Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Tiểu học > Lớp 1 > Học vần 1 >


Bài 1. e (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Bài 2. b (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. không dấu, dấu sắc (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. dấu hỏi, dấu nặng (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. dấu huyền, dấu ngã (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. ê, v (49 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. l, h (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. o, c (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. ô, ơ (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Ôn tập (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. i, a (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. n, m (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. d, đ (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. t, th (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Ôn tập (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. u, ư (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. x, ch (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. s, r (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. k, kh (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Ôn tập (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. p-ph, nh (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. g, gh (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. q-qu, gi (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. ng, ngh (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. y, tr (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Ôn tập (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Chữ thường. Chữ hoa (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. ia (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. ua, ưa (220 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Ôn tập (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. oi, ai (262 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. ôi, ơi (246 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. ui, ưi (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. uôi, ươi (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. ay, â-ây (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Ôn tập (55 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. eo, ao (396 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. au, âu (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. iu, êu (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. iêu, yêu (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. ưu, ươu (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Ôn tập (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. on, an (394 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. ân, ă-ăn (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. ôn, ơn (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. en, ên (324 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. in, un (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. iên, yên (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. uôn, ươn (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Ôn tập (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. ong, ông (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. ăng, âng (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. ung, ưng (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. eng, iêng (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. uông, ương (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. ang, anh (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. inh, ênh (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Ôn tập (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. om, am (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. ăm, âm (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. ôm, ơm (207 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. em, êm (94 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. im, um (116 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 65. iêm, yêm (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 66. uôm, ươm (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 67. Ôn tập (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 68. ot, at (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 69. ăt, ât (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 70. ôt, ơt (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 71. et, êt (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 72. ut, ưt (107 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 73. it, iêt (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 74. uôt, ươt (44 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 75. Ôn tập (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 76. oc, ac (89 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 77. ăc, âc (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 78. uc, ưc (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 79. ôc, uôc (48 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 80. iêc, ươc (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 81. ach (73 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 82. ich, êch (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 83. Ôn tập (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 84. op, ap (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 85. ăp, âp (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 86. ôp, ơp (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 87. ep, êp (112 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 88. ip, up (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 89. iêp, ươp (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 90. Ôn tập (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 91. oa, oe (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 92. oai, oay (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 93. oan, oăn (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 94. oang, oăng (32 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 95. oanh, oach (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 96. oat, oăt (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 97. Ôn tập (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 98. uê, uy (171 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 99. uơ, uya (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 100. uân, uyên (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 101. uât, uyêt (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 102. uynh, uych (52 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 103. Ôn tập (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (673 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0