Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Lịch sử > Lịch sử 7 >


Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu (57 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á (86 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước (136 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) (265 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá (287 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (thế kỉ XIII) (622 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần (186 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Ôn tập chương II và chương III (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV (65 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) (267 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Ôn tập chương IV (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII) (169 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI - XVIII (189 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Phong trào Tây Sơn (591 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước (154 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn (155 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII - nửa đầu thế kỉ XIX (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Tổng kết (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (316 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (10 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0