Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 1 > Mục:Toán học 1 >
title:Phép cộng trừ trong phạm vi 10
date:15-07-2012
sender:Nguyễn Hương Lan
source:Sưu tầm
type:ppt
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo
đến dự giờ lớp 1A
Thứ ba ngày 02 tháng 12 năm 2008
Toán
9 - 3 + 2 =
5 + 4 - 6 =
8
3
Thứ ba ngày 02 tháng 12 năm 2008
Toán
phép cộng trong phạm vi 10
9 + 1 =
8 + 2 = 10
7 + 3 = 10
6 + 4 = 10
5 + 5 = 10
1 + 9 = 10
2 + 8 = 10
3 + 7 = 10
4 + 6 = 10
5 + 5 = 10
10
Thứ ba ngày 02 tháng 12 năm 2008
Toán
phép cộng trong phạm vi 10
9 + 1 = 10
8 + 2 = 10
7 + 3 = 10
6 + 4 = 10
5 + 5 = 10
4 + 6 = 10
3 + 7 = 10
2 + 8 = 10
1 + 9 = 10
Thứ ba ngày 02 tháng 12 năm 2008
Toán
phép cộng trong phạm vi 10
9 + 1 =
8 + =
+ 3 =
6 + 4 =
+ =
4 + =
3 + 7 =
2 + =
+ 9 =
2
7
5
5
6
8
1
1. Tính :
1
+
9

2
+
8

3
+
7

4
+
6

5
+
5

a)
10
10
10
10
10
b)
4 + 6 =
6 + 4 =
6 - 4 =
2 + 8 =
8 + 2 =
8 - 2 =
10
10
2
10
10
6
Thứ ba ngày 02 tháng 12 năm 2008
Toán
phép cộng trong phạm vi 10
9 + 1 =
8 + 2 =
7 + 3 =
6 + 4 =
5 + 5 =
4 + 5 =
3 + 7 =
2 + 8 =
1 + 9 =
2. ?
7
Số
+ 3 = 10
4 + = 9
+ 5 = 10
10 + = 10
8 - = 1
9 - = 2
+ 1 = 10
3 + = 7 + 3
5
5
0
7
7
9
7
7
5
5
0
7
7
9
7
3. Viết phép tính thích hợp :
Thứ ba ngày 02 tháng 12 năm 2008
Toán
phép cộng trong phạm vi 10
9 + 1 =
8 + 2 =
7 + 3 =
6 + 4 =
5 + 5 =
4 + 5 =
3 + 7 =
2 + 8 =
1 + 9 =
3. Viết phép tính thích hợp :
5
5
+
=
10
7
3
+
=
10
3
7
+
=
10
Thứ ba ngày 02 tháng 12 năm 2008
Toán
phép cộng trong phạm vi 10
9 + 1 =
8 + 2 =
7 + 3 =
6 + 4 =
5 + 5 =
4 + 5 =
3 + 7 =
2 + 8 =
1 + 9 =
3. Viết phép tính thích hợp :
Thứ ba ngày 02 tháng 12 năm 2008
Toán
phép cộng trong phạm vi 10
9 + 1 =
8 + 2 =
7 + 3 =
6 + 4 =
5 + 5 =
4 + 5 =
3 + 7 =
2 + 8 =
1 + 9 =
4. ?

Số
8
8
4
2
6
7
10