Gốc > Mục:Giáo dục Công dân > Mục:Tư liệu tham khảo >
title:DE TAI NGHIEN CUU KHOA HOC GDCD
date:14-12-2009
sender:Đào Thị Thu
source:
type:doc
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU……………………………………………………………….....1
1.Lý do chọn đề tài………………………………………………………..2
2. Đối tượng nghiên cứu…………………………………………………..3
3. Mục tiêu- nhiệm vụ – phạm vi nghiên cứu……………………………..3
4. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………….4
5. Ý nghĩa của đề tài………………………………………………………4
6. Kết cấu của đề tài………………………………………………………5
NỘI DUNG……………………………………………………………….6
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN ĐẠI VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA MÔN GDCD LỚP 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG………………………………………………………6
Môn GDCD và sự cần thiết phải sử dụng phương pháp dạy học hiện đại…………………………………………………………………….6
Nhiệm vụ môn GDCD ở trường Trung học phổ thông……………6
Bản chất của phương pháp dạy học hiện đại………………………7
Các phương pháp dạy học hiện đại vận dụng vào giảng dạy môn GDCD lớp 10………………………………………………………………….8
Phương pháp thảo luận nhóm………………………………………9
Phương pháp đóng vai…………………………………………….. 9
Phương pháp giải quyết vấn đề…………………………………….11
Ưu – nhược điểm của việc vận dụng phương pháp dạy học hiện đại đối với môn GDCD lớp 10………………………………………………..11
Chương 2. VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN ĐẠI VÀO GIẢNG DẠY MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA MÔN GDCD LỚP 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG……………………..13
2.1. Khái quát chương trình GDCD lớp 10……………………………….13
2.1.1. Nội dung – cấu trúc chương trình GDCD lớp 10…………………..13
2.1.2. Khái quát nội dung kiến thức các bài nghiên cứu………………….14
2.2. Quá trình vận dụng một số phương pháp dạy học hiện đại vào giảng dạy môn GDCD lớp 10 ở trường trung học phổ thông………………………..15
2.2.1. Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học………………….15
2.2.2. Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình........................17
2.2.3. Bài 13. Công dân với cộng đồng…………………………………...18
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHI VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆN ĐẠI VÀO GIẢNG DẠY MÔN GDCD LỚP 10 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG……….20
KẾT LUẬN………………………………………………………………..21
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………22

MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
Từ xưa đến nay, giáo dục bao giờ cũng được coi trọng trong tất cả mọi thể chế xã hội và là điều kiện tiên quyết nếu xã hội ấy muốn thịnh vượng và phát triển. Sách Lễ ký viết: “ Ngọc không giũa không thành đồ, người không học không thành đạo ”. Kinh Lễ viết : “ dựng nước, giữ dân lấy học làm đầu ” ; Quản tử nói : “ Kế hoạch 1 năm không gì bằng trồng lúa, kế hoạch 10 năm không gì bằng trồng cây, kế hoạch trọn đời không gì bằng trồng người”. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh lịch sử, điều kiện phát triển thực lực của mình mà quốc gia nào cũng xây dựng cho mình một chiến lược giáo dục gốc rễ và lâu dài.
Nước ta một tháng sau ngày độc lập, tháng 10/1945 theo chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh bộ giáo dục đã tuyên bố nêu rõ mục đích cao cả, phương pháp của nền giáo dục mới là: “ Tôn trọng nhân phẩm, rèn luyện ý chí, phát triển tài năng của mọi người để phụng sự đoàn thể và góp phần vào cuộc tiến hóa chung của nhân loại. Phương pháp của nền giáo dục mới là xóa bỏ lối học nhồi sọ, hình thức, chú trọng phần thực học, phần học về chuyên môn nghề nghiệp chiếm một vị trí quan trọng, hết sức đề cao tinh thần khoa học nhằm giúp cho học sinh (HS) có lối nhận thức khoa học, phát triển óc phê bình, óc phân tích và “ tổng hợp”, tinh thần sáng tạo và óc thực tế ”. Từ đó, trải qua rất nhiều những biến động của lịch sử, thăng trầm của đất nước, nền giáo cụ của nước ta đã thực hiện nhiều chương trình cải cách lớn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó ngành giáo dục và đào tạo đã chú trọng nhiều hơn đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên (GV), thực hiện đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy các môn ở trường phổ thông, trong đó môn giáo dục công dân (GDCD) đang từng bước được coi trọng.
Vấn đề đặt ra ở đây là phải tìm mọi phương pháp tối ưu nhất, để thông qua môn GDCD sẽ góp phần bồi dưỡng nguồn lực con người phát triển cao về mặt trí tuệ, cường tráng về thể chất, hướng các em thấy được cơ sở, cách thức hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa (XHCN) “ vừa hồng vừa chuyên”.
Việc phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm cho HS là một quá trình được tiến hành một cách lâu dài và thường xuyên. Vì vậy, phẩm chất và năng