Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Hóa học > Hóa học 9 >


Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit (45 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Một số oxit quan trọng (64 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 3. Tính chất hoá học của axit (65 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 4. Một số axit quan trọng (56 bài)
 • Thumbnail
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ (206 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 8. Một số bazơ quan trọng (162 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 9. Tính chất hoá học của muối (184 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 10. Một số muối quan trọng (111 bài)
 • Slide0
 • Thumbnail
 • Slide0

 • Bài 11. Phân bón hoá hoc (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại (371 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại (247 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Nhôm (363 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sắt (235 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Ôn tập học kì 1 (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Tính chất của phi kim (174 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Clo (264 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Cacbon (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Các oxit của cacbon (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat. (150 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (245 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Metan (291 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Etilen (273 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Axetilen (291 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Benzen (277 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên (223 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Nhiên liệu (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Rượu etylic (534 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Axit axetic (232 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Chất béo (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Glucozơ (188 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Saccarozơ (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Protein (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Polime (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Ôn tập cuối năm (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (962 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (5 bài)
 • Word-logo
 • Slide0
 • Slide0