Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

 • Quảng cáo

  Hướng dẫn sử dụng thư viện

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  ViOLET Chào mừng năm học mới

  Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Đình Nam
  Ngày gửi: 21h:19' 12-07-2012
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 815
  Số lượt thích: 0 người
  Chương 3
  PHÁP LUẬT VÀ TỰ DO DÂN CHỦ
  Bài 7 : Công dân với các quyền dân chủ (3tiết)

  Về kiến thức: Hiểu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện một số quyền dân chủ của công dân. Hiểu được mối quan hệ trách nhiệm pháp lí giữa Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân
  Về kỷ năng : Quan sát, phân tích, nhận xét về việc thực hiện các quyền dân chủ của CD ngay tại địa bàn sinh sống hoặc ngay trong môi trường học tập. Tự mình thực hiện một cách đúng đắn, tự giác các quyền dân chủ phù hợp với lứa tuổi HS.
  Về thái độ : Hình thành ý thức, niềm tự hào và thái độ tích cực của CD – HS, những người chủ trẻ tuổi của đất nước với việc thực hiện quyền dân chủ
  NỘI DUNG BÀI HỌC
  I.- Quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của ND
  1.- Ai có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của ND
  2.- CD thực hiện quyền bầu cử và ứng cử như thế nào?
  3.- CD thực hiện quyền lực NN thông qua các đại biểu và cơ quan đại diện do mình bầu lên như thế nào?
  II.- Quyền tham gia quản lí NN và XH, quyền thảo luận và kiến nghị với NN về các vấn đề chung của XH
  III.- Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.
  1.- Ai có quyền khiếu nại, tố cáo?
  2.- Ai có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo?
  3.- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là gì?
  IV.- trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân
  1.- Từ công dân 2.- Từ Nhà nước
  Em hiểu như thế nào về việc NN đề ra chủ trương “ dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ND thực hiện vấn đề này bằng cách nào?
  Mọi đường lối chính sách của Đảng, NN nhân dân đều phải biết, đều được đóng góp bàn bạc thảo luận, và nhân dân chính là người thực hiện những đường lối chính sách đó và kiểm tra việc thực hiện.
  Nhân dân thực hiện đúng chủ trương này là thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình.
  Có 2 hình thức chủ yếu để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình là :
  Dân chủ trực tiếp : ND tự mình thực hiện các quyền làm chủ của mình
  Dân chủ gián tiếp : ND thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua các đại biểu mà mình đã bấu ra.
  I.- Quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của ND
  1.- Ai có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân
  Hiến pháp quy định, mọi CD Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND theo quy định của pháp luật
  6/1/1946
  20/5/2007
  Người dân tộc đi bầu
  Sinh viên đi bầu
  Người cao tuổi đi bầu
  Người tu hành đi bầu
  2.- CD thực hiện quyền bầu cử, ứng cử như thế nào?
  a.- Quyền bầu cử theo nguyên tắc bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín
  Kiểm tra
  thùng phiếu
  Lựa chọn người tài
  Mỗi người một
  lá phiếu
  tự mình
  bỏ phiếu
  b.- Quyền ứng cử bằng 2 con đường tự ứng cử, và được giới thiệu ứng cử. Công dân từ 21 tuổi trở lên, có tài, có đức và được nhândân tín nhiệm đều được tự ứng cử hoặc được các đoàn thể cơ quan giới thiệu ứng cử.
  c.- Quyền bãi nhiệm là một nội dung quan trọng không thể tách rời của quyền bầu cử và ứng cử của CD để đảm bảo cho các đại biểu phải luôn hành động xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, nếu không sẽ có thể mất đi danh dự cao quý đó.
  Việc bãi nhiệm có thể thực hiện theo cách :
  Trực tiếp khi có quá nữa
  tổng số
  cử tri đơn vị bầu cử
  bỏ phiếu bãi nhiệm
  Gián tiếp khi có ít nhất 2/3
  tổng số đại biểu
  Quốc hội hoặc HĐND
  bỏ phiếu bãi nhiệm
  3.- CD thực hiện quyền lực NN thông qua các đại biểu và cơ quan đại diện do mình bầu lên như thế nào?
  Hiến pháp quy định mối quan hệ hai chiều giữa nhân dân và những người đị diện cho họ trong các cơ quan quyền lực Nhà nước như sau :

  Ti?p xc c? tri thu th?p ki?n v
  nguy?n v?ng nhn dn

  Xem xt, dơn d?c theo di vi?c gi?i
  quy?t khi?u n?i t? co c?a ND

  Th?c hi?n quy?n ch?t v?n d?i v?i cc
  ch?c danh cao nh?t c?a Nh nu?c
  Thứ nhất :
  các đại biểu ND
  phải liên hệ
  chặc chẽ với cử
  tri mà trước hết
  là với nhân dân
  ở đơn vị bầu cử
  đã trực tiếp
  bầu ra họ
  Thực hiện quyền
  chất vấn

  Thu?ng xuyn bo co v?i c? tri
  v? cc h?at d?ng c?a mình v c?a
  Qu?c H?i v HDND

  Tr? l?i cc yu c?u ki?n ngh?
  c?a c? tri

  C? tri cĩ quy?n bi nhi?m d?i v?i
  cc d?i bi?u khơng cịn x?ng dng,
  khơng cịn tín nhi?m
  Thứ hai :
  các đại biểu
  nhân dân
  phải chịu
  trách nhiệm
  trước nhân dân
  và chịu sự
  giám sát
  của cử tri
  Sau khi học xong bài học các bạn trong lớp có ý
  kiến rất khác nhau về quyền tham gia quản lí NN
  của học sinh. Có 3 ý kiến khác nhau như sau: 1) Học sinh không có quyền tham gia quản lí NN. 2) Học sinh, sinh viên cũng không có quyền tham gia quản lí NN vì không phải cán bộ công chứcNN. 3) Đã là CD mọi người đều có quyền tham gia quản lí NN. Vậy theo em ý kiến nào đúng?
  Trong 3 ý kiến trên thì ý kiến thứ 3 là đúng vì đã là CD một nước ai cũng có quyền tham gia quản lí NN. Nhưng tùy theo lứa tuổi của mình mà có những công việc phù hợp, gắn với cuộc sống, học tập ở trường và nơi công cộng
  II.- Quyền tham gia quản lí NN và XH, quyền thảo luận và kiến nghị với NN về các vấn đề chung của XH.
  Quyền cơ bản đầu tiên của công dân được quy định tại Hiến pháp năm 1992 là “Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng dân ý”
  Việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước được phân biệt ở hai cấp độ pham vi
  Cả
  nước

  sở

  Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến các quyền và lợi ích cơ bản của mọi CD như Hiến pháp, Luật hôn nhân và gia đình, Luật hình sự…
  Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi NN trưng cầu ý dân. Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp đầu tiên của NN dân chủ nhân dân đã quy định “ ND có quyền phúc quyết về Hiến pháp và những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia”( Điều 21) nếu được tổng số hai phần ba nghị viên đồng ý.
  Cả nước
  Cơ sở
  Dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”
  1.- Những chủ trương chính sách của NN phải thông báo cho nhân dân biết
  Phát tờ rơi tuyên truyền
  đội mũ bảo hiểm
  Các hoa hậu tuyên truyền
  đội mũ bảo hiểm
  Cơ sở
  2.- Những việc dân làm và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại các hội nghị toàn thể nhân dân hoặc chủ hộ gia đình
  3.- Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định
  VD : Dự thảo quy hoạch,kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, kế hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng do xã quản lí
  VD : Dự thảo quy họach, kế họach phát triển kinh tế - xã hội, kế họach sử dụng đất ở địa phương …
  Cơ sở
  Những việc nhân dân ở địa phương giám sát kiểm tra
  Hoạt động của chính quyền xã dự toán và quyết toán ngân sách xã, giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân địa phương, kết quả thanh tra, kiểm tra các vụ tiêu cực, tham nhũng liên quan đến cán bộ xã
  Dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” em cho biết cơ chế này áp dụng trong việc sinh họat học tập ở trường lớp mình như thế nào?
  Mọi việc làm trong lớp học sinh phải biết
  Mọi chỉ tiêu kế họach của lớp phải được bàn bạc thảo luận và biểu quyết
  Tất cả HS trong lớp đều phải có trách nhiệm thực hiện các kế họach của lớp
  Mọi HS trong lớp đều có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện cá chỉ tiêu kế họach của lớp đề ra, kiểm điểm phê bình những ai chưa làm tốt, khen thưởng những ai thực hiện tốt
  III.- Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
  1.- Ai có quyền khiếu nại, tố cáo
  Những công dân, tổ chức có quyền,lợi ích hợp pháp bị
  xâm hại do hành vi hoặc quyết định trái PL của cơ quan, người có thẩm quyền của CQ hành chính gây ra,
  Mọi công dân khi phát hiện thấy việc làm trái PL của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, cơ quan, cá nhân.
  Mục đích việc khiếu nại là nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại bị xâm hại
  Mục đích việc tố cáo là phát hiện ngăn chặn các việc làm trái PL xâm hại đến lợi ích của NN, tổ chức và cá nhân
  Khiếu nại
  Tố cáo

  2.- Ai có thẩm quyền trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo
  III.- Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
  Khiếu
  nại
  Tố
  cáo
  Trước hết, người đứng đầu cơ quan hành chính phải giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi hành chính của chính mình và của cán bộ công chức do mình quản lí.
  Nếu tố cáo hành vi phạm tội hình sự thì các cơ quan tố tụng ( điều tra, kiểm sát, tòa án) giải quyết
  Nếu tố cáo hành vi thuộc chức năng quản lí của cơ quan nào thì cơ quan đó giải quyết, nếu người đứng đầu cơ quan bị tố cáo thị thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp giải quyết
  III.- Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
  3.- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là gì
  Khiếu nại
  Tố cáo
  Giữ nguyên, sửa đổi hoặc hủy bỏ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi bị khiếu nại, bồi thường thiệt hại (nếu có ) cho người khiếu nại theo nguyên tắc “ người bị thiệt hại có quyền được bội thường về vật chất và phục hội danh dự” ( Điều 74 Hiến pháp năm 1992 )
  Xác định trách nhiệm của người có hành vi trái pháp luật, xử lí theo thẩm quyền ( xử lí hành chính hoặc hình sự )hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lí
  IV.- Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân
  Công dân
  Nhà nước
  a.- Đối với Quốc hội
  ban hành Hiến pháp
  và các luật.
  b.- Đối với chính phủ
  và chính quyền các cấp
  tổ chức thực hiện
  Hiến pháp và PL
  c.- Đối với tòa án và các
  cơ quan tư pháp bảo vệ
  quyền làm chủ của
  công dân
  * Thực thi quyền dân chủ
  tức là thực thi quyền của
  người làm chủ NN và XH
  * Muốn làm một người chủ
  tốt thì trước tiên cần có
  ý thức đầy đủ về trách
  nhiệm làm chủ
  * Quyền, quyền lợi của người
  làm chủ không tách rời với
  nghĩa vụ công dân. Đây là
  nguyên tắc hiến định
  CHÚC CÁC
  EM HỌC TỐT
   
  Gửi ý kiến