Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  TRÒ CHƠI NGOẠI KHÓA HAY

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Hải Nguyên Văn (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:13' 26-08-2013
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 197
  Số lượt thích: 0 người
  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  Cuộc thi gồm 4 phần và 1 phần thi dành cho khán giả
  Phần 1: Khởi động.
  Phần 2: Ai nhanh hơn.
  Phần 3: Tăng tốc.
  Phần 4: Về đích.
  Phần 1: KHỞI ĐỘNG:
  - Ban tæ chøc ®­a ra 5 c©u hái t×m hiÓu truyÒn thèng §oµn, §éi.
  - Sau thêi gian suy nghÜ cho mçi c©u hái lµ 10 gi©y, c¸c ®éi ®ång thêi ®­a ra ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. Tr¶ lêi ®óng ®­îc 10 ®iÓm. Sai kh«ng bÞ trõ ®iÓm.
  - KÕt thóc vßng 1. Hai ®éi ®iÓm thÊp nhÊt sÏ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i.
  06
  08
  01
  07
  05
  02
  04
  03
  10
  09
  00
  CÂU HỎI 1:
  THỜI GIAN
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Khi mới thành lập có tên gọi là gì?
  CÂU HỎI 1:
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Khi mới thành lập có tên gọi là gì?
  CÂU HỎI 1:
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Khi mới thành lập có tên gọi là gì?
  CÂU HỎI 1:
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Khi mới thành lập có tên gọi là gì?
  ĐÁP ÁN:
  - 26/3/1931
  - Dồn TNCS Dơng Duong
  06
  08
  01
  07
  05
  02
  04
  03
  10
  09
  00
  CÂU HỎI 2:
  THỜI GIAN
  Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?Từ khi thành lập đến nay Đội đã trải qua mấy lần đổi tên?
  ĐÁP ÁN:
  - 15/05/1941.
  - 5 l?n.
  06
  08
  01
  07
  05
  02
  04
  03
  10
  09
  00
  CÂU HỎI 3:
  THỜI GIAN
  Anh là một thiếu niên anh dũng đã hi sinh trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến. Anh đã đột nhập vào kho xăng của giặc tự mình tẩm xăng châm lửa thiêu huỷ kho xăng của giặc. Anh là ai?
  ĐÁP ÁN:
  L VAN TM
  06
  08
  01
  07
  05
  02
  04
  03
  10
  09
  00
  CÂU HỎI 4:
  THỜI GIAN
  Thªm tõ thÝch hîp vµo chç trèng:
  Mét n¨m khëi ®Çu tõ mïa xu©n
  Mét ®êi khëi ®Çu tõ tuæi trÎ Tuæi trÎ lµ .................... cña x· héi.
  (Hå ChÝ Minh)
  ĐÁP ÁN:
  MA XUN
  06
  08
  01
  07
  05
  02
  04
  03
  10
  09
  00
  CÂU HỎI 5:
  THỜI GIAN
  §éi viªn chØ chµo kiÓu ®éi viªn §éi TNTP Hå ChÝ Minh khi nµo?
  A. Khi ®éi mò can«.
  B. Khi ®eo kh¨n quµng ®á hoÆc ®eo huy hiÖu.
  C. Khi v¸c cê.
  D. C¶ A, B, C ®Òu sai.
  ĐÁP ÁN:
  B. Khi eo khn qung
  hoỈc eo huy hiƯu i
  06
  08
  01
  07
  05
  02
  04
  03
  10
  09
  00
  CÂU HỎI 6:
  THỜI GIAN
  Người Đoàn viên đầu tiên của Đoàn TNCS
  Hồ Chí Minh có tên là gì?
  ĐÁP ÁN:

  LÝ TỰ TRỌNG
  06
  08
  01
  07
  05
  02
  04
  03
  10
  09
  00
  CÂU HỎI 7:
  THỜI GIAN
  Tæ chøc §éi cã tªn §éi TNTP Hå ChÝ Minh tõ ngµy, th¸ng, n¨m nµo?
  A. 30/1/1965. B. 30/1/1970. C. 30/1/1971. D. 30/1/1972
  ĐÁP ÁN:
  B . 30/1/1970
  PHẦN 2: “Ai nhanh h¬n”.
  (Cã 4 ®éi chiÕn th¾ng ë vßng 1 tham gia).
  - Ban tæ chøc ®­a ra 1 tiÕng. Yªu cÇu t¹o thµnh c¸c tõ ghÐp cã nghÜa tõ tiÕng ban ®Çu.
  - Trong thêi gian 2 phót, mçi ®éi cö 1 thµnh viªn viÕt c¸c ®¸p ¸n ®óng lªn b¶ng.
  - Mçi tõ ghÐp ®óng ®­îc 5 ®iÓm.
  - Sau vßng 2, ®éi nµo thÊp ®iÓm nhÊt sÏ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i.
  * Yêu cầu các đội tạo thành các từ ghép có nghĩa từ tiếng "H?C" - Trong thời gian 2 phút, mỗi đội cử 1 thành viên viết các đáp án đúng lên bảng.
  * Yêu cầu viết rõ ràng, đúng chính tả, từ viết lặp lại không được tính điểm


  Tiếng đựơc đưa ra là tiếng "học"
  PHẦN 3: T¨ng tèc
  (Cã 3 ®éi chiÕn th¾ng ë vßng 2 tham gia)
  Ban tæ chøc ®­a ra 2 gãi c©u hái thuéc 2 lÜnh vùc: Khoa häc tù nhiªn, khoa häc x· héi. Mçi gãi gåm 3 c©u hái.
  §éi cã ®iÓm thÊp nhÊt ®­îc quyÒn lùa chän.
  - Mçi c©u hái cã 5 gi©y suy nghÜ ®Ó tr¶ lêi.
  - Mçi c©u tr¶ lêi ®óng ®­îc 20 ®iÓm. Tr¶ lêi sai bÞ trõ 10 ®iÓm.
  - NÕu ®éi ®ã tr¶ lêi sai th× ®éi b¹n cã quyÒn tr¶ lêi. Tr¶ lêi ®óng ®­îc 10 ®iÓm, tr¶ lêi sai bÞ trõ 5 ®iÓm.
  - Sau vßng 3, ®éi nµo cã ®iÓm sè thÊp nhÊt sÏ bÞ lo¹i khái cuéc ch¬i.
  Khoa h?c tự nhiên
  Khoa học xã hội
  Bạn sẽ chọn gĩi câu hỏi thuộc một trong 2 lĩnh vực khoa h?c Tự nhiên ho?c khoa h?c Xã hội. Thời gian suy nghi cho m?i câu hỏi là 5 giây.
  Câu hỏi 1
  Số nguyên tố nhỏ nhất có 2 chữ số là số mấy ?
  A. 10
  B. 11
  C. 13
  D. 17
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 2
  Nước có dân số đông nhất thế giới hiện nay là :
  A. Brazil
  B. Ca Na Đa
  C. Trung Quốc
  D. Ấn Độ
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 3
  Mỡ trong cơ thể có vai trò gì?
  A. Cung cấp nhiệt lượng
  B. Cấu thành tế bào cơ thể
  C. Điều tiết nhiệt độ và bảo vệ các cơ quan nội tạng
  D. Tất cả đều đúng
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 1
  Tìm hai số khác 0 và có một chữ số biết tổng 2 số đó bằng tích của chúng
  A. 4
  B. 3
  C. 5
  D. 2
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 2
  Khi hít phải không khí ô nhễm sẽ gây ra căn bệnh nguy hiểm gì nhất?
  Bệnh thần kinh

  B. Bệnh về đường hô hấp

  C. Bệnh về đường ruột
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 3
  Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong hệ Mặt Trời
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 1
  Anh nuôi một đàn gà, anh gọi gà về ăn, con đi trước, đi trước 2 con, con đi giữa, đi giữa 2 con, con đi sau đi sau 2 con. Hỏi anh nuôi bao nhiêu con gà:
  A. 4
  B. 5
  C. 3
  D. 6
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 2
  Chương trình dự báo thời tiết trên truyền hình Việt Nam dự báo về mấy vùng trong cả nước?
  A. 4 vùng
  B. 5 vùng
  C. 6 vùng
  D. 7 vùng
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 3
  B? ph?n no c?a l l noi x?y ra qu trình quang h?p?

  A. Biểu bì.
  B. Gân lá
  C. Diệp lục.
  D. Lỗ khí
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 1
  iỊn tip vo du . :
  "NhiƠu iỊu phđ ly gi gng
  Ngi trong mt níc phi . cng"
  B. Vui vẻ
  Buồn bã
  C. Thương nhau
  D. Ghét nhau
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 2
  "Nh?m th?ng qun th m b?n"
  l cu nĩi c?a ai ?
  A.Trần Quốc Toản
  B. Nguyễn Viết Xuân
  C. Phan Đình Giót
  D. Phạm Văn Hinh
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 3
  He works on the farm. What does he do?
  A farmer.
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 1
  Lồi cy g?n li?n v?i s? tích Thnh Giĩng l :
  A. Cây dừa
  B. Cây cau
  Cây tre
  Cây chuối
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 2
  Ai l ngu?i d?u tin c?a Qun d?i nhn dn Vi?t nam du?c phong hm D?i tu?ng?
  A. Võ Nguyên Giáp
  B. Bác Hồ
  C. Nguyễn Chí Thanh
  D. Lê DuÈn
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 3
  He is a worker. What does he work?
  The factory.
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 1
  Tc gi? c?a bi tho Lu?m l ai ?
  A. Tố Hữu
  B. Tô Hoài
  C. Trần Đăng Khoa
  D. Xuân Diệu
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 2
  Tên con sông gắn liền với 3 lần chiến thắng chống quân xâm lược của dân tộc ta?
  Bạch Đằng
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 3
  What is the other name of the student?
  The pupil.
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Câu hỏi 1
  Sau khi Lê Lợi đánh thắng giặc Minh, gươm thần được trả lời ở đâu? Ai nhận
  Hồ gươm, Rùa thần
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Phần thi dành cho khán giả
  Câu hỏi 2
  Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm nào?
  Năm 1010
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Phần thi dành cho khán giả
  Câu hỏi 3
  Cho ba que diêm, hãy xếp thành một số lớn hơn 3, nhỏ hơn 4 ?
  Số ? = 3,14
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Phần thi dành cho khán giả
  Câu hỏi 4
  "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng Trái Đất lên" là câu nói của ai?
  Niu tơn
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Phần thi dành cho khán giả
  Câu hỏi 5
  Hai câu thơ trong bài thơ "Ông đồ" của Vũ Đình Liên:
  "Giấy đỏ buồn không thắm
  Mực đọng trong nghiên sầu"
  Sử dụng biện pháp tu từ gì?
  Nhân hóa
  (Gõ phím ENTER để xem đáp án)
  5 giây bắt đầu
  Đã hết 5 giây
  Phần thi dành cho khán giả
  Vòng 4: "Về đích"
  (Có 2 đội chiến thắng ở vòng 3 tham gia)

  - Ban tổ chức đưa ra 2 gói câu hỏi có điểm số lần lượt là: 40 và 60 điểm. Gói 40 điểm gồm 2 câu hỏi 10 điểm, 1 câu hỏi 20 điểm. Gói câu hỏi 60 điểm gồm 2 câu 10 điểm và 2 câu 20 điểm.
  - Đội nào có điểm số thấp hơn được quyền lựa chọn và trả lời trước gói câu hỏi của đội mình. Thời gian suy nghĩ cho mỗi câu hỏi là 5 giây.
  - Mỗi đội được sử dụng bông hoa may mắn 1 lần. Nếu trả lời đúng câu hỏi có bông hoa may mắn sẽ được nhân đôi số điểm, trả lời sai, bị trừ điểm của câu hỏi đó.
  Bác Hồ (Hồ Chí Minh, Nguyễn ái Quốc)
  Câu số 1 (10đ): văn học
  Các em hãy lắng nghe 2 câu thơ sau:
  "Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ
  Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà"
  "người chưa ngủ" trong câu thơ trên là ai?
  Hết giờ
  Động đất hoặc núi lửa phun ngầm dưới đáy biển
  Câu số 2 (10đ): Địa lí
  Nguyên nhân sinh ra sóng thần ?
  Hết giờ
  Đáp án: 8 người con
  Câu số 3 (20đ): toán học
  Một gia đình có bảy đứa con trai. Mỗi cậu con trai lại có một chị gái. Hỏi gia đình đó có mấy người con?
  Hết giờ
  Câu số 1 (10đ): sinh học
  Con vật biết cày đất trước con người, sau con người và mãi mãi cày đất là:
  Con trâu
  Con bò
  Con giun đất
  Hết giờ
  C. Con giun đất
  Four (4)
  Câu số 2 (10đ): tiếng anh
  How many seasons are there in
  Viet Nam?
  Hết giờ
  Câu số 3 (20đ): toán học
  Năm nay An 3 tuổi, chị An 10 tuổi. Hỏi khi An lên mấy tuổi thì chị An gấp đôi số tuổi của An?
  Hết giờ
  Đáp án: 7 tuổi
  Câu số 1 (10đ)
  Người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ là ai?
  Nguyễn Tuân
  Phạm Tuân
  C. Nguyễn Viết Xuân
  D. Phan Đình Giót
  Hết giờ
  B. Phạm Tuân
  Câu số 2 (10đ)
  Trong các hình sau, hình nào nhiều cạnh nhất?
  Hình tam giác
  Hình tứ giác
  Hình vuông
  Hình ngũ giác
  Hết giờ
  D. Hình ngũ giác
  Câu số 3 (20đ)
  Thời tiết và khí hậu khác nhau ở điểm gì?
  Hết giờ
  Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong một thời điểm nhất định. Còn khí hậu là sự lặp đi lặp lại các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong nhiều năm.
  Câu số 4 (20đ)
  Có mấy phương thức biểu đạt chính ?
  Hãy kể tên?
  Hết giờ
  Có 6 phương thức biểu đạt chính là: Tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, hành chính công vụ.
  Câu số 1 (10đ)
  Phấn viết được lên bảng là nhờ có lực nào?
  Hết giờ
  Lực ma sát
  Câu số 2 (10đ)
  Từ ba chữ số: 0, 5, 9 ta có thể lập được bao nhiêu chữ số có ba chữ số?
  Hết giờ
  Bốn số
  Câu số 3 (20đ)
  Các giai đoạn sinh sản hữu tính của thực vật xảy ra theo trình tự nào?
  Hết giờ
  Thụ phấn -> Thụ tinh ->Kết hạt ->Tạo quả
  Câu số 4 (20đ)
  "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nứơc". Đó là câu nói của ai? Nói ở đâu?
  Hết giờ
  Câu nói của Bác Hồ ở đền Hùng
  Chúc mừng đội chơi chiến thắng
  Avatar

  Ngạc nhiên

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓