Gốc > Mục:Tiểu học >
title:De thi
date:28-07-2012
sender:Bùi Thị Minh Hải
source:
type:doc
Họ tên: ………………................... Lớp: ……… Trờng tiểu học Tân Dân

Bài kiểm tra cuối học kỳ II - năm học: 2009 - 2010
Môn toán - lớp 4
Thời gian: 50 phút không kể giao đề
Phần trắc nghiệm ( 3 điểm)
Câu 1 : Đúng ghi Đ ; sai ghi S vào ô trống
a. Tỷ số của 3 và 5 là 
b. = = 
Câu2: Giá trị của chữ số 5 trong số 657 034 là :
A. 500 B . 5000 C . 50 034 D. 50 000
Câu 3 :
a. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 6 tấn 2 kg = ……..kg là :
A. 62 B . 620 C . 602 D. 6002

b.Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 8 dm2 4 cm2 = ……..cm2 là :
A. 84 B . 804 C . 8004 D. 8040
Câu 4: Chọn câu trả lời đúng:
Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là AC = 4 cm ; BD = 5 cm diện tích hình thoi là:
A. 15m2 B. 10 m 2 C. 20 m2 D. 12m2
Câu 5 : Điền dấu > , < , = thích hợp vào chỗ chấm.
a) …. b) …. 
II. Phần tự luận ( 7 điểm)
Câu 1 : Thực hiện phép tính :
a) 1 + = …………………….…………....………………………....…....................... ………………………………………….……………......….......................
b) - = .....……………….…………....………………………....…...................... . .....................................................................................................................
c, x = …………………….…………....………………………....….....................
......................................................................................................................
d, 4 : = …………………….…………....………………………....….....................
......................................................................................................................
Câu 2: Tìm x
x : =  : x = 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Tính giá trị của biểu thức
( 160 x 5 – 25 x 4 ) = ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
. ………………………………………………………………………
Câu 4: Một hình chữ nhật có chu vi là 120 m , chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.
Bài giải
……………………..............………………………………………………..……………... .........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................……………............……………................................................................................... .........................................................
……………………..............………………………………………………..……………... .........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................……………............…………….
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Câu 5: Tính bằng cách thuận tiện .
53 x 128 – 43 x 128 = ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..

Họ tên: ……………….................. Lớp: ……… Trường tiểu học Tân Dân


Bài kiểm tra cuối học kỳ II - năm học 2009 – 2010
Môn: Địa lí - Lớp 4

Phần trắc nghiệm : 3 diểm
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
ở đồng bằng duyên hải miền Trung :
A. Dân cư thưa thớt, chủ yếu là người Kinh, người Chăm.
B. Dân cư tập trung khá đông đúc chủ yếu là người Kinh, người Chăm.
C. Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu là người Kinh.
Câu 2 .Thành phố Sài Gòn mang tên là thành phố Hồ Chí Minh từ năm nào?
A. 1974 B. 1975 C. 1976 D. 1977
Câu 3: Chọn và điền các ý sau vào ô trống cho phù hợp:
Phong cảnh đẹp
b)Nhiều công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật cao, là di sản văn hoá thế giới.
c)Nhiều nét văn hoá hấp dẫn: nhà vườn, món ăn đặc sản, đi du thuyền, nghe ca Huế.
Thành phố du lịch.
Phần tự luận : 7 điểm
Câu 1: 2 điểm
Nêu một số đặc điểm tự nhiên của đồng băng Nam Bộ.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: 2, 5 điểm
Vì sao Huế được gọi là thành phố du lịch?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: 2,5 điểm
Em hãy kể một số hoạt động khai thác tài nguyên biển ở