  THAO TÁC VỚI TỆP
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  Câu 1: Trong Pascal để khai báo biến tệp văn bản ta sử dụng cú pháp
  Var : Text;
  Var : Text;
  Var : string;
  Var : string;
  I. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất
  §15. THAO TÁC VỚI TỆP
  §14. KIỂU DỮ LIỆU TỆP
  Câu 2: Để gắn tệp KQ.TXT cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh:
  f1:=‘KQ.TXT’;
  KQ.TXT:=f1;
  Assign(‘KQ.TXT’,f1);
  Assign(f1, ‘KQ.TXT’);
  DẶN DÒ
  Xem lại 2 bài 14, 15 đã học
  Xem trước bài 16. Ví dụ làm việc với tệp
   
  Gửi ý kiến