Dành cho Quảng cáo

Chào mừng quý vị đến với Thư viện Bài giảng điện tử.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Unit 8. Celebrations

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Văn Hậu
Ngày gửi: 13h:38' 01-03-2014
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 721
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Easter
wedding
birthday
Christmas
Mid - Fall Festival
Lunar New year
UNIT 8
CELEBRATIONS
Getting started
listen and read
Thursday, February 20th, 2014
Lesson 1 Getting started – Listen and read
Unit 8: Celebrations
I/ Vocabulary:
- (to) occur :
xảy ra
- (to) decorate :
- slavery (n ) :
- Jewish (n ):
- (to) celebrate :
- sticky rice cake :
- Passover :
trang trí
kỷ niệm
sự nô lệ
- a parade :
cuộc diễu hành
Lễ Vượt Qua
người do Thái
bánh chưng
* What and Where
5
6
7
8
3
2
1
4
* What and Where
5
6
7
8
3
2
1
4
Lesson 1 Getting started – Listen and read
Unit 8: Celebrations
I/ Vocabulary:
II/ Listen and read:
1/ Predictions:
1. How many celebrations does the text talk about ?
2. What are they ?
Tet or
the Lunar
New Year
Passover
Easter
Lesson 1 Getting started – Listen and read
Unit 8: Celebrations
I/ Vocabulary:
II/ Listen and read:
1. When ?
2. Activities
3. Food
4. Country
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Passover
Tet
1.
Easter
Although there are many many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamse people. Tet is the festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes, and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together at Tet.
Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people . On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish families eat a special meal called the Seder.
Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Ester Day ( Easter Sunday), young children receive chocolate or sugar eggs – as long as they are good. In many countries, people crowd the streets to watch colorful parades.
1. Late January
or early
February
2. Clean and
decorate the home
and enjoy special food
3. Sticky rice cake
4. Viet Nam
2. Crowd the streets
to watch
colorful parade
3. Chocolate or
sugar eggs
4. Many
country
1. Late March
or early April
2. eating
3. Special meal
called Seder
4. Israel
Passover
Tet
Around the same
time as Passover
Easter
Although there are many many celebrations throughout the year, Tet or the Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamse people. Tet is the festival which occurs in late January or early February. It is a time for families to clean and decorate their homes, and enjoy special food such as sticky rice cakes. Family members who live apart try to be together at Tet.
try to be together at Tet .
* New structures: Relative pronouns: which, who
1) Tet is a festival which occurs in late January or early February.
2) Family members who live apart try to be together at Tet
= Tet is a festival
. This festival
occurs in late January or early February.
= Family members
live apart
. They
which
who
Chú ý:
- "Which" La` da?i tu` quan hờ? chỉ vật, du?ng sau danh tu` chi? võ?t dờ? la`m ch? ngu~ ho?c tu?c t? cho dụ?ng tu` du?ng sau no?.
- "Who" La` da?i tu` quan hờ? chi? nguo`i, du?ng sau danh tu` chi? nguo`i dờ? la`m chu? ngu~ cho dụ?ng tu` du?ng sau no?.
-"Whom" : La` da?i tu` quan hờ? chi? nguo`i, du?ng sau danh tu` chi? nguo`i dờ? la`m tu?c tu` cho dụ?ng tu` du?ng sau no?.
Lesson 1 Getting started – Listen and read
Unit 8: Celebrations
PERIOD 49: GETTING STARTED – LISTEN AND READ
Exercises 1:Fill in the blanks with “who, whom or which”
1. Do you know the woman………… is standing by the door ?
2. This is the book………. is on wild animals.
3. That is a girl………. I saw at the party last night.
who
which
Lesson 1 Getting started – Listen and read
Unit 8: Celebrations
I/ Vocabulary:
II/ Listen and read:
Exercises 2: Combine 2 sentences
II/ Grammar:
4.Mr. John is a teacher. He teaches me English.
whom
teaches me English.
- Mr. John is a teacher
who
Fill in the blanks with “ who , whom or which ”
I know the girl…………….…….is standing near the door.
2. I read a book………….……..was written by my teacher.
3. Tom is my close friend…….……is very intelligent.
4. This is the dictionary……………I bought at that bookstore.
5. This is the man……………..I saw last night.
6. I bought some pencils………………are in different colours
1
3
2
6
4
A wonderful hat!
5
Some celebrations in Vietnam and in the world
In Vietnam
In the world
- Teachers’ Day
- Women’s Day
- Halloween
- Valentine Day
- Thanksgiving
- Mother’s Day
………….
………….
- Mid Fall Festival
- Lunar New Year
- Birthday
- Christmas
- Easter
- Christmas
- New Year
Lesson 1 Getting started – Listen and read
Unit 8: Celebrations
V/ Homework:
Unit 8: Celebrations
Lesson 1 Getting started – Listen and read
THANK YOU FOR ATTENTION!
I know the girl……….…is standing near the door.
who
I read a book………..was written by my teacher.
which
Tom is my close friend………….is very intelligent.
who
This is the dictionary…………..I bought at that
bookstore.
which
This is the man………..I saw last night.
whom
I bought some pencils……....…are in different colours
which
 
Gửi ý kiến