Gốc > Mục:Cao đẳng - Đại học > Mục:Công nghệ thông tin >
title:nhan biet dieu che vo co
date:03-12-2008
sender:Đỗ Khắc Toàn
source:
type:doc
Nhận biết các chất vô cơ
( Giáo viên Vũ Văn Hợp biên soạn)
Câu 1. Bằng phương pháp hoá học nhận biết:
1. Ba cốc đựng 3 dung dịch mất nhãn gồm: FeSO4; Fe2(SO4)3 và MgSO4.
2. Có 3 lọ đựng 3 hỗn hợp dạng bột: (Al + Al2O3); (Fe + Fe2O3) và (FeO + Fe2O3).
3. Có các lọ mất nhãn chứa dung dịch các chất: AlCl3, ZnCl2, NaCl, MgCl2.
4. Có 3 lọ đựng hỗn hợp bột Fe, Fe + FeO; Fe2O3, Fe3O4. FeO.
5. Các chất rắn : Na2CO3, MgCO3, BaCO3.
6. Các kim loại : Al, Mg, Fe, Cu.
7. Các khí: SO2; CO2; CO; H2; O2 và SO3.
8. Các khí: N2; CO2; SO2; O3
Viết phương trình phản ứng.( thuốc thử tùy chọn).
Câu 1. Cho 3 bình mất nhãn là: bình A gồm KHCO3 và K2CO3. bình B gồm KHCO3 và K2SO4. bình C gồm K2CO3 và K2SO4. Chỉ dùng BaCl2 và dung dịch HCl hãy nêu cách nhận biết mỗi dung dịch mất nhãn trên.
Câu 2. Hãy nêu phương pháp để nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau đây: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Được dùng thêm một trong các thuốc thử sau: quỳ tím, Cu, Zn, dung dịch NH3, HCl, NaOH, BaCl2, AgNO3, Pb(NO3)2.
Câu 3. Có 8 ống nghiệm, được đánh số từ 1-8 chứa các dung dịch có thể là : NH4Cl; BaCl2; HCl; C6H5ONa; Na2CO3; NaOH, Na2SO4 và H2SO4. Hãy nhận biết các dung dịch đó, chỉ được sử dụng thêm quỳ tím.
Câu 4. Chỉ dùng quỳ, phân biệt các dd sau: NaOH, BaCl2 , AgNO3 NaCl , Na2SO4 , MgSO4 , (NH4)2SO4 , Al2(SO4)3
Câu 5. a/ Dùng một thuốc thử phân biệt các dung dịch sau : Ba(OH)2, NaCl, H2SO4, Na2SO4, BaCl2, NaOH.
b/ Dùng một thuốc thử phân biệt các dung dịch sau: Na2CO3, Na2SO4, H2SO4; Na2S và BaCl2 .
c/ Dùng một thuốc thử phân biệt các dung dịch sau: NaHSO4, Na2S , BaCl2, Na2SO4, Ba(HCO3)2 và NaCl.
d/ Dùng một thuốc thử phân biệt các dung dịch sau:HCl, HNO3loãng, AgNO3, KCl, KOH, KNO3 và Mg(NO3)2.
e/ Dùng một thuốc thử phân biệt các dung dịch sau: Ba(OH)2; NH4Cl; Na2S; NaOH; Na2CO3; AlCl3.
f/ Dùng một thuốc thử nhận biết các dung dịch sau: NH4Cl, (NH4)2SO4,NaNO3,MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3.
g/ Dùng một thuốc thử phân biệt các dung dịch sau: AlCl3, BaCl2, KOH, K2SO4, (NH4)2SO4 , KNO3, Al2(SO4)3.
h/ Dùng một thuốc thử phân biệt các dung dịch sau: KI; NaOH, BaCl2, K2S; Fe(NO3)2, Al(NO3)3 và Mg(NO3)2.
i/ Dùng một thuốc thử phân biệt các dung dịch sau: BaCl2, Ba(OH)2, Na2CO3, NaHSO4, NH4Cl, NH4HSO4.
Câu 6. Không dùng thêm hoá chất hãy nhận biết các dung dịch sau:
1. CuSO4; KOH; KCl; AgNO3, BaCl2, K2S và HCl.
2. Fe2(SO4)3, ZnCl2, MgCl2 và Ba(OH)2.
3. NaCl; Ba(OH)2; Ba(NO3)2; AlCl3; H2SO4; FeCl2 .
4. BaCl2; ZnSO4; CuSO4; FeCl2; K2S; NaCl.
5. HCl; NaCl; Ba(OH)2; Ba(HCO3)2; FeCl2.
6. HCl; NaCl; NaOH; phenolphtalein, NH4Cl.
7. Na2CO3; Ba(OH)2, NaOH, KHSO4, K2S.