Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học phổ thông > Tiếng Anh > Sách Chính thức > Tiếng Anh 12 >


Unit 1. Life stories. Lesson 1. Getting started (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Life stories. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Life stories. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 1. Life stories. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 1. Life stories. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 1. Life stories. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 1. Life stories. Lesson 7. Communication and culture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 1. Life stories. Lesson 8. Looking back and project (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Urbanisation. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Urbanisation. Lesson 2. Language (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Urbanisation. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Urbanisation. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 2. Urbanisation. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 2. Urbanisation. Lesson 7. Communication and culture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 2. Urbanisation. Lesson 8. Looking back and project (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 3. The green movement. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 3. The green movement. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 3. The green movement. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 3. The green movement. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 3. The green movement. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 3. The green movement. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 3. The green movement. Lesson 7. Communication and culture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 3. The green movement. Lesson 8. Looking back and project (1 bài)
 • Slide0

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 1. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Review 1. Unit 1, unit 2, unit 3. Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 4. The mass media. Lesson 1. Getting started (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. The mass media. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 4. The mass media. Lesson 3. Reading (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. The mass media. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 4. The mass media. Lesson 5. Listening (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 4. The mass media. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 4. The mass media. Lesson 7. Communication and culture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 4. The mass media. Lesson 8. Looking back and project (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 5. Cultural identity. Lesson 1. Getting started (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Cultural identity. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Cultural identity. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 5. Cultural identity. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 5. Cultural identity. Lesson 5. Listening (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Cultural identity. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 5. Cultural identity. Lesson 7. Communication and culture (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 5. Cultural identity. Lesson 8. Looking back and project (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Review 2. Unit 4, unit 5. Lesson 1. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Review 2. Unit 4, unit 5. Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Endangered species. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Endangered species. Lesson 2. Language (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Endangered species. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Endangered species. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Endangered species. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 6. Endangered species. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Endangered species. Lesson 7. Communication and culture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 6. Endangered species. Lesson 8. Looking back and project (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 7. Artificial intelligence. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 7. Artificial intelligence. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 7. Artificial intelligence. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 7. Artificial intelligence. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 7. Artificial intelligence. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 7. Artificial intelligence. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Artificial intelligence. Lesson 7. Communication and culture (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 7. Artificial intelligence. Lesson 8. Looking back and project (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. The world of work. Lesson 1. Getting started (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. The world of work. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 8. The world of work. Lesson 3. Reading (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. The world of work. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 8. The world of work. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. The world of work. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. The world of work. Lesson 7. Communication and culture (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 8. The world of work. Lesson 8. Looking back and project (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 9. Choosing a career. Lesson 1. Getting started (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Choosing a career. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 9. Choosing a career. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 9. Choosing a career. Lesson 4. Speaking (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Choosing a career. Lesson 5. Listening (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Choosing a career. Lesson 6. Writing (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0

 • Unit 9. Choosing a career. Lesson 7. Communication and culture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 9. Choosing a career. Lesson 8. Looking back and project (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Choosing a career. Lesson 1. Getting started (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Choosing a career. Lesson 2. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Choosing a career. Lesson 3. Reading (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Choosing a career. Lesson 4. Speaking (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Choosing a career. Lesson 5. Listening (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Choosing a career. Lesson 6. Writing (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Choosing a career. Lesson 7. Communication and culture (1 bài)
 • Slide0

 • Unit 10. Choosing a career. Lesson 8. Looking back and project (1 bài)
 • Slide0

 • Review 4. Unit 9, unit 10. Lesson 1. Language (1 bài)
 • Slide0

 • Review 4. Unit 9, unit 10. Lesson 2. Skills (1 bài)
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Word-logo