Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 2 > Mục:Kể chuyện 2 >
title:ke chuyen.bạn của nai nhỏ.lớp 2
date:14-07-2012
sender:Viet Hien
source:tự làm
type:pptx
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2010
Kể chuyện
BẠN CỦA NAI NHỎ
Người dẫn chuyện: thong thả, chậm rãi
Lời cha Nai Nhỏ: băn khoăn, vui mừng, tin tưởng
Lời Nai Nhỏ: hồn nhiên, ngây thơ