Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Unit 6. The young pioneers club

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Thị Huyền Trang
  Ngày gửi: 19h:49' 09-11-2010
  Dung lượng: 8.3 MB
  Số lượt tải: 600
  Số lượt thích: 1 người (Hoàng Văn Dinh)
  Good afternoon
  Welcome to our class

  listen and say the names of the songs
  Song guessing
  2. Mua he xanh
  1. Hanh khuc doi thieu nien tien phong
  Young Pioneer and Youth Organization
  Unit 6:
  THE YOUNG PIONEERS CLUB
  Period 35 : Language focus
  Present tense with future meaning
  Gerunds
  Modals: may, can, could
  This is Ba
  This is Lan
  Lan and Ba are member of Y & Y organization. They are talking about the Spring activity program
   Complete the dialogue between Ba and Lan
  Ba : ……… (1) do we collect and empty garbage ?
  Lan : At Dong Xuan Market.
  Ba : ……… (2) do we collect and …..……………. (3)
  Lan : On January 9.
  Ba : ………….. (4) do we start and ……… (5) ?
  Lan : We ……... (6) at 8 am and finish at 5 pm.
  Where
  When
  empty garbage
  What time
  finish
  start
  When do we use “Where”?
  - To ask for the place
  When do we use “When”?
  - To ask for the date
  When do we use “What time”?
  - To ask for the time
  Is the date at present or in the future?
  Simple present tense
  - In the future
  What tense do we use in the dialogue?
  Notes: We use simple present tense to express an action
  that happen in the future
   Simple tense with future meaning
  When do they collect and empty garbage?
  Where do they collect and empty garbage
  At Dong Xuan Market
  On January 9
  What time do they start and finish work?
  They start at 8 am and finish at 5 pm
  Model:
  When do they .....? - On .........
  Where do they.....? - At..........
  What time do they start and finish work?
  - They start at .. and finish at ...
  Gerunds
  Ex:
  1. Ba loves playing soccer
  2. Lan likes cooking meals
  3. I hate playing soccer
  4. They don’t like watching TV
  5. She doesn’t like doing homework
  Form:
  hate
  S + like + V-ing
  love
  Note:
  V + ing = Gerunds
  Work with a partner.Look at the table. Talk about our friends’hobbies
  Ba loves playing soccer, but he doesn’t like washing up.

  Lan doesn’t like playing soccer and she doesn’t like washing up, either.
  A: Yes. I love playing soccer
  A: Do you like playing soccer?
  B: No. I hate it.
  What about you?
  Ask and answer question with your partner
  * Put the correct form of the verbs in banks :
  1. She likes ……………… (plant) flowers in the garden.
  2. They hate ……………… (do) housework.
  3. My mother loves ……………… (play) football.
  4. I like ……………… (get) up late on Sunday mornings.
  planting
  doing
  playing
  getting
  MODALS : CAN, COULD, MAY
  Structure:
  (+) S + Modals + V-infi
  (-) S + Modals + not + V-infi
  (?) Modals + S + V-infi…?
  EX:
  She can cook meals
  She could cook meals when she was ten
  I can’t play soccer
  Can/ Could you help me?
  3. Work with a partner.
  a. Use the expressions in the box to ask for a favor. The practice the dialogues with a partner

  help me with this math problem
  buy a ticket
  water the flower in the garden
  take me across the road
  A. Woman: Can /Could you help me ,please?
  Man: Yes, certainly.
  Woman: Can you_____________________?
  B. Old woman: Could you do me a favor?
  Boy: What can I do for you?
  Old woman: Can you______________________?
  C. Boy: I need a favor.
  Girl: How can I help?
  Boy: Could you_____________________________?
  D. Grandpa: Can you help me ,please?
  Niece: Yes, Of course.
  Grandpa: Can you___________________________?
  buy a ticket (for me)
  take me across the road
  help me with this math problem
  water the flowers in the garden
  - help me with this math problem

  - buy a ticket

  - water the flower in the garden

  - take me across the road
  b. Use useful expressions in the boxes to complete the dialogues. Then practice the dialogue with a partner.
  A: _____________help you?
  B: Yes. Thank you. Could you fill in this form for me?
  A: ________________any help?
  B: No. Thank you. I’m fine
  A: Oh. This bag is heavy.
  B: Let_______________
  A: Yes. That’s ___________________of you.
  May I
  Do you need
  me help you
  very kind
  Mom : ………………………….. me , Nam ?
  Nam : Sure, Mom. ……………………….. for you ?
  Mom : I want some potatoes. ……………………… buy
  them for me?.
  Nam : ………………….. I’ll go and buy soon.
  A)
  Can you help
  What can I do
  Can you
  Certainly
  Minh : Oh ! It’s too high
  Lan : Do …………………….……?
  Minh : Yes, . …………………… get that book? It’s too high.
  Lan : ………………. Here you are
  Minh : Thanks. …………………………… of you.
  B)
  You need any help
  Could you help me
  No problem
  That’s very kind
  HOMEWORK
  -Talk about your friends’ hobbies
  - Prepare the new lesson
  THANK YOU FOR ATTENTION!
  the end
  GOOD BYE!
  No_avatar

  Cười nhăn răng@@@Cười nhăn răng@@@Cười nhăn răng

  No_avatar

  cũng đượcLè lưỡi

  Avatar

  Ghi sai wá trời chưa chắk đã đúng Không biết ngượng

   
  Gửi ý kiến