Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 1 > Mục:Toán học 1 >
title:PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6
date:20-07-2012
sender:Trương Thị Hồng Minh
source:
type:ppt
MÔN TOÁN LỚP 1
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán:
Kiểm tra
Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
3 + ... = 5
5 - ... = 4
3 - ... = 0
... + 2 = 2
2
1
3
0
Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán:
5 + 1 = 6
1 + 5 = 6
4 + 2 = 6
2 + 4 = 6
3 + 3 = 6
Phép cộng trong phạm vi 6
3 + 3 = 6
Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 6
Thực hành:

1
Tính:
5
2
3
1
0
+
+
+
+
+
+
1
4
3
5
4
2
6
6
6
6
6
6
6

2
Tính:
4 + 2 =
2 + 4 =
5 + 1 =
1 + 5 =
5 + 0 =
0 + 5 =
5 + 1 =
1 + 5 =
4 + 2 =
2 + 4 =
3 + 3 =
3 + 3 =
6
6
6
6
5
5
Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 6
Thực hành:

1
Tính:

2
Tính:
5 + 1 =
1 + 5 =
4 + 2 =
2 + 4 =
3 + 3 =
3 + 3 =

3
Tính:
4 + 1 + 1 =
3 + 2 + 1 =
4 + 0 + 2 =
5 + 1 + 0 =
6
6
6
6
Thứ ba ngày 16 tháng 11 năm 2010
Toán:
Phép cộng trong phạm vi 6
Thực hành:

1
Tính:

2
Tính:
5 + 1 =
1 + 5 =
4 + 2 =
2 + 4 =
3 + 3 =
3 + 3 =

3
Tính:

4
Viết phép tính thích hợp:
4 + 1 + 1 = 6 5 + 1 + 0 = 6
3 + 2 + 1 = 6 4 + 0 + 2 = 6
a)
b)

4 + 2 = 6
3 + 3 = 6
6
6
6
6
6
6
Trò chơi: Ô CỬA BÍ MẬT
5 + 1 = ...
5 - 1 = ...
2 + 3 = ...
5 - 2 = ...
2 + 0 = ...
4
5
6
3
2
Cảm ơn các thầy cô đã về dự giờ.
Chúc thầy cô nhiều sức khoẻ
Cảm ơn các thầy cô đã về dự giờ.
Chúc thầy cô nhiều sức khoẻ