Gốc > Mục:Hóa học > Mục:Hóa học 10 >
title:BÀI-TẬP-CƠ-BẢN-V2
date:10-09-2012
sender:Phạm Vũ Văn
source:
type:doc
BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC.
1/ Mg + H2SO4(Đ,n) → MgSO4 + H2O+ H2S↑.
2/ Al + H2SO4(Đ,n) → Al2(SO4)3 + H2O + H2S↑.
3/ Al + H2SO4(Đ,n) → Al2(SO4)3 + H2O + S↓.
4/ FeO + H2SO4(Đ,n) → Fe2(SO4)3 + H2O + S↓.
5/ Fe + H2SO4(Đ,n) → Fe2(SO4)3 + H2O + H2S↑.
6/ Fe3O4 + H2SO4(Đ,n) → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2.
7/ Fe3O4 + H2SO4(Đ,n) → Fe2(SO4)3 + H2O + S↓.
8/ Fe3O4 + H2SO4(Đ,n) → Fe2(SO4)3 + H2O + H2S↑.
9/ FeSO4 + H2SO4(Đ,n) → Fe2(SO4)3 + H2O + S↓.
10/ FeSO4 + H2SO4(Đ,n) → Fe2(SO4)3 + H2O + + H2S↑.
11/ Cu + HNO3(Loãng) → Cu(NO3)2 + H2O + NO↑.
12/ Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O + N2O↑.
13/ Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O + N2↑.
14/ Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O + NH4NO3.
15/ Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O + NO2↑.
16/ Al + HNO3 → Al(NO3)3 + H2O + N2↑.
17/ FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O + NO2↑.
18/ FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O + NO2↑.
19/ Fe(NO3)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O + NH4NO3.
20/ Fe(NO3)2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O + N2O↑.
21/ Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O + NH4NO3.
22/ FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O + N2↑.