Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 5 > Mục:Luyện từ và câu 5 >
title:Từ đồng âm
date:12-11-2007
sender:Nguyễn Lương Hùng
source:Sưu tầm
type:ppt
Môn: Luyện Từ & Câu. Bài: Từ đồng âm.<br>Con yêu quý của bố! Hãy can đảm lên, <br>hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại<br>kia! Sách vở của con là vũ khí, lớp học<br>của con là chiến trường. Hãy coi sự ngu <br>dốt là thù địch. Bố tin rằng con sẽ luôn<br>cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính <br>hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy.<br>b) Đoạn văn này có 5 câu.<br>câu<br>câu<br>I/ Nhận xét.<br>Bài 1:<br>Bài 2: Dòng nào nêu đúng nghĩa mỗi từ “câu”<br>a) Ông ngồi câu cá.<br> - Bắt cá, tôm ...bằng móc sắt nhỏ ( có mồi ) buộc ở đầu một sợi dây.<br><br>b) Đoạn văn này có 5 câu.<br> -Đơn vị của lời nói diễn đạt ý trọn vẹn mở đầu bằng chữ viết hoa, kết thúc bằng dấu ngắt câu.<br><br>Ghi nhớ:<br>Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm nhưng khác hẳn nhau về nghĩa.<br>đồng<br>đồng<br>đồng<br>Bài tập 1: Phân biệt nghĩa của những từ đồng âm.<br>Luyện tập:<br>đá<br>đá<br>ba<br>ba<br>ba<br>3<br>nước<br>nước<br>súng<br>súng<br>bàn<br>bàn<br>bàn<br>Củng cố:<br> Tìm từ thích hợp với mỗi câu. (trò chơi trên Violet)<br>-Sang saùng,baùc Sang thöôøng sang nhaø toâi ngoài treân gheá sa-lon sang troïng ñeå noùi chuyeän vôùi ba toâi.<br>