Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 15. Going out

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Văn Sâm
  Ngày gửi: 20h:35' 10-03-2014
  Dung lượng: 855.5 KB
  Số lượt tải: 610
  Số lượt thích: 1 người (Vũ Anh Diễn)
  Unit 15
  GOING OUT
  Lesson 2
  Video Games
  Lesson 2
  Video Games
  CROSSWORDS
  1
  3
  4
  5
  6
  2
  This word has 4 letters:
  We are playing a……
  1
  There are 7 letters in this word:
  “ Tom and Jerry” is a ……..

  2
  This word has 4 letters:
  poor ≠ ?
  3
  There are 6 letters in this word:
  “What do you call the person who plays the game?”
  4
  There are 5 letters in this word:
  You can play games on
  computer or…….
  5
  This word has 4 letters:
  It’s not good for your….. if you play video games too much.
  6
  1.Vocabulary
  Dizzy (adj)
  Outdoors ( adv)
  social skill ( n)

  ( to) develop
  = chóng mặt
  = ngoài trời
  = kỹ năng giao
  tiếp xã hội
  = phát triển

  2. TRUE / FALSE PREDICTION
  a. Children like playing video games
  because they are very good fun.
  b. It’s not good for children to spend
  too much time on their own.
  c. Playing video games for a long time
  will make children dizzy.
  d. Children must play outdoors with
  their friends.
  e. Some inventors become rich when
  they are very young.


  T
  F  very
  mustn’t
  3. COMPLETE THE SENTENCES
  a/Many young people…….. video games.
  A. playing B. plays C. played D. play
  b/Some inventors of video games ……… very rich.
  A. become B. became C. becomes D. becoming
  c/The doctor thinks………….children should take part in outdoor activities with their friends.
  A. more B. older C. some D. all
  d/The doctor says you should spend ………… playing video games.
  A. lots of time B. little time
  C. all your time D. most of your time

  play
  become
  all
  little time
  4. MATCHING
  Protect premises - đầu máy video
  Identify robbers - hình ảnh
  Industry - bảo vệ tài sản
  Image - ngành công nghiệp
  VCR - phát hiện tội phạm
  (video cassette recorder) - phương tiện trợ
  VCD giảng
  ( video compact discs) - đĩa hình
  Teaching aids


  5.COMPLETE THE PASSAGE


  Video can ………very useful. Most banks and stores ………video cameras. They protect the premises. When there………a robbery, the police can study the video. They can often……………..the robbers in this way.
  Videos ……….very useful in education. Many schools ……….them as a teaching aid. You.........take university courses at home with the help of a VCR. In the future , they ……….be even more important in education.
  Videos are very important in the music industry. You can now………….VCDs in many countries worldwide. They play music and ………video images at the same time.
  be
  have
  is
  identify
  are
  use
  can
  will
  buy
  show
  Gap-fill


  Video can ………very useful. Most banks and stores ………video cameras. They protect the premises. When there………a robbery, the police can study the video. They can often……………..the robbers in this way.
  Videos ……….very useful in education. Many schools ……….them as a teaching aid. You.........take university courses at home with the help of a VCR. In the future , they ……….be even more important in education.
  Videos are very important in the music industry. You can now………….VCDs in many countries worldwide. They play music and ………video images at the same time.
  be
  have
  is
  identify
  are
  use
  can
  will
  buy
  show
  6.Homework
  Write 3 advantages and 3 disadvantages of video.
   
  Gửi ý kiến