MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  6 khách và 0 thành viên

  Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  SLIDE NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Mai Thành Nguyễn
  Ngày gửi: 18h:44' 26-08-2013
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người
  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
  TÊN: MAI THÀNH NGUYỄN
  MSSV: B1202437
  NGHÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG A2
  NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
  Nội dung gồm 6 chương

  MỘT SỐ VẤN
  ĐỀ CHUNG CỦA
  KẾ TOÁN
  Bảng cân đối
  kế toán và báo cáo
  kết quả hoạt động
  Kinh doanh
  Chứng từ kế toán
  kiểm kê và sổ sách
  kế toán
  Tính giá các
  đốitượng của
  kế toán
  Kế toán quá
  trình sản suất kinh
  doanh trong doanh
  nghiệp
  Tài khoản và
  ghi sổ kép
  Chúng ta tìm hiểu chương đầu tiên
  I ĐỊNH NGHĨA VỀ KẾ TOÁN

  Kế toán
  Ghi chép
  Tính toán
  Con số
  Giá trị
  Hiện vật
  Thời gian
  lao động
  Phản
  ánh
  Nghiệp vụ kinh tế pháp sinh
  Công việc
  Bằng
  Dưới hình thức
  Chủ yếu
  I ĐỊNH NGHĨA VỀ KẾ TOÁN

  BẢN CHẤT
  Là công cụ quản lý của từng doanh nghiệp
  Là một môn khoa học có tính phương pháp luận
  Ii PHÂN LOẠI KẾ TOÁN

  KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  GIỐNG NHAU
  KHÁC NHAU
  Có liên hệ với thông tin kế toán
  Có liên quan đến trách nhiệm và việc quản lý doanh nghiệp
  Sử dụng trong nội bộ
  Đặt trọng tâm tương lai
  Chú trọng số liệu phi tiền tệ
  Chú trọng đến từng bộ phận
  ….
  Sử dụng cho bên ngoài
  Chủ yếu ở quá khứ
  Cần số liệu chính xác
  Chú trọng đến toàn doanh nghiệp
  ….
  Những người sữ dụng thông tin tài chính kế toán
  Ban quản lý
  Những cổ đông hiện thời
  Những nhà đầu tư
  Trong tương lai
  Cơ quan thuế
  Bộ phận lập pháp
  Những nhà cho vay
  Khách hàng
  Những nhà cung cấp
  Những người cạnh tranh
  Công chúng
  Thông tin
  Tài chính
  Kế toán
  III CÁC ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN

  ĐỐI TƯỢNG

  TÀI SẢN
  NGUỒN VỐN
  NGUỒN HÌNH THÀNH
  NÊN TÀI SẢN
  Ví dụ: Khách hàng thanh toàn cho doanh nghiệp bằng tiền mặt
  Tài sản: tiền mặt Nguồn vốn: do khách hàng thanh toán
  Doanh nghiệp lấy tiền mặt gởi ngân hàng
  Tài sản: tiền gởi ngân hàng Nguồn vốn: do lấy tiền mặt đi gởi
   PHÂN LOẠI TÀI SẢN

  PHÂN LOẠI

  KẾT CẤU

  NGUỒN HÌNH THÀNH
  TÀI SẢN
  NGẮN HẠN
  TÀI SẢM
  DÀI HẠN
  Thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn dưới 1 năm
  VD: tiền mặt,nguyên liệu vật liệu...
  Thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn dưới 1 năm
  VD: tài sản cố định hữu hình, góp vốn liên doanh

  NỢ PHẢI
  TRẢ
  VỐN CHỦ
  SỞ HỮU
  Nợ mà doanh nghiệp phải cam kết thanh toán
  VD: vay ngắn hạn, chi phí trả trước
  Vốn mà doanh nghiệp không phải cam kết trả
  VD: nguồn vốn kinh doanh, lợi nhuận chưa phân phối
  IV NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN

  NHIỆM
  VỤ
  BẢO VỆ TÀI SẢN CHO DOANH NGHIỆP
  PHÁT HIỆN KHẢ NĂNG TIỀM TÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
  PHẢN ÁNH VÀ GIÁM ĐỐC TÌNH HÌNH
  THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ
  TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
  PHẢN ÁNH VÀ GIÁM ĐỐC VIỆC THỰC
  HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ KINH TẾ,
  TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
  V YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾ TOÁN

  YÊU CẦU
  SỐ LIỆU CUNG CẤP CẦN CHÍNH XÁC, KỊP THỜI VÀ PHẢN ÁNH
  ĐẦY ĐỦ CÁC MẶT SẢN SUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
  PHẢI TỔNG HỢP THÀNH CÁC CHỈ TIÊU CÓ THỂ SO SÁNH ĐƯỢC
  TRÌNH BÀI RỎ RÀNG VÀ CÓ THUYẾT MINH
  VI CÁC CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN
  CÁC CÔNG
  VIỆC CỦA
  KẾ TOÁN
  LẬP CHỨNG TỪ
  KẾ TOÁN

  KIỂM KÊ
  ĐÁNH GIÁ CÁC
  ĐỐITƯỢNG CỦA
  KẾ TOÁN

  TÍNH GIÁ THÀNH
  TÀI KHOẢN

  GHI SỔ KÉP
  LẬP BÁO CÁO
  TÀI CHÍNH

  LÀ CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN CỦA KẾ TOÁN
  LẬP
  CHỨNG TỪ
  PHẢN ÁNH
  CÁC NGHIỆP
  VỤ KINH TẾ
  PHÁT SINH
  HOÀN THÀNH
  CÁC TỜ
  CHỨNG TỪ
  QUY ĐỊNH
  THỜI GIAN
  ĐỊA ĐIỂM
  -Là cơ
  sở để
  ghi vào
  sổ sách
  kế toán
  -Phản ánh
  kịp thời,
  đầy đủ
  và chính xác
  mọi hoạt động
  của doanh nghiệp
  KIỂM KÊ
  CÂN
  ĐONG
  ĐO
  ĐẾM
  SỐ LƯỢNG
  CHẤT LƯỢNG
  CÔNG VIỆC
  TÀI SẢN
  SO SÁNH
  SỔ SÁCH KẾ TOÁN
  CHÊNH LỆCH
  XỮ LÝ
  PHÁT HIỆN
  XÁC ĐỊNH
  KIỂM KÊ
  ĐÁNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG
  GIÁ TRỊ
  BIỂU HIỆN
  TÀI SẢN
  TẤT CẢ
  TIỀN TỆ
  TÍNH
  GIÁ THÀNH
  TỔNG HỢP
  CHI PHÍ
  XÁC ĐỊNH CHI
  PHÍ CHO TỪNG
  SẢN PHẨM
  GIÚP THẤY
  ĐƯỢC HIỆU QUẢ
  KINH DOANH
  GIẢM GIÁ
  THÀNH, LAO VỤ  TÀI KHOẢN
  THƯỜNG XUYÊN
  LIÊN TỤC
  CÓ HỆ THỐNG
  PHÂN LOẠI
  CÁC NGHIỆP
  VỤ KT
  RIÊNG BIỆT
  PHẢN
  ÁNH

  GIÁM
  ĐỐC
  ĐỐI TƯỢNG
  MỤC ĐÍCH
  GHI SỔ KÉP
  PHẢN ÁNH NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH
  VÀO HAI HAY NHIỀU TÀI KHOẢN
  THEO MỐI QUAN HỆ ĐỐI ỨNG
  GIÁM DỐC CHẶT CHẼ
  LẬP
  BÁO
  CÁO
  TÀI
  CHÍNH
  TỔNG HỢP SỐ LIỆU
  TÀI SẢN
  HOẠT ĐỘNG
  THEO CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ
  TRONG MỘT THỜI KÌ
  ĐÁNH
  GIÁ
  PHÂN
  TÍCH
  TÌNH
  HÌNH
  HOẠT
  ĐỘNG
  HẾT
   
  Gửi ý kiến