Gốc > Mục:Tiểu học > Mục:Lớp 4 > Mục:Địa lí 4 >
title:Một số dân tộc ở Lục Ngạn-BG
date:14-05-2012
sender:Lâm Thị Bẩy
source:sưu tầm
type:ppt
Một số dân tộc ở Lục Ngạn -Bắc Giang
Dân tộc Nùng
Dày nữ dân tộc Nùng
Dao

Hoa
Sán chay
Dân tộc Tày
Dày nữ dân tộc Tày
Dân tộc Tày