Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 1 > Mục:Toán học 1 >
title:So 6
date:14-07-2012
sender:Lương Diễm Linh
source:
type:ppt
Thứ tư, ngày 7 tháng 7 năm 2010
Toán
SỐ 6
Trong tranh có mấy chú bướm ?
Quan sát và nhận xét
Quan sát và nhận xét
Quan sát và nhận xét
6
5
1
6
6
Cách viết số 6
1
2
3
4
5
6
5
6
<
KIỂM TRA
6
6
KIỂM TRA
6
KIỂM TRA
Thử tài trí nhớ
Thử tài trí nhớ
6
6
Thứ tư, ngày 7 tháng 7 năm 2010
Toán
SỐ 6