Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 2 > Mục:Toán học 2 >
title:TOAN LOP 2 TUẦN 21
date:14-07-2012
sender:Nguyễn Hoàng Thanh
source:
type:ppt
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN CÁT
Chào mừng các thầy cô giáo
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN TOÁN - LỚP 2
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ PHƯỚC
KHỞI ĐỘNG
Kiểm tra bài cũ
Thứ tư, ngày 19 tháng 3 năm 2012
Toán
ĐƯỜNG GẤP KHÚC
ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC
Bài tập: Tính độ dài đường gấp khúc :
A
C
4cm
5cm
B
Thứ tư, ngày 19 tháng 1 năm 2011
Toán
Bài giải:
Độ dài đường gấp khúc ABC là:
5 + 4 = 9 (cm)
Đáp số: 9 cm
NHẬN XÉT BÀI CŨ
Thứ tư, ngày 19 tháng 3 năm 2012
Toán
Luyện tập
Thứ tư, ngày 19 tháng 3 năm 2012
To¸n
LuyÖn tËp
Bài 1b: Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10 dm, 14 dm và 9 dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.
10 dm
14 dm
9 dm
.
.
Bài1b: Bài giải
Độ dài đường gấp khúc là:
10 + 14 + 9 = 33 (dm)
Đáp số : 33 dm.
Thứ tư, ngày 19 tháng 3 năm 2012 Toán
Luyện tập
Bài 2: Con ốc sên bò từ A đến D ( như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề - xi - mét ?
A
5 dm
b
C
7 dm
D
.
.
2 dm
Thứ tư, ngày 19 tháng 1 năm 2011
Toán
Luyện tập
Thứ tư, ngày 19 tháng 3 năm 2012 Toán
Luyện tập
Bài 2: Bài giải
Con ốc sên phải bò đoạn đường dài là:
5 + 2 + 7 = 14 (dm)
Đáp số : 14 dm
1)Tính độ dài đường gấp khúc sau:

Chọn kết quả đúng :
6 cm .
9 cm .
27 cm .
3cm
Bài toán trắc nghiệm
2)Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào ?


a.Tính tổng độ dài các đường thẳng.
c. Tính hiệu độ dài các đoạn thẳng.
b. Tính tổng độ dài các đoạn thẳng.
CỦNG CỐ
Trò chơi:"Tiếp sức"
Thứ tư, ngày 19 tháng 3 năm 2012
Toán LUYỆN TẬP
Nối các điểm để được đường gấp khúc
Búp Bê
Siêu Nhân
.
.
.
.
.
.
.
.
A
B
C
D
A
B
C
D
Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào?
Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn.
Giáo dục tư tưởng

Về nhà làm bài vào vở bài tập, xem bài sau Luyện tập chung.
Dặn dò :
Nhận xét tiết học
Chúc quý thầy cô sức khỏe