Gốc > Mục:Tiểu học >
title:de thi
date:28-07-2012
sender:Bùi Thị Minh Hải
source:
type:doc
Trường tiểu học Tân Dân
Họ tên: ………………..................

Lớp: ………

Bài kiểm tra cuối học kỳ I - năm học 2010 – 2011
Môn: Địa lí - Lớp 5
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: 1 điểm
Nối mỗi từ ở cột A với cụm từ thích hợp ở cột B
A.Nơi du lịch nghỉ mát B. Thuộc tỉnh

1 . Đồ Sơn a. Thanh Hoá
2.Sầm Sơn b. Khánh Hoà
3. Cửa Lò c. Nghệ An
4. Non Nước d. Bà Rịa – Vũng Tàu
5. Nha Trang đ. Đà Nẵng
6. Vũng Tàu e. Hải Phòng
Câu 2: 1điểm
Đánh dấu x vào câu trả lời đúng. Phần đất liền nước ta giáp với các nước:
Lào, Thái Lan, Cam- Pu- Chia .
Trung Quốc, Lào , Thái Lan .
Lào, Trung Quốc, Cam – Pu - Chia.
Trung Quốc, Thái Lan, Cam – Pu - Chia.

Câu 3 : 1 điểm
Điền từ ngữ ( tăng lên, dịch vụ, đời sống, đông) thích hợp vào chỗ trống.
Những năm gần đây, khách quốc tế đến nước ta ngày càng …………………. Số khách du lịch trong nước ……………………………. đáng kể vì vậy …………………………..
nhân dân được nâng cao, các ………………............... du lịch được cải thiện.

I. Phần tự luận:
Câu 1: 2 điểm
Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2 : 2 điểm
Biển có vai trò thế nào đối với sản xuất và đời sống?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Câu 3: 2 điểm
Vì sao các ngành công nghiệp dệt may, thực phẩm tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và vùng ven biển?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Câu 4:1điểm
Kể tên các sân bay quốc tế của nước ta.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Trường tiểu học Tân Dân
Họ tên: ………………..................

Lớp: ………

Bài kiểm tra cuối học kỳ I - năm học 2010 – 2011
Môn: Lịch sử - Lớp 5
I. Phần trắc nghiệm: 3 điểm
Câu 1: 1 điểm
Khoanh tròn vầo chữ cái trước câu trả lời đúng.
Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày tháng
năm nào?
A) 7 – 6 – 1911 B) 6 - 6 – 1911
C ) 5 – 6 – 1911 D ) 4 – 6 - 1911
Câu 2: 1điểm
Đánh dấu x vào câu trả lời đúng nhất khi nói về tình hình nước ta năm 1929.
Các tổ chức cộng sản rất thống nhất và đoàn kết .
Nhiều tổ chức cộng sản ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam .
Có ba tổ chức cộng sản cùng lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng .
Câu 3 : 1 điểm
Điền từ ngữ ( làm nô lệ, nhân nhượng, lấn tới, hi sinh tất cả) thích hợp vào chỗ trống cho đủ câu trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ :
Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình chúng ta đã ………………….. nhưng chúng ta càng .………… …………, thực dân Pháp càng ………………......., vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa . Không ! chúng ta thà ………………………….. chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu ………………………………..
I. Phần tự luận: 7 điểm
Câu 1: 2 điểm
Em hãy cho biết tên