Gốc > Mục:Tiểu học >
title:Luyen tap toan nang cao lop 4
date:01-02-2009
sender:Hà Thị Huong
source:
type:doc
Đề Luyện tập*(VBT nâng cao)
1.Tìm một số có 4 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 5 lần số phải tìm.

2. Tìm một số có 4 chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm.

3. Hiện nay bố 45 tuổi, con 9 tuổi. Hỏi 3 năm về trước tuổi bố gấp mấy lần tuổi con?

4. Khi viết số tự nhiên từ 1 đến 100 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

5. Khi viết các số tự nhiên từ 200 đến 300 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

6. Biết rằng 4 cái chén và một cái ấm nặng bằng 8 cái đĩa. Riêng một cái ấm nặng bằng một cái chén và 3 cái đĩa. Hỏi cái ấm nặng bằng mấy cái đĩa?

7. Với 3 chữ số 3 ; 4 ; 5
a) Viết tất cả các số có 3 chữ số, mỗi số có cả 3 chữ số đó.
b) Tìm số trung bình cộng của các số vừa viết được.

8. Tổng của 5 số là 600. Tìm số thứ năm, biết rằng số này đúng bằng số trung bình cộng của bốn số còn lại.

9. Cúc có 12 nhãn vở. Đào có 14 nhãn vở, Hồng có số nhãn vở bằng trung bình cộng số nhãn vở của Cúc và Đào. Huệ có số nhãn vở bằng trung bình cộng số nhãn vở của cả 4 bạn. Hỏi Huệ có bao nhiêu nhãn vở?

10. Cho dãy số:
1945

2005

a) Viết số thích hợp vào ô trống, biết rằng tổng của 3 số ở ba ô liên tiếp bằng 5925.
b) Tính tổng của 10 số trên.
c) Tính tổng các chữ số của 10 số trên.

11.Viết tất cả các số có 3 chữ số, biết rằng tổng các chữ số của mỗi số đó bằng 15 và chữ số hàng chục bằng trung bình cộng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị.

12. Hiệu hai số là 1206. Nếu số bị trừ thêm 15 và số trừ thêm 7 thì hiệu mới là bao nhiêu?

13. Tổng của hai số là 536517. nếu thêm 897 vào số hạng tthứ nhất và thêm 375 vào số hạng thứ hai thì tổng của hai số mới là bao nhiêu?

14.Hiệu của hai số là 65704. Nếu số bị trừ bớt đi 17456 và thêm 8514 vào số trừ thì hiệu của hai số mới là bao nhiêu?
15. a) Có bao nhiêu số có hai chữ số?
b) Có bao nhiêu số có hai chữ số?
c) Khi viết các số tự nhiên từ 0 đến 1000 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?
16. Trung bình cộng của 3 số là 90. Số thứ nhất gấp đôi số thứ hai, số thứ hai bằng số thứ ba. Tìm ba số đó.

17. Tổng của hai số là 534. Nếu thêm 75 vào số lớn và giữ nguyên số bé thì hiệu của hai số đó là 121. Tìm số bé.

18. hai thùng đựng 275 lít dầu. Nếu rót từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai 33 lít thì thùng thứ hai hơn thùng thứ nhất 15 lít dầu. Hỏi mỗi thùng lúc đầu có bao nhiêu lít dầu?

19. Bố hơn con 32 tuổi. Trước đây 3 năm. Tổng số tuổi của hai bố con là 48 tuổi. Tính tuổi của con hiện nay.

20. Một HCN có chu vi là 36cm. Nếu chiều dài giảm 3cm chiều rộng tăng 3cm thì hình đó trở thành hình vuông. Tính diện tích của