Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Địa lí > Địa lí 9 >


Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Dân số và gia tăng dân số (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự phát triển và phân bố nông nghiệp (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thuỷ sản (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài10. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thương mại và du lịch (240 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (248 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo) (99 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Vùng Đồng bằng sông Hồng (277 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ (248 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo) (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Vùng Tây Nguyên (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo) (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (221 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo) (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (290 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (tiếp theo) (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí (53 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Địa lí tỉnh (thành phổ) (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo) (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Địa lí tỉnh (thành phố) (tiếp theo) (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (638 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (11 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0