Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Sinh học > Sinh học 7 >


Bài 1. Thế giới động vật đa dạng, phong phú (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Trùng roi (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Trùng biến hình và trùng giày (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rét (61 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thủy tức (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Đa dạng của ngành Ruột khoang (79 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Sán lá gan (131 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Giun đũa (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Giun đất (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Thực hành: Mổ và quan sát giun đất (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Trai sông (314 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Một số thân mềm khác (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Thực hành: Quan sát một số thân mềm (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tôm sông (216 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông (51 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Châu chấu (202 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ (138 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Ôn tập phần I - Động vật không xương sống (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Cá chép (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Thực hành: Mổ cá (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Cấu tạo trong của cá chép (119 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Ếch đồng (142 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ (37 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Thằn lằn bóng đuôi dài (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn (122 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Chim bồ câu (195 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu (146 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim (198 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thỏ (261 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ (149 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi (165 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Dơi và bộ Cá voi (200 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Đa dạng của lớp Thú: Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng (270 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Môi trường sống và sự vận động, di chuyển (124 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Tiến hoá về tổ chức cơ thể (141 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Tiến hoá về sinh sản (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 56. Cây phát sinh giới Động vật (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Đa dạng sinh học (158 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo) (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Biện pháp đấu tranh sinh học (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Động vật quý hiếm (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 63. Ôn tập (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 64. Tham quan thiên nhiên (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (643 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0