Gốc > Mục:Mầm non > Mục:Lớp 5 tuổi > Mục:Bài giảng khác >
title:Lqcc :Tap cho tre doc chu cai
date:11-07-2012
sender:Trương Thị Luyến
source:
type:ppt
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
Trường mầm non Hương mạc 2
Chủ đề : Tập cho trẻ đọc chữ cái
Đối tượng : 5-6 tuổi
Giáo viên : Trương Thị Luyến
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
o
o
o
o
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An

ô
ô
ô
ô
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
ơ
ơ
ơ
ơ
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
a
a
a
a
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
ă
ă
ă
ă
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
â
â
â
â
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
e
e
e
e
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
ê
ê
ê
ê
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
u
u
u
u
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
ư
ư
ư
ư
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
i
i
i
i
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
t
t
t
t
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
c
c
c
c
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
b
b
b
b
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
d
d
d
d
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
đ
đ
đ
đ
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
m
m
m
m
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
n
n
n
n
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
l
l
l
l
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
h
h
h
h
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
k
k
k
k
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
g
g
g
g
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
y
y
y
y
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
p
p
p
p
/
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
q
q
q
q
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
x
x
x
x
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
s
s
s
s
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
v
v
v
v
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
r
r
r
r
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
?
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
<
>
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An
/
/
Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An

Tran Minh Khoi truong CDSP Nghe An